Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 2.  Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 4.  65 yaşını bitirmemiş olmak,
 5.  657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

Başvuru Şekli ve Süresi

 1. Adaylar başvurularını 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2.  Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.
 3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

 1.  Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
 2. Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
 3.  Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 2. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
 3. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav

 1. Sınav, sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
 2.  Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
 4.  Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.
 5. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav Konuları

Sözlü sınav, adayların;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans veya lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
 3.  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
 4.  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
 5. Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
 6.  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
 7. Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
 8.  Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 9. Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday, eşitlik halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.

Tercih ve Yerleştirme

 1. Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, yapılacak tercih duyurusuna göre, elektronik ortamda tercihlerini bildireceklerdir.
 2.  Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini” belirteceklerdir.
 3. Adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda ilgili pozisyonlara yerleştirilecektir.

Atama

 1. Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini duyurulan süre içinde yerleştirildikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bizzat ya da posta yolu ile ileteceklerdir.
 2. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
 3.  Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pdbs web adresleri ile kariyer kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 2. Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri önem arz etmektedir.
 3. Detaylı bilgi için tıklayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alacak

Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  merkez  teşkilatında  münhal  bulunan  Genel  İdare Hizmetleri  Sınıfında  8.dereceden  125  adet  kadroya  atama  yapılmak  üzere,  aşağıda  belirtilen öğrenim  dallarından  mezun adaylar  arasından  sözlü  sınavla  Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

 1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  yer  alan  genel  şartları taşımak,
 2. Üniversitelerin  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  ve  yukarıdaki  tabloda  belirtilen öğrenim  dallarından  birinden  veya  bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2021) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak
 4. Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığınca  2020  ve  2021  yılında  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak.
 5.  YDS’den  asgari  (C)  düzeyinde  ya  da  dil  yeterliği  bakımından  buna  denkliği  ÖSYM tarafından  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  başka  bir  belgeye  sahip  olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)
 6. Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Başvuru Şekli ve Süresi

 1. Adaylar  başvurularını  16/12/2021-30/12/2021  tarihleri  arasında  e-Devlet  üzerinden Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  –  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  ve  Kariyer  Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2.  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir bölüm için başvuru yapabilecektir
 3. İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur

Başvuru  şekli,  başvuruların  değerlendirilmesi,  istenen  belgeler,  sonuçların  duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 15 (Onbeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1) BAŞVURU ŞARTLARI

A – GENEL ŞARTLAR

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3.  (2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.
 4.  Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
  suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 5.  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B – ÖZEL ŞARTLAR

Bakanlığımız resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr), Kariyer Kapısı (www.kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanmaktadır.

2) İSTENİLEN BELGELER

 • Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,
 •  Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
 •  Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge,
 • Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),
 • ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

3) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ;

Başvurular dijital ortamda 19.11.2021 – 06.12.2021 tarihleri arasında saat 18:00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı yazılı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.aile.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.aile.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.

Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacaktır.

Sonuçlar www.aile.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5) SINAV KONULARI

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

6) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7) DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenebilecektir.

Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No:10/A 06510 Çankaya/ANKARA

(0312) 705 72 75

Detaylı Bilgi için tıklayın.

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*