Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

T.c. Hazi̇ne Ve Mali̇ye Bakanliği personel alımı yapacak! 400 A Grubu Kadro Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 14.09.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALÎ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 400 malî hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonların ait olduğu idarelerin listesi ile malî hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Bakanlığın resmî internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr/) yer almaktadır,

  • SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;

  • – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
  • – En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kuramlarından mezun olmak,
  • – Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),
  • – ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,
  • – Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında veya mobil uygulamalarında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,
  • – Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır.
  •  SINAV BAŞVURUSU

Sınava ön başvurular, 8-14 Eylül 2022 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 400 kadro ve pozisyonun yirmi katı aday (8000 aday) KPSSP48 puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dâhil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçlan, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 27 Eylül-3 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya mobil uygulamalarından veya bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü 11 Ekim 2022 tarihi olacaktır.
Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinden önce ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

  • SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Yazılı sınav ÖSYM tarafından 13 Kasım 2022 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 10.15’te başlayacaktır ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır,

  • SINAV ŞEKLİ

Sınavda adaylara, her bir konu grubu itibarıyla 15 ’ er soru olmak üzere toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:
a)    İktisat:
1)    Makro İktisat ve Mikro İktisat,
2)    Uluslararası İktisat,
3)    Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
b)    Maliye:
1)    Kamu Mâliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),
2)    Maliye Politikası,
3)    Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
c)    Hukuk:
1)    Anayasa Hukuku,
2)    İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),
3)    Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
4)    Borçlar Hukuku,
5)    Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),
6)    İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), ç) Muhasebe:
1)    Genel Muhasebe,
2)    Malî Analiz ve Raporlama.

V    YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Yazılı sınav sonuçlan, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu gruplan için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak alınacak (400) kadro ve pozisyonun dört katı (1600) aday Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 1600 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarım ÖSYM’nin internet sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI    SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasını müteakip Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sözlü Sınav Başvuru Formunu doldurmaları zorunludur. Sözlü sınav, adayların;
a)    Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)    Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c)    Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d)    Genel yetenek ve genel kültürü,
e)    Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz,
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır,
Sözlü sınavda başarılı olanlar, Bakanlığın resmî internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

VII    SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME
Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.
ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar.
Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.
Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro ve pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ile diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara Bakanlığın resmî internet sitesinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII    SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dâhilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

IX    DİĞER HUSUSLAR;
a)    Adaylar, yazılı ve sözlü sınavında kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportlarım veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi) yanlarında bulunduracaktır. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir.
b)    Özel yarışma sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde kamu idarelerini yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kuramlara bildirilir.
İlan olunur.

İletişim Bilgileri:
Adres: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü
Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA
Tel: (312)415 18 08, (312)415 18 27,(312)415 14 16.
Faks:(312)415 26 97

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*