Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Personel Alımı ve İş İlanları

Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca, 5 Mart  2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki  Yönetmelik” hükümleri gereğince, Bartın il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere  2022 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

Başvuru Şartları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak
 3. En az ilkokul mezunu olmak,
 4. Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,
 5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 7. Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyetini icra etmesi,
 8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekir.

Başvuru Usulü

Başvuru Yeri : Başvurular, Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bizzat veya Bartın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunulabilir.

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15.10.2021 günü başlayıp 31.10.2021 günü sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

Başvuru dilekçesine;

 1.  T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 3. Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 4. Bir adet vesikalık fotoğraf,
 5. Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenmesi gerekir.
 6. Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilecektir.

 1. Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle kaydedilir.
 2. Başvurular Komisyon tarafından 30 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilerek, 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartlara haiz olmaması halinde, talebin reddine dair karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
 3. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.

Yemin

Listeye kabul edilenlere, 15.12.2021 tarihinde saat 14.30’da kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Bartın Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yeminleri yaptırılacaktır.

Listelerin İlanı

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31.12.2021 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı’na, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*