Akseki Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Akseki Belediyesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Akseki Belediyesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Akseki Belediyesi alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Akseki Belediyesi Personel Alımı ve İş İlanları

Akseki Belediye Başkanlığı Atanmak Üzere Memur Alıyor

Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan Edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşı Olmak,
 2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Başvuru Özel Şartları

 • )İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.akseki.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 8. Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvurunun Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 10.01.2022–14.01.2022 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30/13:30-17:00) içerisinde Belediyemize müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:

 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. NO:39 Akseki / ANTALYA adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 • Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] internet adresine gönderilebilecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi, Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı

 1. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
 2. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağırılacaktır.
 3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 21.01.2022 tarihinde belediyemiz web sayfası www.akseki.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan edilecektir.
 4. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “SINAV GİRİŞ BELGESİ” gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 5. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Sözlü sınav Akseki Belediyesi Hizmet Binasında 08.02.2022 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır.
Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sınav Konuları
Sözlü Sınav

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat, konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*