Mersin Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Mersi̇n Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 44 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Mersin Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanlarıı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 44 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İLAN
NO

UNVANI

ADET

ÖĞRENİM
DURUMU

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER

1

Hemşire

4

Lisans

Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans
programından mezun olmak.

2

*Eczacı

1

Lisans

Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık lisans programından mezun olmak.

3

Büro Personeli

2

Lisans

Yükseköğretim kurumlarının Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

4

Sağlık
Teknikeri

1

Önlisans

*Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*Alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
*İlk Yardım eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
*En az 1 inci seviye (120 saat) işaret dili eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

5

Sağlık
Teknikeri

1

Önlisans

Yükseköğretim kurumlarının Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

6

Sağlık
Teknikeri

1

Önlisans

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

7

Sağlık
Teknikeri

1

Önlisans

*Yükseköğretim kurumlarının Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*Alanında çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
*İlk Yardım eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.
*En az 1 inci seviye (120 saat) işaret dili eğitimi
almış olmak ve belgelendirmek.

8

Sağlık
Teknikeri

1

Önlisans

*Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak.
*3. basamak sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.
*Pet-CT ve Gama Kamera cihazını kullanmış
olmak ve belgelendirmek.
*İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almış olmak ve
belgelendirmek.
*GRP Sentez Modülü ve HPLC cihazları konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

9

Sağlık
Teknikeri

1

Önlisans

*Yükseköğretim kurumlarının Diyaliz önlisans programından mezun olmak.
*En az beş yıl diyaliz teknikeri olarak çalışmış
olmak ve belgelendirmek.
*İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi almış olmak
ve belgelendirmek.
*Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Eğitimi almış olmak ve belgelendirmek.

10

Laborant

1

Önlisans

Yükseköğretim kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

11

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Erkek)

15

Önlisans

*Yükseköğretim kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
*Askerliğini yapmış olmak.

12

Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) (Kadın)

7

Önlisans

*Yükseköğretim kurumlarının Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
*01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.

13

Destek Personeli (Erkek)

6

Lise

*Temizlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.
*Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir
bölümünden mezun olmak.
*01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.
*Askerliğini yapmış olmak.

14

Destek Personeli (Kadın)

2

Lise

*Temizlik hizmetlerinde istihdam edilecektir.
*Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir
bölümünden mezun olmak.
*01/01/1992 ve sonrası doğumlu olmak.
*İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.

*Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacaktır.

Eczacı kadrosu için sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi 14/07/2022 tarihinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanacak olup, sözlü sınav 18/07/2022 tarihinde Rektörlük Binası Senato Odasında yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak.
 • Özel Şartlar:

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

 • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin \”Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.\” hükmüne uygun olması,

 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

 • BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

  Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru formunu doldurmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
  Adayların KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
  Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin yetkili amir tarafından kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi olması gerekmektedir. Ayrıca adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/adresinden alınan sigortalı hizmet dökümünün istenilen evraklara eklenmesi gerekmektedir. (SGK kayıtlarında ilana konu unvanda çalışılıp çalışılmadığının belgelendirilmesi gerekmektedir.) İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

  İstenilen Belgeler:

 • Online Başvuru Formu (Sadece Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

 • Ön Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz)

 • 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

 • Diploma Fotokopisi

 • Kimlik Fotokopisi

 • Özel Şart Belgesi (Varsa)

 • Fotoğraf (1 adet)

 • Askerlik Durum Belgesi

 • Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı Genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
  Başvuru işlemleri 23/06/2022 – 07/07/2022 (Mesai Bitimi-17:00) tarihleri arasında yapılabilecektir.

  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
  Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
  Asil olarak kazananların 5 (beş) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
  Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacak olup, web sayfamızdan yayımlanacaktır.
  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

  İletişim :
  Adres : Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/ MERSİN
  Telefon : (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)
  NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

   

  Detaylar için tıklayın.

  İlk yorum yapan olun

  Bir yanıt bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


  *