Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Yıldız Teknik Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Yıldız Teknik Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  fıkrasına  göre  tam  zamanlı  olarak  istihdam  edilmek  üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”  ın  ek  2  nci  maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  2020  KPSS  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas alınmak  suretiyle  aşağıda  belirtilen  pozisyon  ve  niteliklerde  50  (elli)  adet  sözleşmeli  personel alınacaktır.

Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak
 2. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
 3. Üniversitemizin   tüm   yerleşkelerindeki   iç   ve   dış   mekânlarda   vardiyalı   sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 4. Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin    feshedilmesi    veya    sözleşme    dönemi    içerisinde Cumhurbaşkanı  Kararı  ile belirlenen  istisnalar hariç sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmeleri  halinde, fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 5. Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
 6. Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı  ile  engelli  bulunmamak.  (Görev  tanımlarına  www.prs.yildiz.edu.tr  web  adresinden
  ulaşılabilir.)

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Başvuru  süresi,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gündür. Başlama Tarihi 03.11.2021, Bitiş Tarihi 17.11.2021 mesai bitimi.
 2. Başvurular  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya  posta  yoluyla yapılacaktır.
 3. Posta  yoluyla  yapılacak  başvurularda,  postadaki  gecikmeler  nedeniyle  son  başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Adaylar,  ilan  edilen  pozisyonlardan  yalnızca  birine  başvuru  yapabilecektir.  Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 5. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Sıra No    İstenilen Belgeler    Açıklama

 1. Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu    www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir.
 2. Mezun Belgesi    e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.
 3. 2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi    Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.
 4. Hizmet Döküm Belgesi    “e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/barkodlu belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet Belgesi.”
 5. Özel Güvenlik Kimlik Kartı*    Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)
 6. Boy/Kilo Gösterir Belge*    Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 1. Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
 2. Adayların  puanlarının  eşit  olması  durumunda  diploma  tarihi  itibarıyla  önce  mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Sonuçların İlanı ve İşe Başlama

 1. Her  bir  pozisyon  için  sözleşme  imzalamaya  hak  kazanan  asıl  adaylar  ile  yedek adayların  listesi  www.yildiz.edu.tr  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözleşme  imzalamaya  hak  kazanan  adayların,  görev  tanımında  belirtilen  görevin devamlı  yapılmasına  engel  teşkil  edecek  vücut  ve  akıl  hastalığı  ile  engelli  bulunmadığını,  tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
 3. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında,   Güvenlik   Soruşturması   ve   Arşiv   Araştırması   Kanunu   uyarınca  arşiv  araştırması yaptırılacaktır.
 4. Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
 5. İlan  edilen  pozisyonlara  atanmaya  hak  kazanan  adaylardan  gerçeğe  aykırı  belge verenler   ya  da  beyanda  bulunduğu   tespit   edilenler   ile  istenilen   şartlardan   herhangi   birini taşımadığı  sonradan  anlaşılanların  sözleşmeleri  yapılmış  ise  derhal  fesih  edilecek,  haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1.  657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak,
 3.  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,
 5.  Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Önemli Notlar

 1. “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
 2. Başvuru için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlarla ilgili özet bilgi tablosuna prs.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili  hükümleri  uyarınca  daimi  statüde  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.

Kadro Başvuru Süresi, Yeri ve Şekli

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Adaylar başvurularını;

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için; “YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYDEK VE KADRO DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU VE HAK SAHİPLİĞİ BEYANI” belgesinin imzalanmış ve paraflanmış bir nüshası ile ilgili Fakülte Sekreterliğine, başvuru süresi içinde şahsen/posta yoluyla iletmelidir. Belirtilen sistem üzerinden tamamlanmayan ve ilgili formu teslim edilmemiş olan başvurular değerlendirmeye  alınmayacak,  posta  ile  yapılacak  başvurularda,  postadaki  gecikmeler  nedeniyle  son  başvuru  tarihinden  sonra  Kurumumuza  ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapılabilecektir.

Not

 1. Yabancı  ülkelerden  alınan  diploma/unvanların  Yükseköğretim  Kurulu  veya  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış  olması gerekmektedir.
 2.  İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Süreçle ilgili yardım ve destek için: aydek@yildiz.edu.tr

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak.
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır).
ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

Özel Şartlar

Kıdemli Grafik Arayüz ve Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

 • Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak
 •  Grafik tasarım, grafik arayüz, web site tasarımı, uygulama geliştirme ve görsel animasyon tasarımları alanlarında en az 5 (beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak.
 •  Büyük ölçekli özel firmalar ile kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfaları tasarımı ve yönetimi işinde çalışmış veya bu kurumlara web sayfaları tasarımı ve hizmetleri veren firmalarda çalışmış olmak ve tecrübesini belgelendirip, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek ve bu konularda en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.
 • Vektörel ve piksel tabanlı grafik ve animasyon programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Premiere Pro veya Final Cut, Adobe After Effects) ile ileri seviyede proje geliştirmiş olup, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek.
 •  Figma, Adobe XD veya Sketch programlarından en az birine ileri seviyede hakim olmak, bu programlarla yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek.
 •  Animasyon tasarımı hazırlama konusunda tecrübeli olmak.
 •  Grafik tasarımı ve temel grafik tasarım teknikleri (tipografi, renk, denge, mizanpaj vb.) konusunda tecrübeli olmak.
 • Wireframe, mockup, prototype oluşturma konusunda tecrübeli olmak.
 •  Logo ve arayüz geliştirme, katalog ve interaktif sunum hazırlama, sosyal medya uygulamaları, sosyal medya yönetimi, dijital banner, broşür ve e-posta bülteni hazırlama konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Mobil uygulama arayüz tasarımı ve mobil kullanıcı deneyimi (User Experience) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 •  SEO, Google Adwords, Google Adsense, Google Webmaster, Google Analytics ve Arama Motoru Optimizasyonları konularında deneyimli olmak.
 • HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap ve WordPress teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak, yaptığı çalışmaları referans olarak gösterebilmek.
 •  Hazır şablonlar kullanmaksızın özgün tasarım gerçekleştirilebilecek olmak.
 •  CMS uygulamalarına şablon ve tema oluşturma konusunda tecrübe sahibi olmak.
 •  Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmak ve güncel örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek.
 • Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak.
 • MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak.
 •  Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 •  Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 •  Aşağıda listelenmiş nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.
 •  Grafik tasarım, grafik arayüz, web site tasarımı, uygulama geliştirme ve görsel animasyon tasarımları alanlarının en az birinden, doğrulanabilen sertifika sahibi olmak.
 •  Adobe tasarım programlarının en az birinden, doğrulanabilen sertifika sahibi olmak.
 • Üniversitelerin Grafik Tasarım, Sanat Tasarım ve dengi bölümlerinden lisansüstü eğitim alıyor veya almış olmak.

 Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)

 •  Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak
 • .NET Framework, ASP.NET, C# platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (Beş) yıl ve üzeri çalışmış olmak.
 •  Kullanıcı sayısı 10.000’den fazla olan bir kurumda en az 3 yıl yazılım geliştirmede görev almış olmak.
 • .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak.
 •  Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak.
 • Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış olmak.
 • Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.
 • Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak.
 •  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak.
 •  Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda çalışmış olmak.
 • Farklı yazılım tasarım kalıpları (software design patterns) kullanmış olmak.
 •  Agile yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış olmak.
 • Test planları, stratejileri, senaryoları hazırlama konusunda deneyimli olmak.
 •  MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş olmak.
 • HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AJAX ve Bootstrap teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş projelerde görev almış olmak.
 •  RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisler geliştirmiş olmak.
 •  Yaygın olarak kullanılan ilişkisel veri tabanlarından (NoSQL, MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş olmak.
 •  Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 • Yaygın olarak kullanılan uygulama sunucularının (IIS, Apache, nginx vb.) yapılandırılması ve performansına yönelik iyileştirme işlemlerini gerçekleştirmiş olmak.
 • ORM framework kullanarak proje geliştirmiş olmak.
 • Web socket ile uygulama geliştirmiş olmak.
 •  Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zorunlu olmamak ile birlikte tercih sebebidir.
 • Mobil Uygulama geliştirmede Hybrid (React Native, Ionic, Flutter, Xamarin vb) çözümler konusunda tecrübeli olmak.
 •  MVVM patternine hâkim, XAML yazabilen.
 • Platforma özel (Android, IOS) kod yazabilen (Custom Renderer).
 •  MCSA: Programming in C#
 •  MCP: Microsoft Certified Professional
 •  MCSA: Web Applications sertifikası
 •  MCSA: Universal Windows Platform sertifikası
 •  MCSD: App Builder sertifikası
 •  Oracle Certified Associate (OCA) Java SE Programmer Certification
 •  Oracle Certified Professional (OCP) Java SE Programmer Certification
 •  Oracle Certified Master (OCM) Java SE Developer Certification
 • Oracle Certified Expert Java EE Persistence API Developer
 •  Oracle Certified Expert Java EE Enterprise JavaBeans Developer
 •  Oracle Certified Expert Java EE JavaServer Faces Developer
 • Oracle Certified Expert Java EE Web Component Developer
 • Oracle Certified Expert Java EE Web Services Developer
 •  Oracle Certified Master Java EE Enterprise Architect
 •  Java SE/EE, Java Struts, JSF, JSP platformlarını kullanarak proje geliştirme konusunda deneyimli
 •  UNIX işletim sistemlerinde çalışan proje veya projeler geliştirmiş olmak ve belgelemek

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*