Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Eski̇şehi̇r Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 1 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya dengi dil belgesine İngilizce dil düzeyi (D düzeyinde) almış olmak. Sınava katılma şartlarını taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir.
Yerleştirme yapılacak unvan;

POZİSYON
UNVANI

ADET

ÖĞRENİM
DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Programcı

1

Lisans

KPSS P3
(EN AZ 60 PUAN)

Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Elektrik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü mezun olmak ve en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

 • Türk vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • 2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

  3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  4- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

  (Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)
  BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
  İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS-P3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
  Sınav Rektörlük Binasında yazılı olarak yapılacaktır. İlgili gruplarda belirtilen mesleki bilgiyi ölçer nitelikte olacaktır. Yazılı sınav, Eskişehir Teknik Üniversitesi adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihinde yapılacaktır.

  ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

 • Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

 • Yazılı sınav başarı sırasına (yetmiş puanın üzerinde) puan alan ilk 2 (iki) aday sınavı kazanmış kabul edecektir.

 • Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

 • Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.

 • Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirilmeye tabi tutulmayacaktır.

 • İstenilen Belgeler:

 • Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)

 • Özgeçmiş

 • Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.)

 • YDS veya dengi sınav belgesi örneği

 • 2 adet fotoğraf

 • 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

 • İstenilen programlama dillerini bildiğini gösteren belgelerin aslı veya okul tasdikli örneği

 • Bilgi için                     : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
  Telefon                       : (222)3213550/1256-1257
  İlan Tarihi                   : 24/06/2022
  Son Başvuru Tarihi   : 08/07/2022

  Detaylar için tıklayın.

  İlk yorum yapan olun

  Bir yanıt bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


  *