Kayseri Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Kayseri Üniversitesi birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak. (Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir ALES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.)
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 6. Tecrübe şartı istenen ilanlar için; adayların başvuru evraklarına ilanda istenilen alanda çalıştığını belgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacaktır.)
 7. İlanda belirtilen şartları taşımak.
 8. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo= 28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 9. İlanın açıklama kısmında istenilen mezuniyet alanlarına eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen diğer bölüm ve programlardan da başvuru yapılabilir.

Başvuru Yeri ve İstenen Belgeler

 1.  Başvuru Dilekçesi (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni ile birlikte duyurular kısmında yer almaktadır)
 2. Özgeçmiş
 3. Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 4. İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
 5. Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi
 6. ALES Belgesi
 7. Yabancı Dil Belgesi,
 8. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 9. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)
 10. Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)
 11. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 12. Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Kayseri Üniversitesi birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları

 1. Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere öğretim üyeleri alınacaktır.
 2. Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; Üniversitemiz Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
 3. Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmakla birlikte, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen şartları taşıyor olmak. (İlgili kadrolara başvuran adayların Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’ni sağlayıp sağlamadığı ilgili birimin yönetim kurulunca seçilecek 3 (üç) öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir ve rapora bağlanır. Ölçütleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmez.)
 4. Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Üniversitemiz web sitesinde (https://personeldb.kayseri.edu.tr/EditorUpload/Files/fa4b0998-06bb-4780-bd6c-ee628b955cb7.pdf) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sitesinin ana sayfasının Atanma Kriterleri bölümünde yer almaktadır.
 5. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 6. İlan hakkında Kayseri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 0352 432 38 38-10606/10614 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
 7. Başvuru evrakları ve yayın dosyaları geri iade edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular atamaları yapılmış olsa dahi geçersiz sayılarak atamalar iptal edilecektir.
 8. Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 9. Profesörler Doçent kadrosuna müracaat edemezler.

Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru İçin

 1. Adayların ilan edilen Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurabilmeleri için, Kayseri Üniversitesi’nin ilgili biriminde açık bulunan Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvurma, yükseltilme ve atanma konusunda Senato İlkelerinin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur.
 2. 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 3. Adayların, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ile lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve iki adet fotoğrafı (Çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya haricinde), Hizmet Belgesini (Herhangi bir Kamu Kurumunda Çalışan/Daha Önce Hizmeti Olanlar için), Rektörlük Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Mezuniyet belgelerinde barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.
 4. Dr. Öğr. Üyesi adayları Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvuru yaptıktan sonra, son başvuru tarihinden önce olmak kaydıyla takım dosyalarını (1 Fiziksel+ 4 Dijital (Flash Bellek) ilan verilen birime (Fakülte/Yüksekokul/MYO ) teslim edeceklerdir.
 5. YÖKDİL veya YDS sınavından; fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından en az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak. Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde yukarıda belirtilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kadrolarına yapılacak atamalar için en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*