Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı 2022

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 •  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)
 •  Ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğeri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrüben belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
 •  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.      

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tradresinden 17/01/2022-31/01/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenilen Belgeler

a) Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),
c) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.
d) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi e-Devlet üzerinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli İngilizce yabancı dil puanının yüzde otuzunun (İngilizce yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Genel Müdürlüğümüz, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Sözlü/Uygulamalı giriş sınavına katılacak adaylar bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 11/02/2022 tarihinde görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Şekli

Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav 21/02/2022 ile 25/02/2022 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Anadolu Bulvarı No: 5/1 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Teknoloji Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sınav Konuları

Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.  Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

Değerlendirme

Sınav sonucunda ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce yabancı dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesinden 04/03/2022 tarihinde saat 17:00’de ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Göreve Başlama

Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.

Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylar göreve başlatılacaktır.

Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak aday tarafından beyan edilen adrese bildirilecektir.   

Diğer Hususlar

 • Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan, fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
 •  Giriş Sınavı’nın uygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlu sebeplerle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni duruma ilişkin hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca başka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.  

Detaylı bilgi için tıklayın.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2005 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır.

Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 23.08.2021 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir.

Genel Şartlar

 1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin  güvenliğine karşı  suçlar,  anayasal  düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı  suçlar,  milli  savunmaya karşı  suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4.  Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 5. Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 6. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 7. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 8.  Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 9. Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden  mezun olmaları gerekmektedir.
 10.  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 11. İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 12. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 13. Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 14. İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
 15.  Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
 16. Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı Yapacak

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; toplam 11 adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 14 Haziran 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında toplamda 12 adet Sözleşmeli Avukat alımı yapılacağı açıklandı.

Yapılan açıklama kapsamında adayların başvuru sürecine ilişkin ne yapması gerektiğine ilişkin detaylar ve başvuru için gerekli olan genel şartlar belirtilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Sözleşmeli Avukat alımları 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Şubat 2021 Çarşamba günü gece 24:00’a kadar devam edecektir.

Talep edilen gereklilikleri yerine getiren adaylar içerisinde 12 adet aday istihdam edilecektir.  

Yapılacak Alımların İllere Göre Dağılımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Sözleşmeli Avukat alımı  Türkiye genelinde toplam 8 farklı ili kapsamaktadır. Yapılacak alımlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre yapılacak olmakla birlikte adaylardan beklenen genel şartlar da kurum tarafından açık olarak belirtilmiştir. 

Yapılacak alımların illere göre dağılımı ve kontenjan bilgileri şu şekildedir: 

 • Sivas (1)
 • Artvin (1)
 • Kars (2)
 • Kastamonu (1)
 • Trabzon (1)
 • Van (1)
 • Şanlıurfa (2)
 • Erzurum (1) 

Bu şehirlerde istihdam edilmek isteyen adayların kontenjan bilgilerine göre başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Sözleşmeli Avukat Alım İlanı İçin Adaylardan Beklenen Genel Şartlar

Yapılan açıklama kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Sözleşmeli Avukat alım ilanı için adaylardan beklenen genel şartlar şu şekildedir: 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
 • Hukuk Fakültesi ya da denk programlardan mezun olmak 
 • Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olunması 
 • 657. Devlet Memuru Kanununda belirtilen şartların yerine getirilmiş olması 
 • Erkek adayların askerlik ile ilişiğinin bulunmaması 
 • 2020 yılında yapılan KPSS sınavı P3 sınav türünde en az 70 puan alınmış olunması 
 • Ülkenin her bölgesinde ve arazisinde görev yapabilme niteliklerini taşıyor olmak 

Başvuru Süreci

Belirtilen tarihlerde başlayacak başvuru süreci boyunca adayların başvuruları elektronik ortamdan yapması gerekmektedir.

Doğrudan ya da posta yolu ile yapılan başvurular kurum tarafından kabul edilmiyor olduğundan https://personelalimi.dsi.gov.tr adresi üzerinden adayların başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru sonuçları ise 26 Şubat 2021 tarihinde yine kurumun web sitesi tarafından ilan edilecektir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*