Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Kocaeli Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kocaeli Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kocaeli Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Kocaeli Üniversitesi aşağıda  isimleri  belirtilen  birimlerine  10.07.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Genel  Kadro  ve  Usulü  Hakkında  2  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir. Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 4.  Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5  inci  maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere  öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar (İlgili Yönetmelik Madde 7):

 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte
  veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
 2.  Meslek  yüksekokullarının,  ilgili  yönetmeliğin  14  üncü  maddesinin  ikinci  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru için Gerekli Belgeler, Başvuru Yeri ve Şekli

Adaylar  başvuru  için  http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1a.pdf  adresine  girip  alacakları  müracaat  formuna  aşağıda  listelenen  belgeleri ekledikten sonra son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen müracaat adresine şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.
Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. Adayların evrakları
son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde ve eksik belgeli müracaat başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Son başvuru tarihinin on beşinci günü hafta sonu veya resmi tatil gününe rast gelmesi halinde takip eden günün iş günü mesai bitimi son gün olarak değerlendirilecektir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Müracaat formu (2 Adet)
 2. Özgeçmiş (1 Adet)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)
 4. Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (1 Adet) (ilana göre lisans ve /veya tezli yüksek lisans fotokopileri)
 5. Resmi transkript belgesi fotokopisi (1 Adet) (Lisans eğitimi ile ilgili)
 6.  Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 7. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (1 Adet) (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 8. ALES Belgesi (1 Adet) (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıl geçerlidir.)
 9. Hizmet Belgesi (1 Adet) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 10. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (1 Adet) (YDS veya ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilmiş muadili)
 11. Tecrübe belgeleri (ilana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
 12.  İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar
 13. Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

Açıklama

 1. ALES Puan Türü Hesaplamasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2019 tarihli ve 39336 sayılı yazısında belirtilen koşullar dikkate alınacaktır.
 2. Adaylar   ilan   edilen   kadrolardan   yalnızca   bir   tanesine   müracaat   edebilecektir.   Birden   fazla   kadroya   başvuran   adayların   başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Mezuniyet ve öğrenci belgelerinde e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
 4. Üniversitemiz internet adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
 6. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
 7. İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 8. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Kocaeli Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan “Akademik Personel Atama Yönergesi”nin koşullarını sağlamış olmak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör kadrosuna başvuracak adaylar tarafından; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 6 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 6 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.
 • Doçent kadrosuna başvuracak adaylar tarafından; Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu doldurup, bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 4 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır. 2547 sayılı Kanun’un 24/d maddesi uyarınca, adaylar doçentlik sözlü sınavı için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinden gerekli belgelere ulaşabileceklerdir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar tarafından; Doktora diploması, özgeçmiş, yabancı dil belgesi ve Üniversitemiz http://perdb.kocaeli.edu.tr/Akademik_personel_atama_yonergeleri.php adresinde bulunan Akademik Personel Atama Yönergesinde yer alan puanlama şablonunu, doldurup, birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını da ekleyerek 4 takım fiziki olarak dosya hazırlanacaktır. Adaylar hazırlamış oldukları fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da (CD veya USB) taşınabilir belleğe ekleyerek sunacaklardır.

Başvuru için İstenen Belgeler

 1.  http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formlar/Form_1b.pdf adresinde bulunan öğretim üyeleri başvuru formu (2 Adet)
 2. Özgeçmiş (1 Adet )
 3. Vesikalık fotoğraf (1 Adet) (son altı ay içinde çekilmiş)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)
 5. Yabancı dil belgesi (1 Adet)
 6. Diploma fotokopileri ve doçentlik belgesi (1 Adet) (Doçentlik Belgesi, Profesör ve Doçent adayları için)
 7. Doçent adayları için http://perdb.kocaeli.edu.tr/docentlik_sozlu_sinav.php adresinde yer alan “Doçentlik Sözlü Sınava Girme” dilekçe örneği (1 Adet)
 8. Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılmış  dahi  olsalar)  çalıştıkları  kurumdan  alacakları  onaylı  hizmet  belgesini müracaat belgelerine ekleyecekler.

Açıklamalar

 1.  Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
 2. Başvurular  şahsen  yapılacak  olup,  başvuru  süresi  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım  tarihinden  itibaren  onbeşinci  günü  mesai  bitimidir.  İlana başvurular Kocaeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacak ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Müracaat  eden  adayların  Kocaeli  Üniversitesi  öğretim  üyeliği  kadrolarına  başvuru  ile  İlgili  Üniversitemiz  “Akademik  Personel  Atama Yönergesi”nde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 4. Başvuru  yapan  adayların  koşullarının uygun  olmadığının  sonradan  anlaşılması  halinde atamaları  yapılmayacak ve ataması  yapılmış  olanlar ise
  iptal edilecektir.
 5. Yurtdışından alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.
 6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*