Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Ti̇caret Bakanliği personel alımı yapacak! 175 A Grubu Kadro Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 02.11.2022
Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları
T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI
 

I.    GENEL BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.  Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Unvanı: Ticaret Denetmen Yardımcısı
Teşkilatı: Taşra

Öğrenim Dalı:  Gıda Mühendisliği
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:46
Öğrenim Dalı: Ziraat Mühendisliği
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:40
Öğrenim Dalı: Kimya Mühendisliği
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:18
Öğrenim Dalı: Tekstil Mühendisliği
Puan Türü: KPSS- P2 KPSS-P3
Kontenjan:12
Öğrenim Dalı: Kimya
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:7
Öğrenim Dalı: Biyoloji
Puan Türü: KPSS-P2 KPSS-P3
Kontenjan:6
Öğrenim Dalı: Hukuk
Puan Türü: KPSS-P4
Kontenjan:13
Öğrenim Dalı: İktisat
Puan Türü: KPSS-P14 KPSS-P15 KPSS-P16 KPSS-P17
Kontenjan:8
Öğrenim Dalı: Kamu Yönetimi
Puan Türü: KPSS-P29 KPSS-P30 KPSS-P31 KPSS-P32
Kontenjan: 7
Öğrenim Dalı: Uluslararası İlişkiler
Puan Türü: KPSS-P34 KPSS-P35 KPSS-P36 KPSS-P37
Kontenjan: 6
Öğrenim Dalı: İşletme
Puan Türü: KPSS-P24 KPSS-P25 KPSS-P26 KPSS-P27
Kontenjan:6
Öğrenim Dalı: Maliye
Puan Türü: KPSS-P19 KPSS-P20 KPSS-P21 KPSS-P22
Kontenjan: 6

I.   SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.  SINAVA KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler,  iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme veya mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),
ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,
 d) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak.
e) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 80 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav ücreti yazılı sınavı gerçekleştirecek üniversite tarafından tahsil edilecek olup ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ve söz konusu üniversite tarafından ayrıca ilan edilecektir. (Başvuru sırasında herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.)

b.   YAZILI SINAV KONULARI

Yazılı sınav test usulde tek oturum şeklinde Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi alanlarında yapılacaktır.
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 40 Alan Bilgisi, % 60 Genel Ekonomi Bilgisi şeklinde olacaktır.

–   Alan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Makale Yazarak Para KazanmakGıda Mühendisliği: Gıda Kimyası, Gıda Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Toksikolojisi, Gıda Ambalajları ve Teknolojisi
Ziraat Mühendisliği: Tarım Ekonomisi, Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ Islahı, Sebze ve Süs Bitkileri Islahı
Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya Mühendisliği Ekonomisi
Tekstil Mühendisliği: Tekstil Kimyası, Dokumacılık ve Örmecilik, Fiziksel Tekstil Muayeneleri, Teknik Tekstiller, Kontrol Sistemleri ve Tekstil Kalite Kontrolü
Kimya: Genel Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Analitik Kimya
Biyoloji: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, Bitki Sistematiği, Hayvan Sistematiği
Hukuk: İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku
İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme
Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu
Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih,
Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası
İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme
Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

–  Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı

Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır.Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

c. SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.Sözlü sınav, adayların; a)  Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b)  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 c)  Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 ç)  Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 d)  Genel yetenek ve genel kültürü,
e)  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

ç) DİĞER BİLGİLERİ.

Sınav başvuru tarihi ve şekli:

Başvurular dijital ortamda 24.10.2022-02.11.2022 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

ii. Sınav tarihi ve yeri:

Yazılı sınav 20.11.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınavın yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurması gerekmektedir.
Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri,  yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden ([url=http://www.ticaret.gov.tr]www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

  iii. Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan (Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi) en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

  d. DİĞER HUSUSLAR:

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

  e.  İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara 
Tel: +90 312 204 75 00  

Detaylar için tıklayın.

3 Comments

  1. ilkokul mazunların günahı ne ben ilk okul mezunuyum işsizim kiradayım çocuğum hasta benim hünahım ne bitlisten ikamet ediyorum… yane söylenecek çok söz var ama söylense dahi bitmez… sadece bir işte çalışmak evimi geçindirmek istiyorum o kadar. ama görünenki bunuda bize çok görüyorlar.makamlara sesleniyorum ltfn yardımcı olun rica ediyorum.ltfn 0542 493 00 88

  2. lise mezunu üniversitede çocuk okutuyorum memur olarak çalışmak istiyorum özel sektörde çalıştım şu anda işsizim saygılarımla

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*