Yaylakent Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Yaylakent Belediyesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Yaylakent Belediyesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Yaylakent Belediyesi alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Yaylakent Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Yaylakent Belediyesi Atanmak Üzere Memur Alacak

Yaylakent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru için Özel Şartlar

 • İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans 2020-KPSSP3 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 •  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.yaylakent.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 8. Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 05.01.2022–07.01.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (08:00-12:00/13:00-17:00) içerisinde Belediyemize müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:

 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Yaylakent Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi No: 92 Yaylakent-Orta/ÇANKIRI adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Elektronik ortamda, Belediyemiz personel@yaylakent.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi-Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

 1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.yaylakent.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav yeri ve zamanı 12/01/2022‘de Belediyemiz www.yaylakent.bel.tr resmi internet adresinden ve Belediye ilan panosundan ilan edilecektir.
 4. Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” adreslerine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 5. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 6. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.
 7. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav Yeri, Zamanı ve Konuları

Yaylakent Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 21/01/2022 saat 09:30’da sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*