Samsun Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Samsun Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Samsun Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Samsun Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Samsun Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Samsun Üniversitesi birimlerinde 657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

Temizlik Görevlisi Görev Tanımı

 1. Üniversitenin  ve  bağlı  olduğu  birimlerin  kapalı  mekanların  ana  girişi  dahil  sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa,  raf,  aydınlatma  armatürleri,  kalorifer  petekleri,  pervaz  ve  benzeri  yerleri  nemli  bezle silmek,
 2. Katı  atıkları  ve  geri  dönüşüm  materyallerini  düzenli  olarak toplamak  ve  ilgili  alana taşımak,
 3. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
 4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
 5. Görevlendirildikleri  birimlerde  çevre  düzenlemesi  yapmak,  çim  biçmek,  çiçek  ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 6. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
 7. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
 8. Görevlendirildikleri  birimlerde  görev  tanımlarına  uygun  olarak  birim  yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 9. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve  malzemelere  azami  özen  göstermek,  aynı  zamanda  temizlik  malzemelerinin  ilgili  uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

Aranılan Genel Koşullar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmış olmak).
 4. Son  1  (bir)  yıl  içerisinde  sözleşmeli  personel  olarak  istihdam  edilenlerden,  hizmet sözleşmesi    esaslarına    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin feshedilmemiş  olması  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu  kararı  ile  belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 5. Herhangi  bir  sosyal  güvenlik kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
 6. Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve İstenen Belgeler

Adaylar  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  günden  itibaren  15  gün  içinde  Samsun Üniversitesi  resmi  internet  sayfası  www.samsun.edu.tr  den  ilan  tarihi  itibariyle  temin  edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da posta ile Personel Daire Başkanlığına başvuru  yapacaklardır.

Posta  ile  yapılacak  başvuruların son başvuru  tarihine  kadar  ulaşması gerekmektedir.  Eksik  belgeli  veya  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile  internet  üzerinden yapılan   başvurular   değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yanlış   birime   ve/veya   adrese   teslim edilmesinden,    posta    ile    başvuran    adayların    başvurularının,    postadaki    gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Bir adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 3. Nüfus  Cüzdanı  Fotokopisi  (e-Devlet  üzerinden  alınan  nüfus  kayıt  örneği  de  kabul edilecektir.)
 4. Öğrenim   Belgesi   (Başvuruda   bulunacak   olan   adaylar   e-Devlet   üzerinden   alınan karekodlu  belgeler  ile  başvuru  yapılabilecektir.  Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının diplomalarının  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  denkliğini  gösteren  belgesinin  başvuruda ibraz etmesi gerekmektedir.)
 5. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Kontrol numaralı)
  – Lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı,
  – Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı,
  – Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.
 6. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya e-Devlet üzerinden temin edilen kontrol edilebilir şekilde oluşturulmuş olmalıdır.)
 7. Belge (Başvurulan unvanda isteniyor ise aslı veya onaylı örneği)
 8. Onaylı   Hizmet/Tecrübe   Belgesi;   hizmetin   yerine   getirildiği   kamu   kurum   ve kuruluşu/şirket hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK/Sigorta Hizmet Dökümünün ibraz edilmesi de zorunludur.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

KPSS   puan   sıralaması   sonrasında   asıl   ve   yedek   adayların   isimleri   başvuru   bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme   sonuçları   ve   atama   için   talep   edilen   evraklar   www.samsun.edu.tr   adresinde yayınlanacaktır.

Bu   ilan   tebliğ   mahiyetinde   olacağından   ayrıca   tebligat   yapılmayacaktır. Atanmaya  hak  kazanan  adaylar  sonuçların  http://www.samsun.edu.tr  adresinde  yayınlandığı tarihten  itibaren  7  gün  içerisinde  işe  başlamaları  için  gerekli  evrakları  tamamlayarak  şahsen Personel  Daire  Başkanlığına  teslim  etmeleri  gerekmektedir.

İşe  başlama  için  gerekli  evraklar, başvuru  zamanı  ve  yeri  ile  ilgili  bilgilerin  http://www.samsun.edu.tr  adresinden  takip  edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Belirtilen süre  içerisinde  istenilen  belgeleri  tamamlayarak  teslim  etmeyen  adaylar  haklarını  kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Samsun Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için

Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler

 1. Doçentlik Belgesi,
 2. Özgeçmiş,
 3. Doçentlik belgesi,
 4. Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir belleği Samsun Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler

 1. Doçentlik belgesi,
 2. Özgeçmiş,
 3. Doçentlik belgesi,
 4. Bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler

 1. Özgeçmiş,
 2. Doçentlik belgesi,
 3. Bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),
 2. Özgeçmiş,
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Adli Sicil Kaydı,
 5. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
 6. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )
 7. Yabancı dil belgesi,
 8. Yayın listesi,
 9. 2 (iki) adet fotoğraf,
 10. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
 11. E-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

Açıklamalar

 1. Adaylar  başvurularını,  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapmalıdır.
 2.  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltme  ve  Atama  Ölçütleri  Yönergesine  göre  başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3.  Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
 4. Profesör  ve  Doçent  adaylarının  Üniversitemiz  Personel  Dairesi  Başkanlığına,  diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
 5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 6. İlana    ve    sürece    ilişkin    bilgiler    https://pdb.samsun.edu.tr    internet    adresinde yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*