Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Genel Şartlar

  1. Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
  2. Başvurular şahsen yapılacak olup kargo, posta vb şekilde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
  4. Doçent kadrosuna profesör unvanını alanlar, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent unvanını alanlar başvuramazlar.
  5. Eksik evrakla veya Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun hazırlanmamış dosya ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  6. Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.
  7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
  8. İdarenin uygun görmesi halinde her aşamada ilanın tamamı veya bir bölümü iptal edilebilir.
  9. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Formu ilgili kadro için hem Word hem pdf olarak hazırlanacaktır. (Word halinde yayınların puanlama kısımları açıklamalı olarak belirtilecek olup yayın dosyasında da bu puanlamaya dair etiketlemeler yapılacaktır.)

Başvuru Evrakları

  1. Müracaat Formu
  2. Öğrenim Belgeleri (Diplomaların asıllarını yanlarında getiren adayların aslı gibidir onayı başvurulan birim tarafından yapılacaktır. Yurt Dışından alınan Doktora belgesinin Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir).
  3.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavlarından birisinden, Profesör ve Doçent adayları için en az 65, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ise en az 55 Puan aldığına ilişkin belge veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
  4.  Adli sicil kaydı ( e-Devlet’ten alınabilir.)
  5.  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi ( e-Devlet’ten alınabilir.)
  6. Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) (YÖKSİS Özgeçmiş)
  7. Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu (HİTAP) hizmet belgesi.
  8. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ( Ön yüzü)
  9.  Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)
  10. Akademik çalışmalarını gösterir yayın listesi
  11. Atanma Formu (Profesörlük, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliğine Atanma Formu)
  12. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni”

Dosya Hazırlamada dikkat edilecek hususlar;

  • Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadrosu başvurusu için “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi”ne uygun şekilde hazırlanan 1 (Bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 4 (dört) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya,
  • Profesör kadrosu başvurusu için “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi/Elemanı Kadrolarına Atama-Yükseltme ve Sözleşme Yenilemede Kullanılacak Dosya Hazırlama Yönergesi”ne uygun şekilde hazırlanan 1 (Bir) takım fiziki dosya ve fiziki dosyanın aynısını içeren 6 (altı) takım (CD/DVD/USB) elektronik ortamda düzenlenmiş dosya. (Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime) teslim edilecektir.
    Açıktan Atama:
    Aktif olarak kamu kurumundan kadrolu olarak görev yapmayanlar bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.
  • Durum bildirir Sağlık Kurulu Raporunun aslı. (Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri veya Özel Hastanelerden (Tam teşekküllü hastanelerden) alınmış yeni tarihli heyet raporu)
  • Ortaöğrenimde Hazırlık Sınıfı okundu ise bunu gösteren Diploma veya okuldan alınabilecek ıslak imzalı belge)
  • Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda kadrolu olarak görev yapmakta iken herhangi bir sebeple ayrılanlar en son çalıştığı kamu kurumundan ve e-Devlet üzerinden (HİTAP) ibareli alınacak)
    Naklen Atama:
    Üniversitemizde veya başka bir kamu kuruluşunda kadrolu olarak çalışanlar ve nakil yolu ile atanmak isteyenler bu seçeneğe göre atanacaklardır. Atanmaya hak kazananlardan istenecek belgeler şunlardır.
  • Hizmet Belgesi (Aktif olarak görev yapılan kamu kurumundan ve e-Devlet üzerinden (HİTAP) ibareli alınacak onaylı belge.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler

  1.  Özgeçmiş (YÖK EK-4 formatında) ve Müracaat Formu (Üniversitemizin http://www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak imzalanıp doldurulacaktır.)
  2. Nüfus cüzdan (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı) fotokopisi (Sadece Ön Yüz)
  3. Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık.)
  4. Öğrenim Belgeleri
  5.  İstenilen öğrenim durumlarına ait transkript belgeleri
  6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge
  7. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge
  8. Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan kurumundan alınmış onaylı ya da E-Devlet üzerinden alınan karekodlu HİTAP hizmet belgesi
  9. ALES Sonuç Belgesi
  10. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi
  11. İlgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yaptığına dair Öğrenci Belgesi. (Tezli yüksek lisans ve doktora programının ilgili ana bilim dalı ile ilişkisini gösteren belge. Transkript veya öğrenci belgesinde istenilen ana bilim dalının yazılı olması gerekmektedir. Ön Değerlendirme/Giriş Sınavı aşamasında e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
  12. Adayın ilan edilen alanla ilgili istenilen sertifikalarının ve deneyiminin en az Lisans mezuniyeti sonrası olması (Yüksek Lisans ve Doktora sonrası da istenilebilir.) ve bunu hem çalıştığı Kurum/Kuruluşlardan alacakları onaylı belge hem de çalıştıkları dönemi gösterir SGK Hizmet Döküm Belgesi (Barkodlu) ile belgelendirmesi şarttır. İlanda belirtilen iş deneyimlerinin ve istenilen sertifikaların ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. (ALES Puan türleri ilgili birimlerin web sayfalarında duyuru olarak yayınlanmıştır.)
  3. Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelik’te belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
  4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
  5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında not döküm belgesinde hem dörtlük ve beşlik hem yüzlük not yazılı olan adaylardan yüzlük sisteme göre mezun olanların bu durumlarını mezun oldukları Üniversiteden belgelemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde yönetmelik gereğince not döküm belgesindeki dörtlük ve beşlik notunun 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.
  6. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için; sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
  7. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında lisans sonrası en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
  8. Öncelikli alanlarda ilan edilen Araştırma Görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.
  9. Öğretim Üyesi dışındaki Diğer Öğretim Elemanı kadrolarının alım süreçlerinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamasında kullanılacak olan ALES puan türleri ilgili birimlerimizin resmi web sayfasında duyurulmuştur.

Açıklamalar

  1. Üniversitemiz resmi web sayfasında yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  2. Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  3. Başvuru sırasında Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgelerinin karekodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
  4. Atanmaya hak kazanıldığında adayların diplomalarının ve transkript belgelerinin karekodlu e-Devlet çıktısını, aslını veya noter onaylı suretini ibraz etmeleri gerekmektedir.(Adayların belgelerin asıllarını getirmeleri durumunda onaylama işlemi Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)
  5. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup İnternet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda yer alan başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  6. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
  7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun ya da başvuru yapan adayların başvuru koşullarını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde bu kişilerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
  8. İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
  9. Diğer Kamu Kurumlarında çalışmakta iken Üniversitemiz tarafından açılan Kadro ilanlarına başvurarak atanmaya hak kazanan personele kurumumuzca sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayacaktır.
  10. İlan edilen kadronun başvuru yeri ve adresi dışında farklı bir yere ve adrese gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
  11.  Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca istihdam edilecek olup yapılacak atamalarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde geçen azami öğrenim süreleri dikkate alınacaktır.
  12. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni” nin adayın bilgilendiğine, onay verip vermediğine dair Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dâhil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 1 (Bir) yıl süreli olarak, açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişiniz ve yapılan mülakatlarda edindiğimiz bilgiler de dâhil her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibariyle 70 (Yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası’ nda Md.5.3’te (Kişisel Verilerin Yok Edilmesi) belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*