İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. İzmir Demokrasi Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli İşçi Alıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapacak.

Genel Şartlar

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
 4. Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 6. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
 7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya erteletmiş olmak)
 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan, kura, sınav ve atama
 10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 17’ye göre ”Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,
 11. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Kura İşlemleri

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Noter kurasına katılacak olanlar ile sözlü sınavına katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isim listesi İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinde (http://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinde (http://pdb.idu.edu.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca
adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Makale Yazarak Para KazanmakSözlü Sınav İşlemleri

Kura çekimi sonucunda belirlenen açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınavına tabi tutulacaktır. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; teslim edecekleri belgeler, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri İzmir Demokrasi Üniversitesi internet adresinden (http://idu.edu.tr) ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet adresinden (http://pdb.idu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Göreve Başlama İşlemleri

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar atamaya yetkili amirin olur/onay işlemleri sonucunda belirtilecek tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adaylarda Aranan Özellikler

Güvenlik Görevlisi için Aranan Özellikler

 1. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış “Özel Güvenlik Kimlik Kartına” sahip ve
  silahsız olmak.
 2. 40 yaşını doldurmamış olmak.
 3. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık nedeni bulunmamak.

Temizlik Görevlisi için Aranan Özellikler

 1. 40 yaşını doldurmamış olmak.
 2. Temizlik ve destek hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi
  bir sağlık nedeni bulunmaması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
 2. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 3. Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği,
 4. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*