Tarsus Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Tarsus Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Tarsus Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Tarsus Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Tarsus Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanlar

Tarsus Üniversitesi Sözleşmeli 52 Personel istihdam edecek

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Aranan Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2. Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 65 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 65 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
 4. Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Başvuru Şekli

İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus /MERSİN adresine posta yolluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru günü mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilir.

Sonuçların Duyurulması ve Atama

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Doğrulama kodu olan)
 3. Diploma Fotokopisi veya e-Devlet Üzerinden alınacak Mezun Belgesi (Doğrulama kodu olan)
 4. Nüfuz Cüzdanı veya Kimlik Kartının Fotokopisi
 5. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılması yeterli olacaktır.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarsus Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alıyor

Tarsus Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.
 3. Araştırma Görevlisi Atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacağından; adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 4. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Özgeçmiş (YÖK Ek-4 Formatında)
 4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge),
 5. Lisans Transkripti onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan transkript belgesi (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır),
 6. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair onaylı öğrenci belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan belge (Araştırma Görevlisi kadrosu için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak)
 7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl),
  a. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
  b. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran aday için, ilan edilen bölüm/anabilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
 8.  2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
 9.  Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve ÖSYM tarafından yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.)
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Not

 1. Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan metninde belirtilen başvuru yerlerine yapılacaktır. İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Eksik belgeli başvurular ile posta yoluyla yapılan başvurularda
  11.10.2021 mesai bitiminden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2.  İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan adayların sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 3. Adayların; e-Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgeleri karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. e-Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı ve mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların
  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (Onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Tarsus Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili fakülte dekanlıkları veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir).

Başvuru formlarına ve Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ne www.tarsus.edu.tr adresinden erişilebilir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe,
 • Özgeçmiş,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • E-devlet üzerinden alınacak olan adli sicil belgesi,
 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrolarına başvuranlar için) (e-devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)
 • Adaylar; özgeçmiş, yayın listesi, Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’ndeki puan tablosunun doldurulmuş hali, başlıca araştırma eseri (profesörlük başvuruları için), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesörlük için 7 takım [1 fiziksel+6 dijital (CD veya Flash Bellek)], doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu için 5 takım [1 fiziksel+4 dijital (CD veya Flash Bellek)] olarak teslim eder.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*