Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Ağri İbrahi̇m Çeçen Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 15 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 29.08.2022
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana Başvuru Tarihi :15.08.2022
İlana Son Başvuru Tarihi :29.08.2022

I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

II- ÖZEL ŞARTLAR:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin;
a- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
b- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c- 175 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla (adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge),
d- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 20’den az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
e- Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun bulunmaması.
f- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

Spor Uzmanı İçin;
a- En az 2. derece Antrenörlük Belgesine ve en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesine sahip olmak.
b-Spor Uzmanı kadrosunun on (10) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.
c- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır). Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00

Programcı İçin;
a-En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. (İlk defa işe alınacaklarda fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak.
b-İlk defa işe alınacaklarda Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranılır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans dizeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik suresi do1mamiş eski dengi ) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
c-Yabancı Dil Sınav Sonuçlari (5) yı1 süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı di1 bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.
d-Programcı kadrosunun 10 (on) katı kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır.
e- Başvuru tarihi son günü itibariyle on (10) gün içerisinde yazılı sınav yapılacaktır. (Yazılı sınavda en az 70 puan alma şartı aranacaktır).
Yazılı Sınav Yeri/Tarihi ve Saati: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ 08.09.2022/ 10:00

III- BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. (https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5422&bid=265&tid=7&dil=tr-TR)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).
3- KPSS sınav sonuç belgesi.(Barkod sorgulaması yapılacaktır.)
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
5- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi.
6- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir.)
7- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).
8- Onaylı Hizmet Belgesi (e-Devletten alınması halinde barkodlu olması gerekmektedir).

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Adaylar başvuru evraklarını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya elden teslim edeceklerdir.

Adaylar;
a- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
c- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Adaylar tarafından başvuru sırasında teslim edilen belgeler Sözleşmeli Personel Sınav veya Yerleştirme Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden şahsın kendisi sorumludur. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
6- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9-Adayların puan eşitliği olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
10- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

NOT: Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere sağlık durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır.
Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı – Türkiye
Detaylı Bilgi İçin: 0472 215 98 63/0472 216 20 08
Dahili: 1304-1301-1273-1284
 

POZİSYON UNVANI İLAN NO KADRO SAYISI ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER BRÜT AYLIK ÜCRET
Büro Personeli B01 3 Ön Lisans KPSSP93 (En Az 60
Puan)
Erkek/ Kadın Proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma vb. büro hizmetlerini yerine getirmek üzere herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 7.494,79
7.817,39
8.125,34
8.444,92
8.805,21
a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c)10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d)15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri) D01 3 Ortaöğretim KPSSP94 (En Az 60
Puan)
Erkek Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 7.028,75
7.136,14
7.242,85
7.351,45
7.458,83
a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar
Koruma ve Güvenlik Personeli KG01 5 Ön Lisans KPSSP93 (En Az 60
Puan)
Erkek Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak veya Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olup son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
(Merkez kampüs ve tüm ilçelerdeki yerleşkelerde çalıştırılmak üzere).
8.392,63
8.450,93
8.565,41
8.679,87
8.906,64
a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar
Kütüphaneci K01 1 Lisans KPSSP3 (En Az 60
Puan)
Erkek/ Kadın Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları Lisans programlarının birinden mezun olmak. 9.468,46
9.791,28
10.111,76
10.470,72
10.827,31
a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar
Spor Uzmanı SU01 1 Lisans KPSSP3 (En Az 60
Puan)
Erkek Yükseköğretim kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren lisans programlarının birinden mezun olmak.
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ve gerekli hallerde diğer birimlerde görev yapmak üzere en az 2. derece Antrenörlük Belgesine ve en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesine sahip olmak.
7.468,28
Spor Uzmanı SU02 1 Lisans KPSSP3 (En Az 60
Puan)
Kadın Yükseköğretim kurumlarının Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren lisans programlarının birinden mezun olmak.
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ve gerekli hallerde diğer birimlerde görev yapmak üzere en az 2. derece Antrenörlük Belgesine ve en az bronz seviyesinde Cankurtaran Belgesine sahip olmak.
7.468,28

NOT: Kurum belirlenen sözleşme ücretleri altında ödeme yapmaya yetkilidir.
Temmuz ayında verilen zam oranı ücretlere dahildir.
 

POZİSYON UNVANI İLAN NO KADRO SAYISI ÖĞRENİM DURUMU KPSS
PUAN TÜRÜ
CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER
(Nitelik Kodları)
BRÜT AYLIK ÜCRET
Ücreti İngilizce Düzeyi Hizmet Yılı
Programcı P1 1 Ön Lisans/ Lisans KPSSP93/ KPSSP3 (En Az 60
Puan)
Ekek/ Kadın Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak./
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak./
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde belge
sahibi olmak.
11.983,03 A-B 5 Yıldan Fazla
11.576,34 C
11.513,94 D
11.513,94 A-B 3-5 Yıl
11.005,62 C
10.836,23 D
10.496,70 A-B 1-3 Yıl
10.089,14 C
9.861,77 D
9.194,60 A-B 0-1 Yıl
8.736,10 C
8.506,88 D

NOT: Kurum belirlenen sözleşme ücretleri altında ödeme yapmaya yetkilidir.
Temmuz ayında verilen zam oranı ücretlere dahildir.
Yıl içerisinde tecrübe süresi ve di1 seviye düzeyi ile ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde soz1eşmeleri fesh edilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle, saptanmasındaki usule göre yeni niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.
 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*