Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Artvi̇n Çoruh Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 1 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 1
(bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
BAŞVURU TAKVİMİ

 

İlan Tarihi 19/08/2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 19/08/2022
Son Başvuru Tarihi 02/09/2022
Sonuç İlan Tarihi 12/09/2022
Başvuru Şekli ve Yeri Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapılacaktır.
(Posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Adres: Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Rektörlük Yeni Hizmet Binası Kat:2 No: 312 08000 ARTVİN
Tel: 0466 215 10 00 (1081-1082-1083-1088-1089) – 0466 215 10 74
E-posta: [email protected]

* Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tut

İLAN NO UNVANI KADRO SAYISI KPSS PUAN
TÜRÜ
CİNSİYETİ ARANAN NİTELİKLER
2022-12 Büro Personeli 1 KPSS P3 Fotoğraf ve Video lisans mezunu olmak.
2020 KPSS (B) grubu sınavında P3 puan
türünden en az 70 puan almış olmak.
01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir).
MEB’den onaylı Bilgisayar Destekli
Grafik Tasarım Belgesine sahip olmak.
(Üniversitemiz Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğünde görevlendirilecektir.)

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirl enen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozis yonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir)
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3. TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. İkametgâh Belgesi
5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
6. Adli Sicil Kaydı
7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi
8. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir)
9. Fotoğraf (1 Adet)
10. Durum bildirir tek hekim raporu (Atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.)
NOT: Yukarıda istenilen belgelerin karekodlu e-Devlet çıktıları da kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup ataması yapılmış ise ataması iptal edilecektir. Bu kişiye Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Atanmaya hak kazanan adaya ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. 2020 KPSS (B) grubu P3 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
Asıl listeden yerleşen aday başvurmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*