Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Gaziantep Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Gaziantep Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Gaziantep Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranacak Koşullar

 1. Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.
 2. Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 3. KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 4. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 5. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Özel Şartlar

 1. Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 2. KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler

 1. Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 3. e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi
 4. Kimlik Fotokopisi

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 1. Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
 2. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 3. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 4. Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geç ersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar

 1. KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.gantep.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 2. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
 3. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 5. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İletişim: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 0342 317 1310-0342 317 1303

Detaylı bilgi için tıklayın.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Gaziantep Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör kadroları daimi statüde olup; adaylar başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirten dilekçelerine ekleyecekleri, Doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 7 (yedi) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu ve Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklardır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, Doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri Doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Gaziantep Üniversitesi  aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvuruda  İstenen Belgeler

Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Adayın  başvuracağı  Fakülte/Meslek  Yüksekokulu/Yüksek  Okulu’nu,  kişisel  yazışma  adresini  ve  telefon  numaralarını  belirten  dilekçe  (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.)
 2. Özgeçmiş,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge,
 4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.)
 5. İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri
 6. ALES Belgesi,
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 8. Fotoğraf (1 adet)
 9. Onaylı Hizmet / Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
 10. Adli Sicil Kaydı Önemli

Notlar

 •  Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 •  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  ancak  birine  başvuru  yapabilir,  aynı  ilan  dönemi  içinde  birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  başvuruları değerlendirilmez.
 •  Onaylı  Hizmet/Tecrübe  belgesi;  hizmetin  yerine  getirildiği  kamu  kurum  ve  kuruluşu/şirket/firmadan  hizmet  belgesi  veya  onaylı  bir  yazıyla
  belgelendirilmelidir.
 • Onaylı  Hizmet/Tecrübe  belgesi  ile  birlikte  çalışılan  sürelere  ait  SGK  çıktısının  da  gönderilmesi  gerekmektedir.  Yalnızca  SGK  çıktısı  kabul
  edilmeyecektir.
 •  İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*