Çankırı Karatekin Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Çankiri Karateki̇n Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 2 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan \”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara\” göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere aşağıda
belirtilen pozisyonlara toplam 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

SIRA NO UNVANI GÖREV YERİ ADET ÖĞRENİM KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER GÖREV TANIMI/ AÇIKLAMALAR
1 BÜRO PERSONELİ ÇANKIRI/ ÇERKEŞ 1 ORTAÖĞRETİM KPSSP94 -Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,
– 2020 KPSS P94 puan
türünden en az 55 puan sahibi olmak,
– Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
-MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,
– İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi belgesine sahip olmak,
– Yükseköğretim Kurumlarında çalışmış olmak,
– Kamu Kurumlarında en az 5 (Beş) yıl tecrübeye sahip olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle
35 yaşını doldurmamış olmak.
– Üniversitemizde yeni yerleşkesine taşınan Çerkeş Meslek Yüksekokulu kampüsünde görevlendirilecektir.
– Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.
2 DESTEK PERSONELİ (BAKIM- ONARIM GÖREVLİSİ)
/ (ERKEK)
ÇANKIRI/ MERKEZ 1 ORTAÖĞRETİM KPSSP94 -Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak,
-Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda çalışmaya engel durumu bulunmamak,
– İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
– 2020 KPSS P94 puan
türünden en az 55 puan sahibi olmak,
– Askerliğini yapmış veya muaf olmak,
– B Sınıfı Ehliyet sahibi olmak,
– MEB onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Doğramacı sertifikasına sahip olmak,
– MEB’ onaylı Dış/İç Kaplama ve Yalıtım sertifikasına sahip olmak,
– İnşaat sektöründe en az 1 (Bir) yıl tecrübe sahibi olmak,
– Son başvuru tarihi itibariyle
35 yaşını doldurmamış olmak.
– Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bünyesinde Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Üniversitemizin farklı yerleşkelerinde ihtiyaca binaen bakım onarım hizmetleri ile işlerde görevlendirilecektir.
– Gerektiğinde her türlü destek hizmetlerinde de (temizlik, ilgili alanda basit bakım-onarım, dağıtım ve taşıma vb.) görev yapacaktır.
– Rektörlükçe belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapacaktır.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Çankırı Karatekin Üniversitesinin Çankırı ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar ilanda belirtilen görev birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış veya muaf olunması gerekmektedir).
3- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenecektir.)
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
5- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Başvuracak adayların belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olması, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
7- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden nitelikte belirtilen ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
10- Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
13- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği uyarınca arşiv
araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.BAŞVURU TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi 23.09.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 23.09.2022
Son Başvuru Tarihi 07.10.2022 (mesai bitimi)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi personel.karatekin.edu.tr
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda
ilanın her aşamasında iptal etme hakkına sahiptir. İlanın herhangi bir aşamasında Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adaylar Çankırı Karatekin Üniversitesi resmi internet sayfası personel.karatekin.edu.tr’ den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Çankırı Karatekin Üniversitesi sorumlu değildir.
İletişim : Adres : Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Kat:1 Merkez/ÇANKIRI
Telefonlar : (0376) 218 95 13 (0376) 218 95 00 Dahili: 7151 – 7152 – 7159

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru formu (www.karatekin.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6- Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8- Sertifika/Belge vb. şartı olan kadrolar için istenilen sertifikanın aslı veya onaylı sureti.(İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.)
9- Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir.)
10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,
11- 1 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı resmi internet sayfası personel.karatekin.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine 3 (üç) katına kadar belirlenen ve ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.)
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin personel.karatekin.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*