Çardaklı Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Çardaklı Belediye Başkanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Çardaklı Belediye Başkanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Çardaklı Belediye Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Çankırı İli Çardaklı Belediye Başkanlığı Memur Alımı Yapacak

Çardaklı  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  “Mahalli  İdarelere  İlk  Defa  Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği”  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

İlan  edilen  memur  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile,  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar, zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas, ihaleye   fesat   karıştırma,   edimin   ifasına   fesat   karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   mal   varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibarıyla;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Şartlar

 • İlan edilen Şoför kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  yılı  Kamu  Personel  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Adaylardan İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.cardakli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Nüfus  cüzdanı  aslı  veya  aslı  ibraz edilmek  kaydıyla  kurumumuzca  onaylanmak  üzere fotokopisi,
 • Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden    alınacak    barkotlu    mezuniyet    belgesi    (aslı    ibraz    edilmek    kaydıyla    suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Sürücü  belgesinin  aslı  veya  aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  kurumumuzca  onaylanmak üzere fotokopisi,

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

 • Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
 • Adaylar   başvuru   esnasında   istenilen   belgeler   ile   18.10.2021–20.10.2021   tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Elektronik     ortamda,     Belediyemiz     http://www.cardaklı.bel.tr     internet     adresine gönderilebilecektir.
 • Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla  Nevzat  Ayaz  Mah.  İstasyon  Cd.  No:33 Çardaklı  Kasabası  Atkaracalar/  Çankırı  adresine  mesai  saatleri  içinde  müracaat  ederek  başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 • Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Belirtilen    başvuru    tarihlerinde    elektronik    ortamda    veya    posta   yoluyla    yapılan başvurularda  fotokopisi  gönderilen  belgelerin  aslının  sınav  tarihine  kadar  kurumumuza  ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi-Başvuru Kabul Edilenlerin İlanı

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
 •  Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların     değerlendirilmesine     müteakip     Belediyemizin     resmi     internet     sayfasından (http://www.cardakli.bel.tr) ilan edilecektir.
 • Başvuruları  kabul  edilip   sınava  çağrılan  adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine Belediyemizin resmi internet sayfasından ( http://www.cardakli.bel.tr) erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava    katılma    hakkı    elde    edemeyen    adaylara    herhangi    bir    bildirimde
  bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adayların, başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adresine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

Sınav Yeri, Zamanı ve Konuları

Şoför alımı için sözlü sınav yapılacak olup, 08.11.2021 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere,  Başkanlığımız  Hizmet  Binasındaki  adresinde  yapılacaktır.  Sözlü  sınav  gün  içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Belediye,  başvurulardan  KPSS  başarı  puanlarına  göre  sıralayarak  en  yüksek  puanlı adaydan  başlamak  üzere  atama  yapılacak  boş  kadro  sayısının  beş  katı  oranında  adayı  sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları

Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

Sınav Değerlendirme-Sonuçlara İtiraz

Sınavda  değerlendirme;  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap Tarihi,   657   sayılı   Devlet   Memurları   Kanunu,   Mahalli   İdareler   ile   ilgili   Temel   Mevzuat konularında  15’er  puan,  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  ve  uygulamalı  bilgi  ve  yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.  Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı;  belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyemizin  internet adresinde ilan edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyemizin  internet  adresinde  ilan  edilecek  ve  listede  yer  alanlara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün  içinde  yazılı  olarak  itiraz  edilebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*