Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Belediyeler iş arayan insanların ilk tercihleri arasında olduğu için, Diyarbakır’da bulunan vatandaşlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işçi alımı ilanlarını yakından takip etmektedir. Ancak bunların nasıl takip edilebileceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği sıklıkla karanlıkta kalmaktadır. Burada en çok yapılan hata, ilanların kariyer sayfaları üzerinden araştırılmaya çalışılmasıdır. Ancak resmi kurumlar, ilanları da resmi şekilde vermektedir. Ancak bunlar internetten takip edilebilen kolaylığa sahiptir.

Ancak başvuru öncesinde bazı niteliklerin olduğu da hatırlanmalıdır. Eğer bunlara dikkat edilmezse, kabul alınmaması muhtemeldir. Bu sebeple müracaat öncesinde belediye tarafından istenen genel ve özel vasıflara dikkat edilmelidir. Ayrıca belediyeler başvuruda bazı evraklar da talep edebilmektedir. Burada eksik olması, adayların başvuruda sorun yaşamasına sebep olacaktır. Bu nedenle kişiler ilanı ayrıntılı şekilde değerlendirip, ardından müracaat etmelidir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Başlıklar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir

 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar
 4. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
 7. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak.

Başvuru Özel Şartları

İlan edilen zabıta memuru kadroları için

Mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak.

Bir (1) metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.

Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devletten alınan barkodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak).

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli, ve Süresi

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için

Başvurular 24/01/2022 tarihinden 28/01/2022 tarihi mesai bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi – Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır, Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 10/02/2022 tarihinde Belediyemiz web sayfası https://www.diyarbakir.bel.tr/ adresinde ilan edilecek olup, adaylara sınav giriş belgeleri beyan ettikleri adreslerine posta yoluyla gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. (Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)

Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Sözlü ve uygulamalı sınav 14/03/2022 –25/03/2022 tarihleri arasında Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
 • konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İşçi Alımı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, içerisinde birçok iştirake ve departmana sahiptir. Bu bakımdan alım yapılabilecek pozisyonların sayısı da oldukça yüksektir. Birçok vatandaş Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş ilanları hakkında inceleme yaparak, başvurmak istemektedir.

Bu bakımdan taşeron işçi olmak için, Diyarbakır’da mevcut olup, bu kapsamda personel alan şirketlere başvurmanız gerekir. Belediye çerçevesine girmek istiyorsanız, resmi ilanlar takip edilmelidir. Zira yılın farklı dönemlerinde, işçi alımları da gerçekleştirilmektedir. Bunlar belediyenin farklı iştirakleri kapsamındadır ve adaylar tarafından başvuru yapılabilir.

Tüm çalışanlarını sosyal haklardan eşit ve tatmin edici biçimde yararlandıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uygun çalışma ve mesai şartlarına, koşullarına da sahiptir. İşçi haklarının neler olduğunu da incelemek istiyorsanız, bunlar genel hatlarıyla,

 1. Ayrımcılık Tazminatı Hakkı,
 2. İşe İade Hakkı,
 3. Fazla Çalışma Ücreti Hakkı
 4. AGİ Hakkı,
 5. Yıllık İzin Hakkı,
 6. Hafta Tatili Ücreti Hakkı,
 7. Kıdem Tazminatı Hakkı,
 8. İhbar Tazminatı Hakkı gibidir.

Belediyeler tarafından ödenen işçi maaşları ülkemizin her yanında farklılık göstermekte olup, genel olarak incelendiğinde 3 bin Türk Lirası ile 7 bin Türk Lirası arasında değiştiği görülmektedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İş İlanları

Tüm belediyeler, yılın farklı zamanlarında ihtiyaçlarına göre alımlar yapmaktadır. Bunlar belirli tarihlerde aktif olduğu için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şoför alımı, memur ve işçi alımı gibi seçenekleri inceleyenler her gün araştırma yapmalıdır.

Bunun temel sebebi, ilanın kapandıktan sonra başvuru yapabilmek için, yeni bir duyuru açılması gerektiğidir. Buna dikkat etmezseniz ve size uygun fırsatları kaçırırsanız, kısa sürede olumsuz sonuçlar alabilirsiniz.

Dolayısıyla adaylar, hangi siteleri, kaynakları araştırması gerektiğini bilmelidir. Burada ilk seçeneğiniz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait olan, resmi web adresidir. Buradan tüm duyurular takip edilebilir. İkinci seçenek ise İŞKUR üzerinden erişim yapılabilecek olan Kamu Memur Alımı İlanları ile Kurum Dışı İşçi Alımı duyurularıdır. Üçüncü seçenek ise Resmi Gazetedir. Eğer tüm kaynakları değerlendirirseniz, tüm ilanları görme ve başvurma fırsatınız vardır.

Ayrıca internet sitemiz de sadece Diyarbakır’da değil, tüm ülkedeki özel ve kamu kurumlarındaki iş ilanlarını takip etmekte, güncel olarak paylaşmaktadır. Dolayısıyla platformumuzu da inceleyerek, yaşadığınız yer ile ilgili iş ilanlarını bulabilirsiniz.

Diski İş İlanları

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kapsamında iş başvurusu yapılabilecek çok sayıda pozisyon vardır. Bunlardan bir kısmı,

 1.  Bilgisayar Teknikeri
 2. Şoför
 3. Kaynakçı 
 4. İşçisi
 5. Güvenlik Görevlisi
 6. Temizlik İşçisi
 7. Yardımcı
 8. Çaycı
 9. Arşivci
 10. Memur

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Diyarbakır Belediyesi bünyesinde olan ve en çok incelenen bir diğer pozisyon da Diyarbakır Belediyesi memur alımı olmaktadır. Kurum, bu kapsama giren bir personele ihtiyacı olduğunda, gerekli duyuruları verecektir.

Ancak bilindiği üzere memurların alımında KPSS de istenebilmektedir. Dolayısıyla adaylar söz konusu sınava girerek, minimum 70 almalıdır. Ayrıca işçi, şoför ya da zabıta gibi alımlarda da KPSS istenebileceği için, genel anlamda Diyarbakır Belediyesine başvurmak isteyen kişilerin bu sınava katılım yapması önerilir.

Bu durum puan istenmesi durumunda, başvuru engeli yaşamamanıza yardımcı olur.

Diyarbakır Belediyesi Zabıta Alımı

Zabıta iş ilanları, Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır’da bulunan vatandaşlar tarafından takip edilmektedir. Diyarbakır zabıta alımı duyuruları, internet üzerinden kolay bir şekilde görülebilmekte ve başvuru yapılabilmektedir. Sadece güncel olarak iş ilanı olmalıdır.

zabıta alımları

Genel olarak zabıtaların taşıması gereken nitelikler,

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olma,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmama,
 3. Yüz kızartıcı suçları olmama,

Şeklinde olup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilan yayınladığında bunların hepsini genel ve özel şekilde belirtecektir. Dolayısıyla adayların hepsini okuyup, duruma göre hareket etmesi gerekmektedir.

Çalışma ve mesai saatleri uygun olup bulundukları yerde huzuru ve güvenliği sağlama da dâhil olmak üzere, çok sayıda sorumluluğu vardır. Aldıkları maaşlar her ne kadar değişiklik arz edebilse de, 7000 ile 9000 TL arasında oynadığı gözlemlenmektedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bekçi Alımı

İş arayan birçok kişi, gün geçtikçe bekçi alımlarını değerlendirmektedir. Diyarbakır bekçi alımı da bu nedenle, bu ilde yaşayanlar tarafından sorulmaktadır. Burada ilk olarak, bu personellerin çalışma koşullarından bahsedilmelidir. Bekçiler her ne kadar özel durumlarda farklı çalışma saatlerine sahip olabilse de, genel olarak 22:00 ile 06:00 saatleri içerisinde çalışmaktadır. Bunun haricinde çalışma koşulları oldukça iyidir.

bekçi alımları

Aldıkları maaş farklı etmenlere göre değişmekte olup, bunlardan biri de nereden mezun olduklarıdır. Bu bakımdan 5,000 ile 5,400 Türk Lirası arasında farklılaşan rakamların olduğu görülmektedir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu, ilanlar yayınlandığında tüm ayrıntılarıyla birlikte öğrenilebilir. Zira içlerinde hangi pozisyona kaç kişi alınacağı, başvuru şartları, istenen evraklar, başvuru tarihleri ve saati, başvurunun nereye, nasıl yapılacağı gibi birçok madde yer almaktadır.

Adaylar gerekli incelemeleri yaparsa, nelere dikkat etmesi gerektiğini öğrenebilir.

Diyarbakır Güncel İş İlanları

Diyarbakır’da özel sektörde de açık işler vardır. Bunları incelemek ve başvuru yapmak isteyen kişiler, detayları Kariyer.net, SecretCV.com ve Yenibiris.com gibi kariyer sayfalarından elde edebilir. Bu kapsamda,

 1. Bölge Satış Uzmanı
 2. Mağaza Müdür Yardımcısı
 3. Müşteri Temsilcisi
 4. Satış Danışmanı 

Dâhil çok sayıda pozisyon vardır.

Güncel Diyarbakır iş ilanları

Ek olarak KariyerYenibiriş ve SecretCV sitelerinden de Diyarbakır iş ilanlarına bakabilirsiniz.

21 Comments

 1. İşsizim işim yok çok sıkıntı dayım belediyemizden ricam lütfen bana iş verin taksitlerim var ödeyemiyorum lütfen bana iş verin

 2. İktisat mezunuyum muhasebem iyi dir ayrıca bilgisayar sertifikamda mevcut, işsizim bana uygun bir pozisyonda iş istiyorum, şimdi den teşekkürler
  Saygılarımla.

 3. İş arıyorum güvenli sertifika var .ehliyet var B,A2 .VAR …belediye çalışmak istiyorum….4 çocuk var işsisim yaşım 36 .
  Lise mezunum DİYARBAKIR .yenişehir de yaşıyurum AZİZ AKSEL ..
  TEŞEKÜRLER

 4. Merhaba ben Şahin diyarbakır Doğumluyum 2yılık üniversite mezunuyum inşaat teknikeriyim ve b sınıfı ehliyet sahibiyim kendi alanımda iş bulamadığım için siz değerli belediye başkanlığından iş imkanı istiyorum….saygılarımla 05396001085

 5. Merhaba ben Ümit peyzaj teknikeriyim KPSS de sıralamam alanda 98 ünvanma uygun iş arıyorum ilginize sunarım

 6. aslen dıyarbakır dıcle dogumluyum
  20 yıldır eskısehırde oturmaktayım.memleketıme gerı donmek ıstıyorum ama ısım olmadıgı ıcın gerı donemıyorum.eger bana yardımcı olursanız memleketıme gerı donmek ıstıyorum..0538 561 75 92

 7. merhaba ben ilhan bismilde oturuyorum üniversite mezunuyum acil iş arıyorum işe ihtiyacım var şöfürlük yaparım masa başı işleri yaparım zabıta ola bilirim bu iş isteğimi siz değerli büyüklerimiz dikkate alırsanız cok cok sevinirim telefon numaram 0534 920 35 24

 8. Mrb ben mehmet organik tarım mezunuyum d.bakir sur ilçesindenim. bir iş olanağı sağlayabilirmisiniz

 9. selam ben baran büyük şehir belediyemizden iş imkani istiyorum diyarbakır merkez deyim askerliğimi yeni bittirdim 2 yılık üniversite mevzunuyum bu yazdıklarımı dikkate alırsanız çok sevinirim tskler saygılar….. 0539 646 14 04

 10. slm ben serhat siz büyük şehir belediyemizden iş imkani istiyorum mesleyim yok tşk ederim no 0542 380 62 67

 11. MERABALAR DİYARBAKIR KAYAPINARDA OTURUYORUM ÖN LİSANS OTOMOTIV TEKNOLOJİSİ MEZUNUYUM LİSE İSE ELEKTRİK BÖLÜMÜ MEZUNUYUM,ELEKTRİK USTALIK BELGEMDE VAR,ELEKTRİK ÜZERİ 16 YILLIK TECRÜBEM VAR,BİLGİSAYAR SERTİFİKAM VAR,E SINIFI EHLİYETİM VAR,SİLAHLI GÜVENLİK SERTİFİKAM VAR,İŞSİZİM İŞE ÇOK İHTİYACIM VAR,
  YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

 12. diyarbakır baglarda oturuyorum.1983 tılham köyü dogumluyum özel gövenlik sertifikam var iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.05389611400

 13. merhabalar hatayda oturuyorum.Lisee mezunuyum.Diyarbakır büyükşehir belediyenizin bünyesinde sizlerle birlikte çalışmak isterim. tl 05377674669

 14. Diyarbakır silvanlıyım harita teknikeri mezunuyum
  Çok ii derecede Netcad ve Auotcad biliyorm bilgisayar sertfikamda
  Var memleketimde çalışıp hizmet etmekten şeref duyarm. varsa uygun iş çok makbule
  Geçer. Tel;0531 699 43 23

 15. MRBLAR ben halim diyarbakırlıyım B+G ehliyetim var her türlü iş makinası kulanırım sizinle çalışmak isterim. 05418439473

 16. Akdeniz üni. Maliye bölümünden mezunum.İş arıyorum.İlgilenecek olanlara şimdiden tşkr edrm. 05384055229 numaram.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*