İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Alımı ve İş İlanları 2022

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da çalışmak isteyen adaylara müjde. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Alımı ve İş İlanları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 Sözleşmeli Personel Alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Aranılan Şartlar

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 3. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
 4. Başvuracak Ön lisans ve Ortaöğretim Mezunu adaylar 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.
 5. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Başvuru Şekli

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler

 1. Fotoğraflı Başvuru formu
 2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 4. KPSS sınav sonuç belgesi

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.
Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
 • Atanmaya hak kazananlar tam teşekküllü devlet hastanesinden görevlerini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren heyet raporu almak zorundadır.
 • Atanmaya hak kazandığı halde belirtilen evrak teslim süresinde istenilen evrakları teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılır ve yerine en yüksek puanlıdan başlanmak üzere yedek adaylardan atama yapılır.
Detaylı bilgi için tıklayın.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Öğretim Üyesi Alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların;

 • Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış, Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,
 • Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı alınarak hazırlanacak dosya, ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ise ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır.
 • (*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.
 • (**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.

Başvuru Evrakı

 1. Kadroya Başvuru Dilekçesi
 2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
 3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş
 5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)
 6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)
 7. Askerlik Durum Belgesi (***)
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)
 9. Sertifika veya Yeterlilik Belgesi (ilan edilen kadroya bağlı) (***)
 10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
 11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)
 12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)
  (***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar- 637209102723092927/formlar web adresinden erişim sağlanabilir.
 2. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 4. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
 5. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.
 6. İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
 7. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
 8. “İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.
 9. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.
 10. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı’nın 05.03.2021 tarihli, 16123 sayılı yazısıyla bildirilen ve 03.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni ile 26.07.2021 tarihli, 51420 sayılı yazısıyla bildirilen ve 24.06.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
 11. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 12. İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 26.10.2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 09.11.2021 (mesai saati bitimi itibariyle)

Detaylı bilgi için tıklayın.