Hacettepe Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Hacettepe Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Hacettepe Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Hacettepe Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Hacettepe Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alıyor

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre Üniversitemiz Hastaneleri ve Birimlerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Aranılan Genel Koşullar

 1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 3. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak.
 4. 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
 5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
 6. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
 7. Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak.
 8. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
 9. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
 10. Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.
 11. Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak.
 12. Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 13. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Başvuru Yeri, Zamanı ve Yerleştirme Sonuçlarının Duyurulması

 1. Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93 puan türüne lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94 puan türüne bakılacaktır.
 2. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 3. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
 4. Başarılı adayların listesi, http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu, Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 3. Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
 4. KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
 5. Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
 6. 1 adet fotoğraf.

Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Hacettepe Üniversitesi aşağıda  isimleri  yazılı  birimlerine,  2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve  09.11.2018  tarih,30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Araştırma ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3.  Özgeçmiş,
 4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge),
 7.  Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),
 8.  ALES Belgesi,
 9.  2 (iki) Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 10.  Yabancı Dil Belgesi,
 11. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),
 12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) SINAV TAKVİMİ

Önemli Notlar

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
 3. İnternet  aracılığı  ile  yapılacak  başvurular,  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda  belirtilen  süreler  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
 4. Onaylı istenen belgelerin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 5. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda).
 6. İnternet  aracılığı  ile  yapılacak  başvurular,  Postadaki  gecikmeler  ve  ilanda  belirtilen  süreler  içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 8. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
 9. İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
 10. Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Araştırma Görevlisi ilanı bilgisi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Hacettepe Üniversitesi Mimarlık  Fakültesinde  açık  bulunan  aşağıda  anabilim  dalı  ile  unvan  ve koşulu belirtilen kadroya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili  maddelerine göre doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  Öğretim  Üyesi  ile  ilgili maddelerinde    istenilen    koşulları    sağladığına    ilişkin    beyanları    ve    başvuru    dilekçeleri (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri   adresinden   sağlanacak)   ile   birlikte,   yayın dosyalarına;  nüfus  cüzdanı  sureti  (e-Devlet  üzerinden  alınacak),  fotoğraf  (2  ad.),  diplomalar, doktora  ve  yabancı  dil  belgeleri  (e-Devlet  üzerinden  alınacak  belge  geçerlidir.),  Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz  Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi  kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir.

Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir.

Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben   başvuru   sürecinde  Üniversitemiz   tarafından   düzenlenecek  olan   Eğiticilerin   Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan    formu    yayın    listesi    ve    kontrol    çizelgesi    https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama- kriterleri_belge_form web adresinden temin edilebilir.

Adayların  başvuru  sırasında,  dilekçeleri  ile  birlikte  bir  takım  basılı  akademik  yayın dosyası;  6  adet  taşınabilir  bellek  ile  akademik  yayınlar  hariç  sadece  yukarıda  belirtilen  diğer kişisel  belgelerinin  bulunduğu  1  adet  gömlek  dosya  ile  birlikte  5  adet  (31×24  ebatlarında  hava yastıklı) zarfı ilan süresi içerisinde ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hacettepe Üniversitesi birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Genel Bilgilendirmeler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Adayların başvurularını, 4 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.
 • Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır.
 • Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış başvuru koşullarını (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_ 2019basvurukosullari) ve atama kriterlerini (https://hacettepe.edu.tr/duyurular/atama-kriterleri_2019) sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak kadro ilanına başvurmak için asgari koşuldur, kadroya atanma hakkı sağlamaz.
 • Hacettepe Üniversitesi eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.
 • Koşullara uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.
 • Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alacak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim yılı Güz Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacaktır.

 • Adayların; ilgili Enstitülerine başvurmaları gerekmektedir. Enstitülerin öğrenci kontenjanları,  başvuru tarihleri ve koşulları,   Enstitülerin web adreslerinde duyurulmuştur.
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü (www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr.)
 • Güzel Sanatlar Enstitüsü (www.gse.hacettepe.edu.tr)

Posta ile aday kaydı yapılmaz.
İLAN OLUNUR.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Koşullar

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
 • 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
 • Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 • Hemşire,
 • Diyetisyen,
 • Fizyoterapist,
 • Sosyal Çalışmacı,
 • Sağlık Teknikeri

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*