Amasya Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Amasya Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Amasya Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Amasya Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Amasya Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Amasya Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Önemli Bilgiler

 1. Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adaylar dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 5 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 2. Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 3. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 3 adet CD ortamında hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
 4. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 5. Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.
 6. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Dilekçe ve Ekleri
 • Başvuru dilekçesi ( https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)
 • Fotoğraf (4 adet)
 • Özgeçmiş
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (İlk defa ve açıktan atamalarda noter onaylı, kurum içi yükselme ve kurumlararası nakil atamalarında ise aslı gibidir onaylı olabilir.)
 • Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
 • Yayın Listesi
 • Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Kurum dışı müracaatlarda)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Adli Sicil Belgesi (Kurum içi-dışı nakil müracaatlar hariç) (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
 • Jüri Dosyası
 • Özgeçmiş
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık (TUS) ve Doçentlik Belgeleri (Aslı gibidir onaylı)
 • Yabancı Dil Belgesi (Profesör kadroları hariç)
 • AFPA Formu ( http://afpa.amasya.edu.tr/ )Yayın Listesi ve Yayınlar

Detaylı bilgi için tıklayın.

Amasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alacak

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 •  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES 70 puan olarak kabul edilir. ALES puan geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
 • Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir;
 •  Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 •   Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
 •   Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptte  hem  4‘lük  hem  100’lük  not  sistemi  olması  halinde  adayın  mezun  olduğu  dönemde  üniversitenin  resmi  not  sistemi  4’lük  ise
  Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 •  Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların lisansüstü azami eğitim süresini aşmamış olması gerekmektedir.
 •  Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atama yapılacaktır.
 •  Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan kararlar uyarınca;
 •    06.02.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 •  20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 •  Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 •  Eksik belgesi olan veya belirtilen süre içerisinde Üniversitemize ulaşmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 •  Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabileceklerdir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurusu iptal edilecektir.
 •  Üniversitemiz  sınav  takviminde  zorunlu  hallerde değişiklik  yapma  hakkını  saklı  tutar.  Üniversitemiz  web  sayfasından  yapılan  tüm duyurular
  tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek  yüksekokullarının,  bu  Yönetmeliğin  6  ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Dilekçe ve Ekleri

Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://kalite.amasya.edu.tr/dokumanlar/formlar adresinden temin edilecektir.)
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (1 Adet)
5- ALES Sonuç Belgesi
6- Yabancı  Dil  Belgesi – YDS,  YÖKDİL  veya eş değerliği  YÖK tarafından  kabul  edilen  bir sonuç belgesi  (Meslek  Yüksekokulu  başvurularında
istenmez.)
7- Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgeleri (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
8- Lisans Not Transkripti
9- Yüksek Lisans Tez Özeti
10- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair belge (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
11- Hizmet Belgesi (Kamu Kurumunda halen çalışmakta olanlar ve ayrılmış olanlar)
12- Tecrübe Belgesi (SGK Dökümü ile çalışılan kurum veya işletmelerden alanında çalıştığına dair onaylı belge)
13- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)
14- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir.)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*