Uşak Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Uşak Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Uşak Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize  bağlı  birimlerde  çalıştırılmak  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak kaydıyla,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN KODU UNVANI KPSS PUAN
TÜRÜ
ADET ARANILAN NİTELİKLER
SP2022- 01 BÜRO PERSONELİ KPSS P3 1 – Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olmak
– İlan tarihi itibariyle İşaret dili, Beden dili ve etkili İletişim sanatı sertifikasına sahip olmak.
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 02 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ KPSS P93 2 – Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış
mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu olmamak.
– Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön
lisans programından mezun olmak
– 01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.
– Başvuru yapacak erkek adayların askerlik görevini yapmış olmak.
– 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
– Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 03 TEKNİSYEN KPSS P94 1 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) Bilişim Teknolojileri,
Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Veri Tabanı Programcılığı veya Elektronik bölümü mezunu olmak.
– İlgili mezuniyet alanlarının herhangi birinde en az
2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.
SP2022- 04 DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) KPSS P94 3 – Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
– Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek durumu bulunmamak.
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak.

I-  GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
6- 657  sayılı  Kanunu’nun  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda  ‘’Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak  görev  gereği  kampüs  dışında,  mesai  saatleri  dışında  ve  hafta  sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup,  birden  fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  Grubu  P3  puanı  esas  alınacaktır.  Ön  lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17- Üniversitemiz  gerekli  durumlarda  ilanın  her  aşamasında  iptal  ve/veya  değişiklik yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda ulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular  e-Devlet  Kapısı  üzerinden  “Uşak  Üniversitesi  –  Kariyer Kapısı  Kamu  İşe Alım”  hizmeti  veya  “Kariyer  Kapısı”  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  internet  adresi üzerinden 08.06.2022- 22.06.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların    verdikleri    beyanlar    ile    sunduğu    başvuru    belgelerinin    sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını  kaybedecek  olup  gerçeğe  aykırı  belge  beyan/teslim  edenler  hakkında  yasal  işlem başlatılacaktır.
7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler   alanından   kurum   ve   meslek   unvanlarını   gösterir   barkodlu   SGK   Hizmet   Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
8- Sertifika  /  Belge  istenen  Unvanlar  için  “Diğer  Belgeleriniz” sekmesi  altında  bulunan belgeler    alanından    aranılan    belgelerini    ilgili    doküman    alanına    mutlaka    yüklemeleri gerekmektedir.
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim  durumuna  ilişkin  denkliği  olan adayların  denklik  gösterir  belgelerini  Kariyer  Kapısına yapılan  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  sekmesi  altında  bulunan  “Denklik  Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli  belgeler,  bu  belgelerin  teslim  edileceği  yer  ve  zaman,  Uşak  Üniversitesi  resmi  internet sayfasında (https://usak.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her  unvan  için  asıl  aday  sayısının  on  katı  kadar  yedek  aday  belirlenecek  olup  asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları   taşımadığı   tespit   edilen   adayların   yerine   yedek   adaylardan   sırasıyla   yerleştirme yapılacaktır.  Son  adayların  puanı  eşit  olması  halinde  mezuniyet  tarihi  önce  olan,  bunun  da eşit olması  halinde  doğum  tarihi  büyük  olan  adaya  öncelik  tanınacaktır.  Ayrıca,  adaylar  sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe  başlama  için  gerekli  evraklar,  başvuru  zamanı  ve  yeri  ile  ilgili  bilgiler  Uşak Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına  hak  kazandırmaz.  Pozisyon  için  belirtilen  genel  ve  özel  şartlara  sahip  olmayan  adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen  süreler  içerisinde  istenilen  belgeleri  tamamlayarak  teslim  etmeyen  adaylar haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

IV- İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı  https://pdb.usak.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: pdb@usak.edu.tr

V-DİĞER HUSUSLAR:
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*