Balıkesir Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Balikesi̇r Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 18 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Balıkesir Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

POZİSYON KODU POZİSYON ADET CİNSİYETİ NİTELİKLER BÜTÇE BİRİMİ
001 Tekniker 1 ERKEK * Yükseköğretim Kurumlarının Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Elektronik Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme Teknolojisi Önlisans programından mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
002 Tekniker 1 ERKEK * Yükseköğretim Kurumlarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Bitki Koruma veya Tarla Bitkileri Önlisans Programından mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
003 Teknisyen 2 ERKEK * Orta öğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik Teknolojileri bölümü mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
004 Teknisyen 1 ERKEK * Orta öğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi bölümü mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
005 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 3 ERKEK * Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
* Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
* 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
* 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak.
Özel Bütçe
006 Destek Personeli (Şoför) 2 ERKEK * Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
* E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğine 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
* Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
Özel Bütçe
007 Destek Personeli (Temizlik) 8 ERKEK * Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
* Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
Özel Bütçe

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Balıkesir Üniversitesinin Balıkesir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar Balıkesir Merkez Kampüs veya görevlendirilecekleri Üniversitemize bağlı birimlerin olduğu ilçede ikamet edecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin \”Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.\” hükmüne uygun olması. 6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvuruları ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Postadaki geçikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks ve internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.)
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
0 266 612 14 00 Dahili : 101420-101432- 101455-101418
Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*