Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7(yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3.  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak,
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübe, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
 5.  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İstenilen Belgeler

 1.  Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanacak.)
 2. SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge)
 3. GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
 4. GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanacak.)
 5. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanacak.)

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, başvuru formu ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 14.12.2021-28.12.2021 tarihleri arasında, e-devlet Tarım ve Orman Bakanlığı – Kariyer kapısı ve Kariyer  Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağırılacaktır.

KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınav başvurularının değerlendirilmesi 29.12.2021 – 05.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Sözlü sınava çağırılacak aday listesi 06.01.2022 tarihinde, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet adresinde ilân edilecektir. Ayrıca, adaylar bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava katılamayacak olan kişiler  06.01.2022 – 10.01.2022 tarihleri arasında, saat 18.00’a kadar  gerekçeleriyle birlikte, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

Sınav Konuları, Yeri ve Tarihi

Sözlü sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sözlü sınav 13 Ocak 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yerleşkesinde Beştepe, Söğütözü Cd. 8/1, 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır.

Öngörülmeyen durumlar için kurum sözlü sınavın tarih ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Bu durum internet sitesi (https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) ilanen duyurulur.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.

Sözlü sınavda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi Bakanlığımız internet sitesi https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adresinde ilân edilecektir.

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav notu 70 (yetmiş)’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Yedek adayların çağrılması ve işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Ücret

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Diğer Hususlar

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını idareye sunmak zorundadır.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İletişim Bilgileri

Genel Şartlar İçin

Adres :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Seçme ve Yerleştirme Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı,
No: 161, 06800, Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 287 33 60/ 88 87
Web: https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM

Özel Şartlar İçin
Adres :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Adres :Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad.
No:71 Yenimahalle/ANKARA
Telefon : 0312 207 56 47
Web: www.tarimorman.gov.tr/BIDB

Detaylı bilgi için tıklayın.

Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
  Ek-1’de yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 3. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 4. Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

 1. 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden
  en az 70 puan almış olmak,
 2. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;
  -En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Başvuru İşlemleri

Adaylar 11/10/2021-20/10/2021 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 20/10/2021 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Her aday EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda
bulunabilecektir. Adaylar Ek-2’de yer alan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

Yerleştirme İşlemleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru formunu online olarak dolduran adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 27/10/2021 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile öğrenebilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.
Ayrıca yedek yerleştirme yapılmayacaktır. Bu nedenle genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruda bulunması önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 İşçi Alacak

Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

İşçi olarak alınacaklarda;

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3.  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 5. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
 6. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 7.  Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 8. Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
 9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 10. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 11.  Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 12. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  Şartları aranır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi, Belge Teslim İşlemleri

 1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 – 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)
 2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
 3.  İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
 4. Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 5. Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 6. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alımı Yapacak

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü çeşitli iş kollarına geçici işçi alımı yapacaklarını duyurdu. İlanın yayınlanma tarihi 25.06.2021 olup kuranın yapılacağı tarih iste 1.07.2021 olarak belirlendi.

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar ve başvuru formları

Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Endüstri Mühendis Alımı Yapacak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 3. Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,
 5. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
 6. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 8. 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık problemi olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

İlanda belirtilen belgeler 12.04.2021–25.04.2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden e-devlet başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bünyesinde İstihdam Olmak Üzere 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvurmak isteyen adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun, 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Genel şartlara göz atıldığında üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olma şartları da görülüyor. İlanda bunlar şöyle belirtiliyor;

 1. Bilgisayar Mühendisliği
 2. Yazılım Mühendisliği
 3. Elektrik Mühendisliği
 4. Elektronik Mühendisliği
 5. Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 6. Endüstri Mühendisliği

İlanda adayların mezun olması gereken böyle görülmekte. Ayrıca bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul görmüş, yurt dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olma da fark edilmekte.

Şartlar arasında yazılım tasarımı ve geliştirmesi, yazılım ile söz konusu sürecin yönetimi üzerine ya da büyük ölçekli olan ağ sistemlerinin kurulması, yönetimi hususunda ücret tavanı geçmeyeceklerde minimum 3 yıl, diğerlerinde de minimum 5 sene mesleki tecrübe görülmekte.

İstenen Belgeler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda, bir takım belgeler de aranmakta. Adaylar başvuru için bunlar hazırlama durumunda. Duyuru incelendiğinde belgeler şöyle görülmekte;

 1. Fotoğraflı İş Tecrübesini Gösteren Ayrıntılı Bir CV
 2. Adli Sicil Kaydını Gösteren Belge
 3. SGK Hizmet Dökümü
 4. Genel Şartlar Başlığında Belirtilen, Mesleki Deneyimi Gösteren Evrak
 5. Genel Şartlar Başlığında Belirtilen, Minimum 2 Güncel Programlama Dilini Bildiğini Gösterir Evrak.
 6. Her Pozisyon Adına Özel Şartlar Bölümünde Talep Edilen Sertifikalar, Mesleki Tecrübe Ya Da Deneyimi Gösteren Evrak.

10 sözleşmeli personel ilanına başvurmak isteyen adayların, bunları önceden hazırlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru öncesinde eksiklerin olup, olmadığı yönünde kontrol de önerilmekte.

Başvuru Şekli ve Tarihleri

Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanın başvuru şekli ve tarihleri nasıl? Burada öncelikle ilgilenen kişilerin, duyuruda ilanı yapılan pozisyonların, sadece bir tanesine başvurabileceğini bilmesi gerekli.

Söz konusu ilanda geçen belgeler doğru ve eksiksiz doldurulmakta. Ardından başvuru formu ekinde yer alan evrakları da alarak, 08.03.2021 – 14.03.2021 arasında tarihlerinde elektronik ortamdan başvuru yapması gerekli. Bunun için başvuru linki https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu olarak gösteriliyor. İlana başvurmak isteyen adayların, kaçırmaması tavsiye edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*