Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda çalışmak isteyen adaylara müjde. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı ve İş İlanları

Tarım ve Orman Bakanlığı 118 İşçi Alacak

Bakanlığımıza ekli listede belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar

İşçi olarak alınacaklarda;

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3.  Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 5. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
 6. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 7.  Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 8. Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
 9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 10. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 11.  Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 12. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  Şartları aranır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi, Belge Teslim İşlemleri

 1. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 – 24/09/2021 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)
 2. Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.
 3.  İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
 4. Noter kura çekimi 04/10/2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Bakanlığımız merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans salonunda COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 5. Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.tarimorman.gov.tr adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 6. Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda https://www.tarimorman.gov.tr adresinden duyuru yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alımı Yapacak

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü çeşitli iş kollarına geçici işçi alımı yapacaklarını duyurdu. İlanın yayınlanma tarihi 25.06.2021 olup kuranın yapılacağı tarih iste 1.07.2021 olarak belirlendi.

Başvuru yapılabilecek pozisyonlar ve başvuru formları

Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Endüstri Mühendis Alımı Yapacak

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılında yapılan KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları aşağıda belirtilen toplam 4 (dört) adet Mühendis (Endüstri) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
 3. Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibariyle öğrenim gördüğü bölümden mezun olmuş olmak,
 5. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
 6. ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 8. 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık problemi olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

İlanda belirtilen belgeler 12.04.2021–25.04.2021 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden e-devlet başvuru ekranına eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bünyesinde İstihdam Olmak Üzere 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Başvurmak isteyen adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun, 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor.

Genel şartlara göz atıldığında üniversitelerin bazı bölümlerinden mezun olma şartları da görülüyor. İlanda bunlar şöyle belirtiliyor;

 1. Bilgisayar Mühendisliği
 2. Yazılım Mühendisliği
 3. Elektrik Mühendisliği
 4. Elektronik Mühendisliği
 5. Elektrik – Elektronik Mühendisliği
 6. Endüstri Mühendisliği

İlanda adayların mezun olması gereken böyle görülmekte. Ayrıca bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul görmüş, yurt dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olma da fark edilmekte.

Şartlar arasında yazılım tasarımı ve geliştirmesi, yazılım ile söz konusu sürecin yönetimi üzerine ya da büyük ölçekli olan ağ sistemlerinin kurulması, yönetimi hususunda ücret tavanı geçmeyeceklerde minimum 3 yıl, diğerlerinde de minimum 5 sene mesleki tecrübe görülmekte.

İstenen Belgeler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda, bir takım belgeler de aranmakta. Adaylar başvuru için bunlar hazırlama durumunda. Duyuru incelendiğinde belgeler şöyle görülmekte;

 1. Fotoğraflı İş Tecrübesini Gösteren Ayrıntılı Bir CV
 2. Adli Sicil Kaydını Gösteren Belge
 3. SGK Hizmet Dökümü
 4. Genel Şartlar Başlığında Belirtilen, Mesleki Deneyimi Gösteren Evrak
 5. Genel Şartlar Başlığında Belirtilen, Minimum 2 Güncel Programlama Dilini Bildiğini Gösterir Evrak.
 6. Her Pozisyon Adına Özel Şartlar Bölümünde Talep Edilen Sertifikalar, Mesleki Tecrübe Ya Da Deneyimi Gösteren Evrak.

10 sözleşmeli personel ilanına başvurmak isteyen adayların, bunları önceden hazırlaması gerekiyor. Ayrıca başvuru öncesinde eksiklerin olup, olmadığı yönünde kontrol de önerilmekte.

Başvuru Şekli ve Tarihleri

Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanın başvuru şekli ve tarihleri nasıl? Burada öncelikle ilgilenen kişilerin, duyuruda ilanı yapılan pozisyonların, sadece bir tanesine başvurabileceğini bilmesi gerekli.

Söz konusu ilanda geçen belgeler doğru ve eksiksiz doldurulmakta. Ardından başvuru formu ekinde yer alan evrakları da alarak, 08.03.2021 – 14.03.2021 arasında tarihlerinde elektronik ortamdan başvuru yapması gerekli. Bunun için başvuru linki https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu olarak gösteriliyor. İlana başvurmak isteyen adayların, kaçırmaması tavsiye edilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*