Marmara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Marmara Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Marmara Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Marmara Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Marmara Üniversitesi 94 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Marmara Üniversitesi Birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  kapsamında  İŞKUR  üzerinden,  Üniversitemizce  yapılacak  sözlü  sınav sonuçlarına göre 50 Güvenlik Personeli ve 44 Temizlik Personeli olmak üzere toplam 94 sürekli işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR   internet   sitesinde   yayımlanacaktır.

Genel Şartlar

İşçi olarak alınacaklarda;

 1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve bu  düzenin  işleyişine karşı  suçlar,  millî  savunmaya karşı  suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
 5. (Değişik:  5/5/2014-2014/6304  K.)  Engellilerin,  durumlarını  ilgili  mevzuatına  göre  yetkili  sağlık  kuruluşlarından  alınan  engelliler  için  sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir

Açıklamalar

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 2. İstanbul  ilinde  ikamet  edenler  başvuru  yapabilecektir.  Başvurularda  adayların  Adrese  Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sisteminde  kayıtlı  olan  birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı  yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak,  Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin  yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
  İkametini  talebinin  karşılanacağı  yer  içerisinde  değiştiren  adayların  Nüfus  Müdürlüklerinden  alacakları  Adres  Bilgileri  Raporunu  başvuru  süresi
  içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu kabul edilecektir.
 3. İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecektir.
 4. İŞKUR   tarafından   bildirilen   başvurular   arasından,   Kamu   Kurum   ve   Kuruluşlarında   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  12’nci  maddesi  gereğince,  istihdam  edilecek  kadro  sayısının  dört  katı  aday  asıl,  dört  katı  aday  yedek  olarak,  noter  huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
 5. Mesleki   tecrübenin   belgelenmesi   gerekmekte   olup,   mesleki   tecrübenin   belirlenmesinde   başvurulan   mesleki   alanda   sosyal   güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 7. Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
 8. İşe   alınmada   öncelik   hakkına   sahip   olan   adaylar   için   yukarıda   anılan   Yönetmeliğin   5’inci   maddesinin   birinci   fıkrasında   belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

Kura İşlemi, Kura Tarihi, Yeri ve Sonuçların Açıklanması

 1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları https://pdb.marmara.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi hakkındaki bilgiler     https://pdb.marmara.edu.tr/     belirtilecektir.     Adaylar     Covid-19     salgını     nedeniyle     noter     huzurunda     gerçekleştirilecek     olan     kura çekimine katılamayacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından canlı yayınlanacaktır.
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi  Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  gönderilen  listede  yer  alan  adaylar  arasından  kura  çekimi  ile  açık iş  sayısının  4  (dört)  katı  asıl  ve  aynı  sayıda  yedek  aday belirlenecektir.

Belge Teslim Tarihi ve Yeri

 1. Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.
 2. Belge teslim tarihi ve yeri https://pdb.marmara.edu.tr/ adresinden adaylara duyurulacaktır.
 3. Durumlarını  belgeleyemeyenler   veya  yanlış  beyanda  bulunanlar  listelerden  çıkarılacak  ve  yerlerine  sıralamada  yer   alan  diğer  adaylar dahil edilecektir.

Sözlü Sınav, Sınav Tarihi ve Yeri

 1. Kura   sonucunda   belirlenen   adaylardan;   Kamu   Kurum   ve   Kuruluşların   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar   Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
 2. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://pdb.marmara.edu.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.
 3. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınava Girmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

 1. Sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların;  hangi  belgeleri  teslim  edeceği,  belge  teslim  yeri,  tarihleri  ve  diğer  bilgilendirme  işlemleri https://pdb.marmara.edu.tr/ internet adresinden ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 2. Süresi  içinde  belge  teslim  etmeyen  ve  durumlarını  belgeleyemeyenler  ya  da  yanlış  beyanda  bulunanlar  listeden  çıkarılacak  ve  yerlerine
  yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre dahil edilecektir.

Sözlü Sınav, Sözlü Sınav Sonuçlarının Açıklanması, İtiraz, Nihai Sonuçların Açıklanması

 1. Sözlü  sınav,  adayların  başvurdukları  hizmet  alanında  yürütmekle  yükümlü  olacakları  vazifelerdeki   yetkinliklerini  ölçmeye  yönelik  ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 3. Sözlü sınavda tüm adaylar 10 (on) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden  tespit  edilecektir.  Ancak,  başarı  puanının  eşitliği  hâlinde  sırasıyla;   yaşı  büyük  olana,  yaşlarının  aynı  olması  halinde  diplomaları  esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 4. İlan  edilen  kadrolara  iş  başvurusunda bulunan  adayların  sınav  yeri,  sınav  tarihi,  sınav  sonuçları,  itiraz  sonuçları,  asıl  ve  yedek  aday listeleri ile diğer  her  türlü  duyurular  Üniversitemiz  https://pdb.marmara.edu.tr/  internet  adresinde  ilan  edilecek,  bunun  için  adaylara  herhangi  bir  yazılı  tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 5. Adaylar,   sınav   sonuçlarının   ilanından   itibaren   7   (yedi)   gün   içinde   sınav   sonuçlarına   ilişkin   itirazlarını;   sınav   kuruluna   sunulmak üzere Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile yazılı olarak bildirebilecektir. Sınav Kurulu itirazları sonuçlandırarak, ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.  T.C.  Kimlik numarası,  adı  soyadı,  imzası,  adresi  ve itiraz gerekçeleri olmayan  dilekçeler ile süresi  geçtikten  sonra yapılan  itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Atama İşlemleri

 1. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 2. Yerleştirmeden    sonra,    atama    için    öngörülen    niteliklere    sahip    olmadığı    anlaşılanlar    ile    yanlış,    yanıltıcı    veya    yalan    beyanda bulunduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
 3. Yerleştirildiği  kadroların  nitelik  ve  şartlarını  taşıdığı  halde  istenen  belgeleri  süresi  içerisinde  teslim  etmeyen  veya  sınavda  başarılı  olup  da ataması yapılanlardan  işe  başlamayanlar  ile  atanma  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılarak  işe  başlatılmayanların  yerine  yedek  listenin  ilk  sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
 4. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, sağlık raporu v.b. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını  belgelendirerek  Üniversitemize  başvurmaları  halinde,  diğer  atama  şartlarını  taşımaları  kaydı  ile  göreve  başlamalarına  engel  durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 5. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Marmara Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alıyor

Marmara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
 3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
 5. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
  Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Müracaat için İstenilen Belgeler ve Başvuru Yeri

İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Marmara Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir. Adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Fotoğraflı CV” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.)
 2. Avukatlar için çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması

 • İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://pdb.marmara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
 • İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.
 • Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi ve Tıp Fakültesine aşağıda belirtilen Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde www.marmarapersis.com adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*