İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 2. Özgeçmiş, (YÖK formatında)
 3. Lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi ve doçentlik belgesi (E-devletten alınan karekodlu veya resmî kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belge olması gerekmektedir.)
 4. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanların e-devlet üzerinden ya da son çalıştıkları kurumdan onaylı almaları gerekmektedir.)
 7. Askerlik durum belgesi (E-devletten alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)
 8. Yabancı dil puanı belgesi,
 9. İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Puan Tablosu (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 10. Doçentlik unvanına başvurulan tarihteki ÜAK doçentlik yayın ölçütleri ve bu ölçütleri sağladığını gösterir beyan (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)
 11. Başlıca araştırma eseri beyanı (Profesör kadrosuna yapılan başvurular için)
 12. Bilimsel çalışma ve yayınlardan oluşan dosya,
  – Profesör başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 6 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,
  – Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi başvuruları için 1 adet fiziki dosya, 4 adet PDF formatında USB bellek içerisinde dosya,

Önemli Notlar

 1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “ASLI GİBİDİR” onayı kurumumuzca yapılabilecektir.
 3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçent unvanı yurt dışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
 4. Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
 5. Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ilgili fakülte dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 3. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türünde uygun olması gerekmektedir.
 4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 5. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 6. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 7. Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 1. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
 2. Aday 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
 3.  Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 4. Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 5. Müracaat tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

Destek Personeli

 1. Müracaat tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) şahsen veya posta yolu yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Başlangıç : 13/10/2021 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 28/10/2021 (Mesai Bitimi)
Başvuru Adresi : İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır),
 2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
 3. Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup,
  sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 4. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
 7. Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
 8. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

2020 KPSS (B) KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.bakırcay.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.bakırcay.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
Atanmaya hak kazanan adaylardan zamanında başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesiaşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler

 1. Başvuru formu, (www.bakircay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 2. Özgeçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 5.  Lisans/yüksek lisans diplomalarının onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
 6.  Lisans ve yüksek lisans transkript belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı,
 7.  Öğrenci belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (İlan tarihi itibarıyla alınmış olmalıdır.)
 8. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
 9. ALES puanı belgesi,
 10. Yabancı dil puanı belgesi,
 11. HİTAP Hizmet belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı, (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce çalışıp ayrılmış olanlar getirecektir.)

Genel ve Özel Şartlar

 1. Adayların 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 4.  Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen tabloya göre yapılacaktır.
 5. Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.
  Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde, ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 6. Adaylar açıklanan kadrolardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 7. Başvurular Rektörlük (Uygulamalı Birim) kadroları için Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için ilgili fakülte veya yüksekokula yapılacaktır.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*