Sinop Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Sinop Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Sinop Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Sinop Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Sinop Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alıyor

Sinop Üniversitesi birimlerine  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına     İlişkin     Usul     ve     Esaslar     Hakkında     Yönetmelik”     hükümleri     uyarınca     Öğretim     Elemanı     alınacaktır.     Tüm     başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak  gerekir.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğinin  belirlenmesinde  Yükseköğretim  Kurulunun  eşdeğerlilik  tablosu  kullanılacaktır.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 4.  Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 5. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
 6. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5  inci  maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere  öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  (Değişik  ibare:  RG-18/5/2021-31485)  85  puan  veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 7. Araştırma  Görevlileri  2547  sayılı  Kanunun  50/d  maddesi  uyarınca  alınacaktır.  2021  yılı  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

İstenen Belgeler

 1. Başvuru  Dilekçesi.  (https://pdb.sinop.edu.tr/wp-content/uploads/sites/111/2021/01/ogretim_Elemani_Kadrolarina_Ait_Basvuru_Dilekcesi-2.doc) web adresinden temin edilebilir.
  (Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.)
 2. Özgeçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4.  Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
 5.  ALES sonuç belgesi.
 6.  Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir.) 7- Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir.)
 7.  Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir.)
 8.  Lisans/Yüksek Lisans/Doktora transkript belgeleri (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir.)
 9. – Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi
 10.  Hizmet belgesi. (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.) 12- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır) (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir.)
 11. (İstenen belgelerin ilan edilen şartlara uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir.)

Açıklamalar ve Önemli Hususlar

 1. Adaylar  aynı  sınav  takviminde  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvuru  yapabilirler.  Birden  fazla  başvuru  yaptığı  tespit  edilen  adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 2.  ÖSYM  sonuç  belgeleri  Üniversitemizce  kontrol  edilerek  doğrulanacağından;  belgelerde  Sonuç  Belgesi  Kontrol  Kodu  mutlaka  yer  almalıdır.
  (ÖSYM belgelerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması için belgelerin yeni tarihli olması gerekmektedir.)
 3.  Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 4. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir.
 5.  Başvurular  ilgili  birimlere  https://personelilan.sinop.edu.tr/  adresi  üzerinden  elektronik  olarak  yapılacaktır.  Uygulamalı  Birimlere  Başvuracak Adaylar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak başvuru yapacaktır.
 6.  Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları http://www.sinop.edu.tr web adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 7. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 8. Yüksek  Lisans  veya  Doktora  yapıyor  olmak  veya  yapmış  olmak  şartı  yer  alan  ilanlarda,  öğrenci  belgesi  ve  ilgili  transkriptinde  eklenmesi
  gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir.)
 9. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
 10.  İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenmesi gerekmektedir. (İlan şartına bağlı olarak eklenecektir.)

Muafiyet

 1.  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek  yüksekokullarının,  bu  Yönetmeliğin  6’ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Sinop Üniversitesi birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  ve  bu  Kanuna  dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Sinop  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  Yönergesi  uyarınca  Öğretim  Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; Doçent unvanını aldıktan sonra yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterdikleri 1 (bir) adet  dilekçe  ile  birlikte  1  (bir)  adet  fotoğraf olmak  üzere;  Özgeçmiş,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Doçentlik  Belgesi  ve  Sinop  Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 6 adet CD veya taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 adet CD veya taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğraf olmak  üzere;  Özgeçmiş,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi  ve  Sinop  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığının  internet  adresinden  temin edilen  Akademik  Değerlendirme  Formunu  doldurarak  varsa  yabancı  dil  başarı  belgesi  eklenerek  yayın  listesi  ile  birlikte  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan  1  adet  fiziki  dosya  ile  birlikte  ilgili  evrakları  4  adet  CD  veya  taşınabilir  belleğe  aktararak  ilgili  birimlere  şahsen  veya  posta  yoluyla  müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not

 • %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru
  belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
 • Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.
 • Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar
  kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz
  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz
 • Makalelerin  basıldığı  derginin  hangi  indekslerde  tarandığının  aday  tarafından  belgelenmesi  gereklidir.  Sempozyum  ve  kongrelere  katılım  veya
  sunum belgelendirilmelidir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.
 • Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.
 • Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.
 • Akademik Değerlendirme Formuna ve Başvuru Dilekçe Örneğine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden
  ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*