Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Erzurum Teknik Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Erzurum Teknik Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine,10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri için; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir
  sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

 Özel Şartlar

 1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
 2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

Kadrolara Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler

 1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)
 2. Özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 5. Lisans Transkripti (onaylı)
 6. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 7. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)
 8. Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)
 11.  Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge
 12. İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge, güncel tarihli (Araştırma Görevlileri İçin)
 13.  Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler
 14. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Önemli Notlar

 1. Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
 2. Sonuçlar üniversitenin internet adresinde (https://erzurum.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat
  yapılmayacaktır.
 3. Onaylı istenen belgelerin noterden veya resmi kurumlar tarafından “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.
 4. Adaylar üniversite tarafından ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.
  Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Postadaki gecikmelerden üniversite sorumlu değildir. Eksik bilgi ve belge ile gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurularda sorumluluk adaya aittir.
 6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 7. İdare gerekli gördüğü takdirde ‘’İlanı’’ her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir.
 8. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.
 9. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün bulunmaması gerekmektedir.
 10. Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
 11. İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı (güncel tarihli) getirdikleri takdirde
  müracaatları alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru Şartları

 • Doçent kadroları daimi statüdedir. Doçent kadrosuna müracaat eden adayların https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilecekleri başvuru formunu doldurmaları, ayrıca başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten
  ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adaylar, başvuru formuna https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşabilir. Başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine göre word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik
  ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen/posta ile ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir.
 • Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Genel Açıklamalar

 1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 2. Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir.
 3. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar.
 4. Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.
 5. Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 6. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 7. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 8. Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen esaslara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*