Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere Bağımsız Denetçi alınacaktır. Sınava ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Sınava Müracaat

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Eylül 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59 da sona erecektir.
Başvurular, elektronik ortamda “ http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.
Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.
Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

Sınava Başvuru Şartları

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

Sınavın Tarihi ve Yeri

Bağımsız Denetçilik Sınavı 14 Kasım 2021 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.
Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Sınavın Şekli ve Konuları

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

 • Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),
 • Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),
 •  Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,
 • Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),
 •  Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],
 •  Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı, Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.
  Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

Sınavın Yürütülmesi

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.
Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

Sınavın Geçersiz Sayılacağı Haller

Sınava girenlerden;

 •  Sınavda kopya çektiği veya verdiği,
 • Sınava kendi yerine başkasının girdiği,
 •  Sınav kurallarını ihlal ettiği, tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.
  Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.
  Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir.
  Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ANKARA’ da çalıştırılmak üzere kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle bir (1) kadın ve bir (1) erkek olmak üzere toplam 2 adet Güvenlik Görevlisi alanında sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranan Şartlar

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • Kadınlarda 160 cm, erkeklerde 170 cm’ den kısa boylu olmamak,
 • En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.
 • Adayların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.
 • Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.
 • İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*