Batman Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Batman Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Batman Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Batman Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Batman Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Batman Üniversitesi birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

Öğretim Görevlisi Adaylarından İstenen Belgeler

 • Öğretim Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.
 • Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu)Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.
 • Özgeçmiş,
 • ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
 • Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 8-Nüfus cüzdan fotokopisi.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

 1. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 2. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 3. Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 5. İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
 6. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Batman Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını, profesör kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca başlıca araştırma eserini belirtecektir)
 2. Özgeçmiş.
 3. Öğrenim Belgeleri.
 4. Yayın Listesi.
 5. Hizmet Belgesi. (Batman Üniversitesinde görev yapanlar Personel Daire Başkanlığından, diğer kurumlarda görev yapanlar görev yaptıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
 6. Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3, Profesör kadrosuna başvuranlar EK-3 ve EK-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)
 7. Nüfus cüzdan fotokopisini.
 8. Fotoğraf. (2 adet)
 9. Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

Genel Açıklamalar

 1. İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.
 2. Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 6 takım dijital (CD/DVD/USB) dosyayı, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 4 takım dijital (CD/DVD/USB) dosyayı teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 4. Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilen ve doğrulama kodu bulunan belgeler kabul edilecek, e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir. 10.06.2021 “PER ŞEMBE” NAMIK 5095 “EBYS” “ÇEŞİTLİ İLANLAR” 2
 5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.
 6. Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
 7. Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Tarihi ve Yeri

 1. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.
 2. Doçent kadrosuna başvuracak adaylar Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
 3. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
  değildir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Batman Üniversitesi İç Denetçi Alımı Yapacak

Üniversitemizde  istihdam  edilmek  üzere  Genel  İdare  Hizmetleri  (GİH)  sınıfında,  1. (birinci)  dereceli,  1  (bir)  adet  “İç  Denetçi”  kadromuza  5018  sayılı  “Kamu  Malî  Yönetimi  ve Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Hazine  ve  Maliye  Bakanlığı  İç  Denetim  Koordinasyon  Kurulu  tarafından  verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası” na sahip olmak,
 • Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak
 • İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

Başvuru Süresi, Şekli ve Yeri

Başlangıç Tarihi          : 19.10.2021
Son Başvuru Tarihi     : 02.11.2021

Adayların  müracaatlarını  aşağıda  açık  adresi  bulunan  “Batman  Üniversitesi  Personel Daire    Başkanlığı”na    şahsen   ya    da    posta    yoluyla    yapmaları    gerekmektedir.    Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Başvuru Adresi

Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Batı Raman Kampüsü
Rektörlük Binası 1. Kat BATMAN Tel : 0488 21735 65 –  217 37 04
E-posta : pesonel@batman.edu.tr

Başvuru Belgeleri

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus cüzdanı/Kimlik kartının arkalı önlü fotokopisi
 4. Kamu  İç  Denetçi  Sertifikasının  aslı  veya  onaylı  sureti  (İstenilen  belgenin  aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
 5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK’na sertifika başvurusunda kullanılan)
 6. Lisans   Diploması,   Mezuniyet   Belgesi   veya   denklik   belgesi   fotokopisi   (İstenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)
 7. HİTAP hizmet belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı kurumdan onaylı alınacaktır.)
 8. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı veya aslı)
 9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınacaktır)
 10. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

Başvuruların Değerlendirilmesi

Müracaat edenlerin ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde adayların;

 • Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,
 • Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun,
 • Lisans  Mezuniyet  Notunun  (100’lük  sisteme  göre)  %  20’sinin  (YÖK  not  dönüşüm tablosundaki  100’lük  sisteme  göre)  Sayısal  değerleri  toplanarak  aday  sıralaması  yapılacaktır. Eşitlik durumunda kamuda geçen hizmeti daha fazla olan aday üst sıraya yazılacaktır. Kamuda geçen  hizmetlerinin  de  eşit  olması  durumunda  Kamu  İç  Denetim  Sertifikası  puanı  yüksek  olan aday  üst  sırada  olacak  şekilde  sıralama  yapılacaktır.  Başvuran  adaylara  ait  sıralama  listesi Personel   Daire   Başkanlığının   web   sayfasında   (https://batman.edu.tr/Birimler/personel)   ilan edilecektir.
 • Başvuru  sahiplerinin  kamu  iç  denetçi  sertifikalarının  kullanım  durumu  İç  Denetim Koordinasyon  Kurulu  (İDKK)’dan  teyit  edildikten  sonra  sertifikaları  kullanılamayacak  olan adaylar sıralamadan çıkarılacaktır.
 • Sertifikası  geçerli  olan  adaylardan  kadro  adedinin  3  (üç)  katı  kadar  aday  mülakata çağrılacaktır.
 • Mülakata  çağrılacak  aday  listesi,  mülakat  tarihi,  mülakat  saati  ve  mülakat  yeri  yine kurumsal web sayfamızda duyurulacaktır.
 • Rektörlüğümüzce    kurulacak    bir    komisyon    tarafından    yapılacak    değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan adaylar mülakat tarihinden sonra en geç 10 iş günü içerisinde (https://batman.edu.tr/Birimler/personel) adresinden ilan edilecektir.
 • Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi”nde belirtilen vakitte mülakat yerinde bulunmayan adaylar, mülakat hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*