Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Ticaret Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Ticaret Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Ticaret Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Başlıklar

Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 • En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar  ve Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Eşdeğerlilik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.)
 • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, her bölüm için yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
 • Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ayrıca ilan edilecektir.

Yazılı Sınav Konuları

Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.

I.Oturum       : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi 

II.Oturum      : Yabancı Dil Bilgisi 

Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 Genel Ekonomi Bilgisi ve  % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

– Alan Bilgisi Sınavı Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme

Hukuk: Hukukun Temel İlkeleri,  İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku

Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu,

Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans,  İşletme İktisadı ve Genel İşletme

      İstatistik: Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Zaman Dizileri Analizi, Stokastik Süreçler, Regresyon Analizi, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri

Endüstri Mühendisliği: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği, Üretim Yönetimi ve Planlaması, Sistem Analizi, Yönetim Bilgi Sistemleri

Maliye:  Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı

Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

Yabancı Dil Bilgisi Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinden birinde Bakanlıkça belirlenen konu başlıkları çerçevesinde kompozisyon ile yabancı dilden Türkçeye Türkçeden yabancı dile tercüme şeklinde yapılacaktır.

Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı çağrılacaktır.

Ancak yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, ilan edilen kadronun üç katının altında olması halinde başarılı olan tüm adaylar sözlü sınava çağrılır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınav, adayların;

 • Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar,  giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Sınav Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular dijital ortamda 15.11.2021-24.11.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınav Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 26.12.2021 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir.

Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri,  yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Değerlendirme Yöntemi

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Başarı puanı, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın ismi, öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenir ve sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Giriş sınavında bir öğrenim dalına ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde Bakanlık, öğrenim dallarının kontenjanları arasında değişiklik yapabilir.Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı ve yabancı dil puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Diğer Hususlar

Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İletişim Bilgileri

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530
Çankaya / Ankara Tel: +90 312 204 75 00

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ticaret Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır.

Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava  çağrılacaktır

Sınava Katılma Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 3. Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler,  iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme veya mühendislik fakülteleri ve/veya yüksekokullar ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar  ve Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan “Eşdeğerlilik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),
 4. Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,
 5. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

Yazılı Sınav Konuları

Yazılı sınav test usulde tek oturum şeklinde Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi alanlarında yapılacaktır.
Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 40 Alan Bilgisi, % 60 Genel Ekonomi Bilgisi şeklinde olacaktır

Alan Bilgisi Sınavı

Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Ziraat Mühendisliği: Tarım Ekonomisi, Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ Islahı, Sebze ve Süs Bitkileri Islahı

Hukuk: İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku

Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya Mühendisliği Ekonomisi

Kimya: Genel Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Analitik Kimya

Gıda Mühendisliği: Gıda Kimyası, Gıda Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Toksikolojisi, Gıda Ambalajları ve Teknolojisi

Tekstil Mühendisliği: Tekstil Kimyası, Dokumacılık ve Örmecilik, Fiziksel Tekstil Muayeneleri, Teknik Tekstiller, Kontrol Sistemleri ve Tekstil Kalite Kontrolü

Biyoloji: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, Bitki sistematiği, Hayvan Sistematiği

Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu

Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası

İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme

İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Lojistik, Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri, Dış Ticaretle İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye’de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri

Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı
Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınava, yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, adayların;

 1. Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 5. Genel yetenek ve genel kültürü,
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

Diğer Bilgiler

Sınav başvuru tarihi ve şekli

Başvurular dijital ortamda  13.12.2021  tarihinde başlayacak olup,  23.12.2021 tarihi saat  17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektirAdaylar söz konusu bölümlerden yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir

Sınav tarihi ve yeri

Yazılı sınav 06.02.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri,  yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Değerlendirme yöntemi:

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan (alan bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi) en az altmış puan alınması ve bunların ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Giriş sınavı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Diğer Hususlar :Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İletişim Bilgileri

Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina)

Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530

Çankaya / Ankara  Tel: +90 312 204 75 00

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 (On altı ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

Özel Şartlar

Kıdemli Lider Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)(1 Kişi)

Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET veya Javascript teknolojileriyle en az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
3) Yazılım ölçekleme konusunda tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
4) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe sahibi olmak,
5) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
6) Kurumsal bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) Tercihen CMMI süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak
8) Scrum ve Kanban gibi Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
9) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak.
10) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
11) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) konularında tecrübe sahibi olmak,
12) Tercihen Dokümantasyona ve UML ile analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
13) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
14) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
16) Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
17) Tercihen Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
18) Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN), CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda ve Jira, Jenkins ve Ansible araçlarında tecrübe sahibi olmak,
19) Mikroservis mimarisi ve DevOps tecrübesine sahip olmak,
20) Docker ve Kubernetes teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
21) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,
22) IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
23) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
24) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
25) IBM MQ, RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
26) MongoDB, Redis, Hazelcast, Elasticsearch gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
27) Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
28) Tercihen Yazılım test yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
29) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
30) İyi düzeyde İngilizce bilmek.

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)(1 Kişi)

Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET veya Javascript teknolojileriyle en az 7 yıl iş tecrübesine sahip
olmak,
2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
3) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
4) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi sahibi olmak,
5) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,
6) Tercihen CMMI süreçleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) Tercihen Scrum ve Kanban gibi Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri tecrübesine sahip olmak.
9) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
10) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) konularında bilgi sahibi olmak,
11) Tercihen Dokümantasyona ve UML ile analiz, tasarım ve geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
12) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
13) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
14) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
15) Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
16) Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS) geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
17) Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN), CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda ve Jira, Jenkins ve Ansible araçlarında tecrübe sahibi olmak,
18) Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında tecrübe veya bilgi sahibi olmak,
19) Docker ve Kubernetes teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
20) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,
21) IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
22) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
23) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
24) IBM MQ, RabbitMQ, ActiveMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
25) MongoDB, Redis, Hazelcast, Elasticsearch gibi NoSQL ve In-Memory teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
26) Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
27) Tercihen Yazılım test yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
28) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak,
29) Mesleki konuları takip edebilecek seviyede İngilizce bilmek.

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katı)(2 Kişi)

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Kırmızı takım (Red Team)/Mavi takım (Blue Team), Siber Olay Müdahale Takım (Cyber Security Incident Response Team) çalışmalarında bulunmuş olmak,
3) En az 1.000 istemcinin bulunduğu bir kurumda Firewall, IPS/IDS, Application Delivery Controller, Web Gateway, E-mail Gateway, Web Application Firewall (WAF), Vulnerability Assessment araçları hakkında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
4) Ağ, veri tabanı, web, web servis, mobil uygulama, e-posta, sunucu (Windows ve Linux), fiziksel güvenlik konularının en az 3 tanesinde üst seviye bilgi sahibi olmak ve diğer
konularda da iyi uygulama örnekleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
5) Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 2 (iki) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
i. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
ii. Certified Ethical Hacking (CEH)
iii. GIAC Penetration Tester (GPEN)
iv. GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
v. Offensive Security Certified Professional (OSCP)
vi. Licensed Penetration Tester (LPT)
vii. GIAC Certified Incident Handler (GCIH)
viii. Certified Cyber Forensics Professional (CCFP)
6) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
7) Red Team/Blue Team ve Olay Müdahalesi çalışmaları kapsamında kullanılabilecek geliştirmeleri (Java, C#, JavaScript, Powershell, Tcl, Bash, Python vb.) yapabilecek seviyede yazılım bilgisine sahip olmak,
8) Siber olayların tespiti için Windows ve Linux cihazlarda ana sebep analizi (root cause analysis) yapabilmek ve varsa siber olay istihbarat tespiti (Indicator of Compromise)
yapabilmek,
9) Tercihen Siber Operasyon Merkezi (Cyber Operation Center) kurulum, yönetim çalışmalarına katılmış olmak,
10) Yazılım güvenliği ve yazılım döngü ve süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) ISO27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
12) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,
13) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
14) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak

Kıdemli Frontend (ÖNYÜZ) Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)(1 Kişi)

Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
2) Web ara yüz tasarımı konusunda en az beş (5) yıllık deneyimi olan ve bu konudaki çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,
3) Web kullanıcı deneyimi (User Experience), tasarım trendleri ve prensipleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmak,
4) JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
5) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak,
6) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
7) Web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material Design, Tailwind Css veya Bulma altyapısı bilgisine sahip olmak,
8) JSON, AJAX, SAOP ve RESTful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,
9) Adobe XD, Figma veya Sketch programlarını kullanabilen,
10) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) Tasarımlarında kullanıcı deneyimi ve optimizasyona özen gösteren
12) Mobil ve Responsive tasarım konularında tecrübeli,
13) Tarayıcı uyumlulukları konusunda tecrübeli,
14) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,
15) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,
16) Temiz, yüksek kaliteli, yüksek performanslı ve geliştirilebilir kodlar yazabilen,
17) Yeni teknolojileri takip edip anlayabilecek seviyede İngilizce bilgisine sahip,
18) Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin olmaması veya en az iki yıl tecilli olması.

Kıdemli Java Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)(1 Kişi)

Yazılım geliştirme konusunda en az 7 (yedi) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
2) JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,
3) Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
4) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
5) Hibernate/ORM kullanarak proje geliştirmiş olmak,
6) RESTful web servis, SOAP, GraphQL ve mikroservis mimarisi, hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
8) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
10) SDLC metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
11) Clean Architecture, MVC, MVP, MVVM ve OOP, Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak,
12) Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,
13) Oracle, PostgreSQL veya MSSQL ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
14) Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,
15)Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
16) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
17) Mevcut ve yeni projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
18) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
19) Tercihen UML diagramları (ER, Use Case, Mockup vb…) hakkında bilgi sahibi olmak.
20) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
21) Tercihen Web uygulamaları, Responsive Design, Typescript konularında bilgi sahibi olmak,
22) Tercihen Angular framework, React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,
23) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
24) Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
25) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
26) Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
27) Tercihen gRPC, Protocol Buffers konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
28) Erkek adayların askerlikle ilişiklerinin olmaması veya en az iki yıl tecilli olması.

Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)(1 Kişi)

En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,
2) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
3) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
5) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
6) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3’ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,
7) CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.
8) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
11) “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,
12) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
13) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.
14) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,
15) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

Güvenlik Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (3 Kişi)

1) Firewall, Load Balancer, Web Gateway, Mail Gateway, Antivirüs, cihazlarının kurulum, yapılandırma, yönetimi konularında tecrübeli olmak ve en az 3 üründe deneyimini gösteren belge sahibi olmak,
2) Ağ aktif cihazları, TCP/IP, portlar ve protokoller konusunda bilgili olmak,
3) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
4) Sızma (penetration) testleri konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Zafiyet yönetimi ve zafiyetlerin giderilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
6) Veritabanı güvenliği ve Database Firewall (DBF) konusunda bilgi sahibi olmak,
7) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,
8) Active Directory, Exchange Server, SCCM, DNS, DHCP gibi Microsoft teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
a) CCNA sertifikasına sahip olmak,
b) ISO 27001, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

Kıdemli Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)(1 Kişi)

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2) En az 2500 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak.
3) En az 2500 kullanıcılı ve 5 Omurga, 2 Core Router, 120 kenar anahtar ve birden fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış
olmak.
4) Halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.
5) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 2500 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak. (Tercihen Cisco ISE ve/veya Aruba ClearPass)
7) DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak.
9) Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10) Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak.
11) Ana omurga anahtarı (Backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. (Tercihen Cisco, Huawei, HP Comware Switchleri hakkında bilgi sahibi olmak)
12) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
13) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
14) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
15) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)(1 Kişi)

Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET, Java veya Javascript teknolojileriyle en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
2) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmak,
3) Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında tecrübe sahibi olmak,
4) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak.
5) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
6) Java, .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework veya Web API teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
7) XML ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda tecrübe sahib olmak,
8) CSS, JQUERY, Ajax, HTML, HTML5, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim olmak,
9) Bootstrap, Javascript, Typescript, AngularJS, ReactJS, VueJS veya NodeJS gibi ön yüz teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
10) Versiyon kontrol sistemleri (TFS, GIT, SVN), CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda ve Jira, Jenkins ve Ansible araçlarında bilgi sahibi olmak,
11) Mikroservis mimarisi ve DevOps konularında bilgi sahibi olmak,
12) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
13) Websocket, loglama, izleme (monitör), güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,
14) Yazılım test yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
15) Unix/Linux ve Windows tabanlı işletim sistemleri tecrübesine sahibi olmak.

Ağ Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)(2 Kişi)

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, erişim teknolojileri, NAC gibi ağ ve güvenlik  ürünlerinin kullanıldığı, en az 2500 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde uzman, ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 1 yıl çalışmış olmak,
3) Tercihen halen geçerli durumda olan Cisco Certified Network Associate (CCNA) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
4) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Data Center, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, kablosuz ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6) NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7) Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11) En az 2 (iki) üreticinin (Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper, HP vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri ile çalışmış olmak,
12) Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.
13) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak.
14) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.
15) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

Sistem Uzmanı(Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
3) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak,
4) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
5) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,
6) Microsoft Endpoint Manager (MEMCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında bilgi sahibi olmak,
7) Powershell scripting konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak,
8) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi sahibi olmak,
9) Microsoft Skype for Business Server kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
10) Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
11) Power BI raporlama konusunda bilgi sahibi olmak,
12) File server ve idamesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13) Tercihen; Microsoft Certified System Associate (MCSA) sertifikasına veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
14) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
16) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
17) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
18) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
19) Takım çalışmasına yatkın olmak.

Sistem Uzmanı (Tam Zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı) (1 Kişi)

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sanallaştırma sistem yöneticisi (admin) veya UNIX ya da Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
2) Sunucu sanallaştırma tarafında tecrübe sahibi olup en az VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,
3) Tercihen Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
4) Tercihen Python ve Bash Shell scripting konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
5) Tercihen Veri deposu üreticilerinin üst seviyedeki segmentteki ürünlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konusunda sertifika sahibi olmak. Bu tip veri depoları üzerinde konfigürasyon yapabilmek, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,
6) Tercihen SAN (Storage Area Network) yönetiminde tecrübeli olmak, arıza ve performans problemlerini tespit edebilmek ve çözüm üretebilmek,
7) Tercihen yedekleme teknolojileri konusunda tecrübesi olmak, Networker, Comvault, Netbackup vb. yedekleme yazılımları konusunda tecrübe sahibi olmak,
8) Tercihen OpenStack, OpenShift kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak ve tercihen Red Hat Certified Specialist in Red Hat OpenStack sertifikasına sahip olmak,
9) Tercihen Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından biriyle tecrübesi olmak.

İSTENİLEN BELGELER; BAŞVURU ŞEKLİ; YERİ VE TARİHİ

Başvurular dijital ortamda 11.10.2021-20.10.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

GENEL ŞARTLAR

NİTELİKLER başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır.

Buna göre:
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübe şartını gösterir belge. Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre;
a. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.
b. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
c. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
• Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.
• Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır.
Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
• İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir)
• Erkekler için; askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
• Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak barkotlu belge)

Genel Şartlar altında 2 katı bilişim uzmanı için;
a) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları 2,3,4 katı pozisyonları için başvuru yapabilir.)
b) (a) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin Mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve
Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim  kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 katı bilişim uzmanı pozisyonları için başvuru yapabilir.)

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konular ve hususları kapsayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonuçları, Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında  belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.

Sınava Giriş Şartları

Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
 2.  En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
  • Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,
  • Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,
  • İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,
  içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
 4. Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış olması,
 5. Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel
  olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,
 6. Süresi içinde başvurmuş olması, gerekmektedir.

Sınav Başvurusu

 1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
 2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Şekli, Tarihi ve Yeri

 1. Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
 2. Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü;
  • Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Kasım 2021,
  • Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım 2021,
  • İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım 2021,
  tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara Atatürk Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.
 3.  Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup sınava katılmaya hak kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 4. Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
 5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Sınav Şekli ve Sınav Konuları

Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda yapılır:
Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi, Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi, Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar), Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet Muhasebesi.
Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik
sorulara da yer verilebilecektir.

Değerlendirme

 1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması
  gereklidir.
 2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
 3. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin
  bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
 5. Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan
  üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.
 6. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.
 7.  Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu
  Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 8. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.
 9. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Atama

 1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir. Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
 3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Muhafaza Memuru Alımı Yapacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) ve Sözlü Sınav ile Sözleşmeli Muhafaza Memuru alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarı ile otuz yaşını doldurmamış olmak (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 3. En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret, finans ve bankacılık, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 4. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 5. Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,
 6. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu almak, Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecinde istenilecektir.(Başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)

Sınav Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular dijital ortamda 09/08/2021-18/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır Ayrıca Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2’nci maddesi kapsamında 2020 yılı KPSS puanı ile ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmesi yapılan adayların Sözleşmeli Muhafaza Memuru alımına ilişkin başvuruları dikkate alınmayacaktır. Uygulamalı (Fiziki Yeterlilik) sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü fiziki yeterlilik sınavına çağrılacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacaktır.

Sınava Katılma Koşulları

 •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 • En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar

 • Sözleşmeli Muayene Memuru

Detaylı bilgi için tıklayın.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Ticaret Bakanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınava, aşağıda belirtilen her bölüm için karşılarında belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday çağrılacaktır. Çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı yazılı sınava çağrılacaktır.

Sınava Katılma Şartları

 1.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
 3. En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.),
 4. ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,
 5. Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 6. Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir. Sınav ücretinin ne şekilde ve hangi hesaba yapılacağı Bakanlığımız resmi web adresi www.ticaret.gov.tr adresinden duyurulmuştur.

Başvuru Yapılabilecek Pozisyonlar

 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Hukuk
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • İstatistik
 • Endüstri Mühendisliği
 • Maliye
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Detaylı bilgi için tıklayın.

3 Comments

 1. ilkokul mazunların günahı ne ben ilk okul mezunuyum işsizim kiradayım çocuğum hasta benim hünahım ne bitlisten ikamet ediyorum… yane söylenecek çok söz var ama söylense dahi bitmez… sadece bir işte çalışmak evimi geçindirmek istiyorum o kadar. ama görünenki bunuda bize çok görüyorlar.makamlara sesleniyorum ltfn yardımcı olun rica ediyorum.ltfn 0542 493 00 88

 2. lise mezunu üniversitede çocuk okutuyorum memur olarak çalışmak istiyorum özel sektörde çalıştım şu anda işsizim saygılarımla

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*