Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Alımı 2021

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci Alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sözleşmeli Bilişim Personelleri Alacak

Jandarma   Genel   Komutanlığına   “Jandarma   Genel   Komutanlığı   ve   Sahil   Güvenlik Komutanlığında  İlk  Defa  Devlet  Memurluğuna  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında Yönetmelik”,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu  (4-B  maddesi)  çerçevesinde  ve  375  sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek-6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli   Bilişim   Personeli   İstihdamına   İlişkin   Esas   ve   Usuller   Hakkında   Yönetmelik” hükümleri  doğrultusunda  açıktan  temin  yoluyla  (6)  sözleşmeli  bilişim  personelinin  [(Yazılım Geliştirme Uzmanı), (erkek veya kadın)] temini yapılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığının Bilişim Personeli İhtiyacının Karşılanması Maksadıyla (6) Sözleşmeli Bilişim Personeli Temin Edilecektir.

Başvuru Yeri, Zamanı ve Şekli

 •  İlan   metni,   www.jandarma.gov.tr,   www.jsga.edu.tr   ve   Aile,   Çalışma   ve   Sosyal Hizmetler Bakanlığının  www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet  adresinde “Kamu  Personeli Alım İlanları” bölümünde internet sitelerinde yayımlanacaktır.
 • Adayların    “İlan    Metninin”    tamamını    okuduktan    sonra    başvurusunu    yapması gerekmektedir.  Başvuru  esnasındaki  yapılabilecek  yanlış  kodlamalar  ve  yanlış  beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
 • Başvurular  sadece,  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet  adresleri  ile Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  üzerinden  e-Devlet kapısı   vasıtasıyla   yapılacaktır.   İnternet   ortamı   dışında   posta   yoluyla   veya   şahsen   yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
 • Başvurular,  11  Ekim  2021  günü  başlayıp,  26  Ekim  2021  günü  saat  23:59’da  sona
  erecektir.
 • Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla   ilgili   uygulama   esasları,   sınav   merkezi,   sınav   tarihi   ve   diğer   tüm   duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.

Adaylarda Aranacak Nitelikler

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48’inci  maddesinde  belirtilen  genel  ve  özel şartlara sahip olmak,
 • Müracaat  tarihinin  son  günü  olan  26  Ekim  2021  tarihi  itibariyle  (internetten  yapılan başvurunun son günü) 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Türk    Silahlı    Kuvvetleri,    J.Gn.K.lığı,    Sahil    Güv.K.lığı    ile    kamu    kurum    ve kuruluşlarından  emeklilik,  kendi  isteği  ile  istifa  ve  sağlık  nedenleri  hariç  herhangi  bir  nedenle çıkarılmamış olmak,
 • Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelenmiş  (tecilli)  veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak,
 • Terör   örgütleri   ile   bu   örgütlerin   yasal   veya   yasadışı   uzantılarının   eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
 • Hakkında  yaptırılacak  güvenlik  soruşturması   ve  arşiv  araştırması  sonucu  olumlu olmak,
 • Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli temini için başvuru ilan metninde belirtilen özel şartları sağlamak.

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri:

 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA
  TEL: (0312) 464 4836

Resmi İnternet Adresleri:

 1. Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
 2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Detaylı bilgi için tıklayın.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Akademik Personel Alım İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakülte Dekanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci Maddesindeki genel hükümler ve 30044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda, Ek çizelgede belirtilen Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde özgeçmişini, nüfus cüzdan fotokopisini, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. internet adresinden veya e Devletten alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuş örneği (Bilimsel çalışma ve yayınlar CD’ne de konacaktır.), 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), yayın listesi (ÜAK formatında), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha CD (Bilimsel çalışma ve yayınlar, puan tablosu ve özgeçmişini kapsayacak şekilde) hazırlayarak;
 • Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adayların; başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe ile ekinde; özgeçmişi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık/sertifika belgeleri ile transkript belgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi (www.türkiye.gov.tr. internet adresinden veya e Devletten alınabilir.), 2 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır), varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta (PTT ile) yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Alıyor

Jandarma Genel Komutanlığının (J.Gn.K.lığı) muvazzaf tabip subay, muvazzaf diş tabibi subay ve muvazzaf sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir.

Genel Bilgiler

 1.  Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 17 [(15)’i erkek, (2)’si kadın] öğrenci,
 2. Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 3 [(2)’si erkek, (1)’i kadın] öğrenci,
 3. Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 31 [(30)’u erkek, (1)’i kadın] öğrenci temin edilecektir.
 4. Temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.

Adaylarda Aranacak Nitelikler

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 •  Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 •  Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 •  www.jandarma.gov.tr , www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

İletişim Bilgileri

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL: (0312) 464 4836

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrenci İşleri D.Bşk.lığı

Gülhane Tıp Fakültesi Emrah Mah. Etlik-Keçiören/ANKARA

TEL: (0312) 304 6248 – (0312) 304 6259

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*