Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 26 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden
 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 (yirmi altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ARANAN ŞARTLAR
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
6- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince \”İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…\” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
10.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
10.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
10.4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. 
10.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
10.6. İlana son başvuru tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
10.7. 165 cm’den kısa olmamak.
11- Destek Personeli (Temizlik) kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
11.1. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
D) Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94, ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı esas alınacaktır
E) Başvurularda \”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
F) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
G.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
G.2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
G.3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No: 38 Selimiye, Üsküdar, İSTANBUL) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA) şahsen başvurmaları gerekmektedir.
1- Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
3- Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 

İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi.
4. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylısı başvuru sırasında ibraz edilmelidir.)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul edilecektir.)
9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
12. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
13. Büro personeli, destek personeli (temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis unvanlı kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
14. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet).

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI
1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil ve asil adayların 2 katı kadar yedek aday listeleri, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
2. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan KPSS 2020 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
3. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
 

İLAN NO UNVANI GÖREV
YAPACAĞI İL
MEZUNİYET ADET KPSS
PUAN TÜRÜ
ARANILAN ŞARTLAR
1.
Destek
Destek Personeli (Temizlik) (Kadın) İstanbul Ortaöğretim 3 2020
KPSS P94
– Ortaöğretim mezunu olup Atıkların Ayrıştırılması Eğitimi, Temel Temizlik ve Hijyen Eğitimi ile MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
– Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
2.
Destek
Destek Personeli (Temizlik)
(Kadın)
İstanbul Ortaöğretim 2 2020
KPSS P94
– Ortaöğretim mezunu olmak.
– Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
3.
Destek
Destek Personeli (Temizlik) (Erkek) Ankara Ortaöğretim 3 2020
KPSS P94
– Ortaöğretim mezunu olmak.
– Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
– Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4.
Destek
Destek Personeli (Temizlik)
(Kadın)
Ankara Ortaöğretim 2 2020
KPSS P94
– Ortaöğretim mezunu olmak.
– Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
1.
Koruma
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) İstanbul Ortaöğretim 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak. Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Eğitimi, İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi,
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.
– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak,
bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
2.
Koruma
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın) İstanbul Önlisans 1 2020
KPSS P93
Önlisans mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak ile İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, Etkili
İletişim Teknikleri Eğitimi, İşaret Dili Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak,
bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
3.
Koruma
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) Ankara Ortaöğretim 2 2020
KPSS P94
-Ortaöğretim mezunu olup Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak
– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak,
bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
– Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

İLAN NO UNVANI GÖREV YERİ GÖREV YAPACAĞI İL MEZUNİYET ADET KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN ŞARTLAR
1. Büro Büro Personeli Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul Ön lisans 1 2020
KPSS P93
Önlisans mezunu olup Problem Çözme Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Performans Değerlendirme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Sosyal Hayatta İletişim Eğitimi, Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.
2. Büro Büro Personeli İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ankara Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup Büro Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri Eğitimi, Arşivleme Sistemi Eğitimi ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak
3. Büro Büro Personeli Genel Sekreterlik İstanbul Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup MEB Onaylı Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, MEB Onaylı Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
4. Büro Büro Personeli Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ankara Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup Bordro Uygulamaları Eğitimi, Muhasebe ve Finans Eğitimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi, MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
5. Büro Büro Personeli Genel Sekreterlik İstanbul Lisans 1 020
KPSS P3
Lisans mezunu olup İş Hayatında Yazışma Teknikleri Eğitimi, İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
6. Büro Büro Personeli Personel Daire Başkanlığı İstanbul Ortaöğretim 1 2020
KPSS P94
Ortaöğretim mezunu olup Veri Analizi ve Raporlama Eğitimi, Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme Uyum Eğitimi, MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına ve MEB Onaylı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
7. Büro Büro Personeli Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İstanbul Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Eğitimi, İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ve MEB Onaylı
Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
8. Büro Büro Personeli Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ankara Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Eğitimi, MEB Onaylı Ön Muhasebe Eğitimi, Genel Araştırma Tür ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kimyasal ve Biyolojik Terörizmde Tıbbi KBRN Uygulamaları Eğitimi sertifikalarına
sahip olmak.
9. Büro Büro Personeli Personel Daire Başkanlığı Ankara Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme Ve Uyum Eğitimi, Muhasebede Web Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile MEB Onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi Sertifikalarına
Sahip olmak.
10. Büro Büro Personeli Gülhane Hemşirelik Fakültesi Ankara Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi, Yönetici Asistanı Eğitimi, Grafik ve Animasyon Eğitimi, Web Tabanlı İçerik Yönetim Sistemleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
11. Büro Büro Personeli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Lisans 1 2020
KPSS P3
Lisans mezunu olup Özlük ve Bordrolama İşlemleri Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Kurumsal İletişim Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi, SPSS İle Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi sertifikalarına
sahip olmak.
Mühendis Mühendis Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İstanbul Lisans 1 2020
KPSS P3
Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Mühendisliği Lisans bölümü mezunu olmak ile Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisleri Yapım İşleri Eğitimi, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü Eğitimi, Eğiticinin Eğitimi, MEB onaylı Bilgi Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi, C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı sertifikalarına sahip
olmak.

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*