Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Üni̇versi̇telerarasi Kurul Başkanliği personel alımı yapacak! 8 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan \”Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar\” da yer alan ek 2’nci maddenin fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme ile aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sıra No

Kadro Unvanı

Nitelik Kodu

Adedi

Niteliği

KPSS
Puan Türü

KPSS Puanı

1

Sistem Programcısı

SP1

1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngiliz dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngiliz dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan \”Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri\” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngiliz dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngiliz dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngiliz dili düzeyleri (D) düzeyi olarak
kabul edilir.

P3

En az 60 puan almış olmak

2

Çözümleyici

Ç1

1

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngiliz dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngiliz dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan \”Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri\” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngiliz dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngiliz dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngiliz dili düzeyleri (D) düzeyi olarak
kabul edilir.

P3

En az 60 puan almış olmak

3

Programcı

P1

6

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
-Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelemek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak,
-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngiliz dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngiliz dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan \”Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri\” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngiliz dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngiliz dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngiliz dili düzeyleri (D) düzeyi olarak
kabul edilir.

P3

En az 60 puan almış olmak

-Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecektir.

A.        GENEL ŞARTLAR
1)         Türk vatandaşı olmak,
2)         Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4)         Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6)         Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
7)         Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması
8)         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
9)         Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 
10)       7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucu olumlu olmak.

B.        BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
1) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

C.        BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
1)         Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2)         Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3)         Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4)         KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5)         YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6)         Programcı kadrosuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösteren transkript veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika,
7)         Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
8)         Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
9)         Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu.

Ç.        BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
1)         Başvurular, Resmi Gazete’deki ilanımızda belirtilen tarihler arasında (www.uak.gov.tr) internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırılması ve imzalanması suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 18.07.2022 / 29.07.2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (08.30-17.30) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine şahsen yapılmalıdır. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2)         Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
3)         Başvuru formunu hatalı dolduranların, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4)         Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

D.        SONUÇ
1)         Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır.
2)         Puan eşitliği durumunda, öncelik olarak diploma (mezuniyet) puanı, onun da eşit olması durumunda YDS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
3)         Yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve adayların yazılı ve/veya sözlü sınav tarihleri, sınav şekli, kriterleri ve sınav yeri; ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.
4)         Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5)         Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı www.uak.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6)         Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
7)         Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
8)         Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9)         Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Karar sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10)       Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonucu olumlu olmak kaydıyla, hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
Detaylı Bilgi İçin:
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Telefon: 0312-291 82 45
Telefon: 0312-291 82 48
Eposta: [email protected]
Adres: Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu yerleşkesi içerisindedir.)

Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*