Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Sürekli İşçi Alım İlanı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
  hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
  casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Açıklamalar

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 2. Askerlik ile ilişiği olmamak,
 3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 4. Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş olmamak,
 6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 8. Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
 9. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gerekli durumlarda ilanın ve sürekli işçi alımının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 18.10.2021 tarihinden itibaren (5) gün süre ile online olarak yapılacaktır.
 2. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 3. Online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
 5. Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

Noter Kura İşlemleri

 1. Noter kura çekimi 01.11.2021 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.
 2. Adaylar istemeleri halinde Üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19
  Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
 3. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
 4. Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi web sayfasında (https://www.aybu.edu.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta
  bulunulmayacaktır.

Sözlü Mülakat İşlemleri

 1. Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar
  Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim
  düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 3. Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
 4. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst
  öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 5. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 6. Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar;
  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslimi

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Üniversitemiz internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, Üniversitemiz internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından takip etmeleri gerekecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İşe Başlama

 1. Atanma hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
  başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 2. Adaylar atanma sürecinde yapılacak her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.
 3. Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabilecektir.
  Yapılan itirazlar 3 gün içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligat bulunulmayacaktır.
 4. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 5. Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları Üniversitemiz internet sitesi (https://www.aybu.edu.tr/) Duyurular kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 6. Asil adaylardan gelmeyen veya başvurusu herhangi bir hukuki sebeple iptal edilenlerin yerine yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine
  getirmelidir.
 7. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşıma kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 8. Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Ankara ili ve ilçelerindeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 32 (otuz iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 • Başvuracak adayların yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
 • KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93 puanı esas alınacaktır.)

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 • Müracaatlar, 30.09.2021 – 14.10.2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.
 • Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar öncelikle https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, (Başvurulan kadro için istenilen ilgili Kpss puanı doğru olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) ilgili sayfadan ulaşılabilecek İş Talep Başvuru Formu ve Beyan Formunu bilgisayar ortamında doldurarak çıktılarını alıp imzalandıktan sonra ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu unvanın nitelik şartlarında isteniyorsa deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Adayların verdikleri beyanlar ile https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresine yükledikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1.  İş Talep Başvuru Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden yayımlanacaktır.) (İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)
 2. Beyan Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden yayımlanacaktır.) (İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)
 3.  e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
 6.  Tecrübeyi gösteren belge (SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü ile İlgili Makama Belgesi)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar

Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.

 • KPSS (B) grubu (KPSS P3, KPSS P93) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

 1. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM Barkotlu Çıktı)
 2. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Barkotlu Çıktı)
 3. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet Barkotlu Çıktı)
 4. Adli Sicil Belgesi (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
 5. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)
 6. Son bir yıl içinde çalışılan bütün yerlerden çalışma belgesi
 7. 4 adet fotoğraf
 8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu (tam teşekküllü devlet hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacaktır. )
 9. Askerlik durum belgesi (e-Devlet barkotlu çıktı)
 10. Kamu görevlileri etik sözleşmesi (Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır)

İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 3 (üç) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Yerleştirme sonuçları en geç 08.11.2021 tarihinde www.aybu.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler:

 • Dilekçe  (https://ilan.aybu.edu.tr/  adresindeki  ilgili  unvana  ait  dilekçe  indirilip,  bilgisayar  ortamında  doldurulup,  ıslak  imza  ile  imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
 • Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 • Bilimsel Çalışma ve Yayınları
 • Diploma (Lisans ve Lisansüstü diplomalarının veya geçici  mezuniyet belgeleri – Eklenen belgelerin Noter veya ilgili kurumdan onaylı olması
  gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (Noter veya ilgili kurumdan onaylı)
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 •  Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek)
 •  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı) veya Örneği
 • Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

Önemli Notlar

 1.  Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir
 2. Yukarıdaki  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  alınanlar,  eğer  belgenin  içeriği  ve  karekod  vb.  tüm  doğrulamaları  okunaklı  ve  eksiksiz  ise  kabul
  edilecektir
 3. Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  şartları  taşımaları
  gerekmektedir.
 4. İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun  olmadığı  tespit  edilen  adayların  atamaları  yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 5. Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
 6. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
 7.  Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
 8.  Yabancı  dille  eğitim  yapılan  birimlere  yapılan  başvurularda  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
 9. Üniversite web sayfasından ve/veya  https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
 10.  Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik   Birimlerine,   2547   sayılı   Yükseköğretim  Kanununun   ilgili   maddeleri   ve   09.11.2018   tarihli   Resmî   Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda İstenilenler

 1. Dilekçe  (https://ilan.aybu.edu.tr/  adresindeki  öğretim  elemanlarına  ait  olan  dilekçe  indirilip,  bilgisayar  ortamında  doldurulup,  ıslak  imza  ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)
 2.  Özgeçmiş
 3. Bilimsel Çalışma ve Yayınları (Varsa eklenecek)
 4.  Diploma (Lisans ve  Lisansüstü  diplomalarının  veya geçici  mezuniyet  belgeleri  – Eklenen  belgelerin  Noter veya ilgili  kurumdan  onaylı  olması gerekmektedir. Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)
 5. Transkript (Lisans ve Lisansüstü eğitimlere ait onaylı transkript belgeleri)
 6. Öğrenci Belgesi (İlan açıklamasında öğrencilik şartı mevcutsa ilan tarihi içerisinde alınmış onaylı öğrenci belgesi)
 7.  ALES Belgesi (e-Devletten alınmış, okunaklı ve 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi. Eğer varsa muafiyetini kanıtlayan belge)
 8. Yabancı Dil Belgesi (Noter veya ilgili kurumdan onaylı)
 9. Hazırlık Belgesi (Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuduysa onaylı belgesi)
 10. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge)
 11.  Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı)
 12. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar onaylı belge ekleyecek)
 13.  Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 14.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Onaylı) veya Örneği
 15.  Diğer Belgeler (Eğer ilan açıklamasında deneyim ve belge vb. özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeleri)

Önemli Notlar

 • Yukarıdaki istenilen belgelerin https://ilan.aybu.edu.tr/ adresine yüklenmesi gerekmektedir.
 •  Yukarıdaki  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  alınanlar,  eğer  belgenin  içeriği  ve  karekod  vb.  tüm  doğrulamaları  okunaklı  ve  eksiksiz  ise  kabul
  edilecektir
 •   Adayların  ilanda  açıklama  olarak  belirtilen  şartlar  ile  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  şartları  taşımaları
  gerekmektedir.
 •  Bu ilanda yayımlanan araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında atama yapılacaktır.
 • Adaylar sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
 • İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  veya  koşullarının  uygun  olmadığı  tespit  edilen  adayların  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 •  Atama yapılacak programın lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa,   o alanda ALES’ten en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin, başvuru belgelerinin haricinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanları 70 olarak kabul edilecektir.)
 • Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmektedir. Sınav puanının ise en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.
 • Yabancı  dille  eğitim  yapılan  birimlere  yapılan  başvurularda  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ‘in ilgili maddeleri gereğince asgari koşulların sağlanmış olması gerekmektedir.
 • Üniversite web sayfasından ve/veya  https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
 • İlanımıza ve sınav sonuçlarına http://www.aybu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*