Yaşar Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Yaşar Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Yaşar Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Yaşar Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Yaşar Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden
  “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitimöğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış; Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları
  Müdürlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.
 • Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 • Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuracak adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”teki genel şartlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (ç) bendine ilişkin 18.05.2021 tarih ve 31485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan asgari seksen beş puan şartını sağlamaları gerekmektedir. T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 01.06.2021 tarih ve 428 sayılı toplantı kararı gereği, eğitim-öğretim dili %30 oranında İngilizce olan Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü için, öğretim üyesi kadrolarına
  yapılacak atamalarda, adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak, şartı aranır.
 • Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başvurular T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No:37-39 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine şahsen veya kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Yaşar Üniversitesi ilgili   Birimine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ile   bu   Kanuna dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  ilgili  Yönetmelik  ve  03.10.2019  tarih  ve  30907  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde  100  üzerinden  en  az  70  puan  almış  olmak  (ALES  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı başvuru   dilekçelerinde   talep   eden   adayların,   ön   değerlendirme   ve   nihai   değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
 3. İlgili   Yönetmeliğin   6.Maddesinin   (2)   numaralı   bendi   kapsamında   ve   T.C.   Yaşar Üniversitesi   Senatosu’nun   01.06.2021   tarih   ve   428   sayılı   toplantı   kararı   gereği,   Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puan almış olmak, şartı aranır.
 4. Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında  kullanılacak 4’lük ve 5’lik not  sistemlerinin 100’lük not  sistemine  eşdeğerliği Yükseköğretim   Kurulu   kararıyla   belirlenir.   Diğer   not   sistemlerinin   100’lük   not   sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar

 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Adayların  başvurduğu  Bölüm/Programı  belirten  ve  ilgili  akademik  birim  yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan Öğr.Gör. Kadrolarına Başvuru Dilekçe  örneği)  çıktı  alınıp  adayın  güncel  iletişim  bilgileri  eksiksiz  yazılmalıdır).  Son  6  ayda çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin (transkript) resmi (onaylı)  örnekleri,  (şahsen  başvurularda  diplomaların  asıllarının;  Yabancı  ülkelerden  alınan diplomaların   Yükseköğretim   Kurulu   Başkanlığı   tarafından   onaylanmış   denklik   belgelerinin asıllarının  getirilmesi  önemle  rica  olunur,  fotokopi  kabul  edilmemektedir).  Yüksek  lisans  not dökümünde  programın  tezli  olduğu  belirtilmemişse,  öğrenim  görülen  üniversitesinden  tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Yabancı  dil  (İngilizce)  resmi  (onaylı)  belge  örneği  (YÖKDİL/YDS  ya  da  ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi)
 3. Erkek  adaylar  için,  askerlik  durumunu  gösteren  (mahkeme  veya  bakaya  durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge
 4. Adli  Sicil  ve  Arşiv  Kaydı  Sorgulaması  Sonuç  Belgesi  (e-Devlet  üzerinden  “Resmi Kuruma  Hitaben”  alınacak  barkotlu  belgenin  “Adli  Sicil  Kaydı  Yoktur”  ve  “Adli  Sicil  Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir)
 5. Akademik   Personel   ve   Lisansüstü   Eğitimi   Giriş   Sınavı   (ALES)   muafiyetinden yararlanmayı  talep  eden  adayların,  ilgili  Yönetmeliğin  14.  maddesinin  (1)  numaralı  bendi kapsamında,  ilanda  belirtilen  kadroda  tam  zamanlı  çalışmış/çalışmakta  oldukları  kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı)  çalışma/hizmet  belgesi  ile  kadro  atama  yazısı  getirmeleri  ek  olarak,  Sosyal  Güvenlik Kurumu  (SGK)  Hizmet  Takip  Programından  (HİTAP)  alınan  Hizmet  Belgesi  (halen  bir  kamu kurumunda  çalışmakta  olanlar  ile  ayrılmış  olanlar  getireceklerdir)  ile  SGK  Hizmet  Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
 6. Adayların  resmi/özel  herhangi  bir  kuruma  karşı  hizmet  yükümlülüğü  bulunmaması gerekmektedir.
 7. Onaylı  istenen  belgelerin,  Noterden  veya  Resmi  Kurumlarca  “Aslı  Gibidir”  yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Bir adet başvuru dilekçesi, son altı ay içinde çekilmiş üç adet biyometrik fotoğraf, onaylı nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı sorgulaması sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkodlu belge), Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK formatlı güncel özgeçmiş ve yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınları, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmaları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, Yabancı dil (İngilizce) sınav sonuç belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) içeren PDF formatında hazırlanmış;Profesör kadrosu için beş adet, Doçent kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,
  Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için dört adet taşınabilir bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına başvurulması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

Yaşar Üniversitesi ilgili Birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).
 3. İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında; T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 01.06.2021 tarih ve 428 sayılı toplantı kararı gereği, araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak, şartı aranır.
 4. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar

 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 2. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Adayların başvurduğu Bölüm/Programı belirten ve ilgili akademik birim yönetimine hitaben yazılmış bir adet imzalı, güncel tarihli başvuru dilekçesi ((https://ik.yasar.edu.tr/formlar/) linkinden erişilen (-İlana Başvuru Formları başlığı altında yer alan -Araş.Gör.-Öğr.Gör.Kadrolarına Başvuru Dilekçe örneği) çıktı alınıp adayın güncel iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır). Son 6 ayda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, resmi (onaylı) nüfus cüzdanı sureti, lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile lisans not dökümünün (transkript) resmi (onaylı) örnekleri, (şahsen başvurularda diplomaların asıllarının; Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış denklik belgelerinin asıllarının getirilmesi önemle rica olunur, fotokopi kabul edilmemektedir).
 2. 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. Doktora programına kayıtlı öğrenci olduğunu belgeleyen, öğrenim görülen üniversitesinden başvuru süresi içerisinde alınmış güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve not dökümleri (transkripti). Yüksek lisans not dökümünde programın tezli olduğu belirtilmemişse, öğrenim görülen üniversitesinden tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi (onaylı) ek belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Yabancı dil (İngilizce) resmi (onaylı) belge örneği (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen İngilizce sınav sonuç belgesi) *Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren (mahkeme veya bakaya durumunda olmamak) resmi (onaylı) belge
 4. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (e-Devlet üzerinden “Resmi Kuruma Hitaben” alınacak barkotlu belgenin “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” ibaresini gösterir olması gerekmektedir)
 5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep eden adayların, ilgili Yönetmeliğin 14. maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında, ilanda belirtilen kadroda tam zamanlı çalışmış/çalışmakta oldukları kurumlardan akademik kadro ve unvanını; çalışma başlangıç-bitiş tarihlerini belgeleyen güncel tarihli ve resmi (onaylı) çalışma/hizmet belgesi ile kadro atama yazısı getirmeleri ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir) ile SGK Hizmet Dökümü (eDevlet üzerinden alınan barkodlu belge) ibraz etmeleri zorunludur.
 6. Adayların resmi/özel herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 7. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden temin edilip ibraz edilen belgeler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden doğrulanma işlemi yapılarak kabul edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*