Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesinin orijini 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’dir. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış ve 11.07.1992 tarih 21281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 Sayılı Kanunun 9. Ek Maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4.  Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 5.  Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
 6. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
 7. Son Başvuru tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 30 (otuz) yaşını diğer kadrolar için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
 8. Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 10. Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
 11.  Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
 12. Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel veya kamu sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

 • 4 Adet Fotoğraf,
 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,
 • Özgeçmiş,
 • Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

İşe alınmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ve kilo ölçümü Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Aşağıda  Anabilim Dalı  itibariyle  unvan ve şartları  belirtilen,  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fakülte  ve Yüksekokullarında  açık  bulunan  kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

 1. Başvuru Dilekçesini,
 2. T.C.Kimlik No’larını gösterir beyanlarını,
 3. Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
 4. Üç adet fotoğraflarını,
 5. Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
 6. Başvuracak adayların başvuru formunu (http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
 7. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr.
  Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
 8.  Profesör  kadrolarına  başvuracak  adayların  “Profesörlüğe  atanmak  için  Doçentlik  şartlarını  tekrar  sağladığını  gösteren  dilekçesi,  özgeçmiş, doçentlik  belgesi  onaylı  sureti,  bilimsel  yayınları  (yayınlarından  biri  başlıca  araştırma  eseri  olarak  gösterilir.)  kongre  ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman,  eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları”  içeren 1 (Bir) adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (Altı) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
 9. Doçent  kadrolarına  başvuracak  adayların  “7.  maddedeki  Doçent  kadrosuna  Atanma  İlkeleri  formu  doldurularak,  özgeçmiş,  doçentlik  belgesi onaylı  sureti,  yayın  listeleri,  bilimsel  çalışma  ve  yayınları”  içeren  1(Bir)  adet  dosya  ve  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  4(dört)  adet  USB  ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
 10. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “7. maddedeki Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna Atanma İlkeleri  formu, özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ” içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (Dört) adet USB ile ilgili fakülte dekanlığına / yüksekokul müdürlüğüne, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
 4. Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
 5. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
 6. Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 7. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

Sözleşme için Gerekli Belgeler

 1. 6 Adet Fotoğraf,
 2. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu,
 3. Özgeçmiş,
 4. Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 5. Kimlik Fotokopisi,
 6. Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 7. Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 8. Geçerlilik süresi dolmamış KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 9. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
 10. Özel Koşul Belgesi (Varsa),
 11. Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar

 • Tıbbi Sekreter
 • Paramedik
 • Hemşire

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*