İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alımı ve İş İlanları 2024

İstanbul Şişli Belediyesi bünyesinde çalıştırmak üzere 25 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Şişli Belediyesi’nde zabıta memuru olarak çalışmak isteyen adaylar haberin devamından gerekli bilgileri öğrenebilirler.

şişli belediyesi zabıta alımı

Şişli Belediye Başkanlığından Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı İlanı

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu  Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere;  “Şişli  Belediye Başkanlığı  Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6.Derecede   boş   bulunan   Müfettiş   Yardımcısı   kadrosuna   3(üç)   adet   Müfettiş   Yardımcısı alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A)  bendinde  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5.  Sağlık  Durumu  hür  türlü  iklim  ve  yolculuk  koşullarına  elverişli  olmak,  müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları

 1.  Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  Fakültelerinden  ya  da  bunların  denkliği  yetkili  makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olmak.
 2. Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  2020  ve  2021  yılında yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavı  (KPSS)  A  Grubu  KPSS  P48  puan  türünden  asgari  80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
 3. YDS  sınavından  İngilizce,  Fransızca,  Almanca  dillerinden  birinden  en  az  70  puan almış olmak.
 4.   01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 5.   Karakter,  sicil,  ifade  ve  temsil  yeteneği,  tutum  ve  davranış  yönünden  müfettişlik
  yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
 6.   Herhangi  bir  kuruma  hizmet  taahhüdü  altında  bulunmamak,  (Sözlü  sınava  girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
 7.  Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,
 8.  Daha  önce  çalıştığı  kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  disiplinsizlik  veya  ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

Başvuru ve Adaylardan İstenilen Belgeler

 1.  Şişli Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı  Giriş Sınavı  Aday Başvuru Formu: Adaylar 10 Ocak 2022 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresi üzerinden  elektronik  ortamdan  veya  kurumdan  temin  edecekleri  başvuru  formunu  el  yazısı  ile doldurarak  bizzat  veya  posta  yoluyla  Şişli  Belediye  Başkanlığına  (İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim Müdürlüğüne) göndereceklerdir.
 2. Adaylar başvuru formuna;
 •  Giriş  sınavı  ilanın  yapıldığı  tarihte  geçerli  olan  (A)  Grubu  KPSS  Sonuç  Belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 •  Nüfus Cüzdanı aslı veya onaylı sureti,
 •  2 (iki) adet fotoğraf,
 • Yükseköğrenim Kurumu Diploması  veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı suretini, Denklik Belgesi sunulacak olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik Belgesini,
 •  İngilizce,  Fransızca,  Almanca  dillerinden  birinden  ilan  tarihi  itibariyle  Yabancı  Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belge ekleyeceklerdir.

Yazılı Sınava Gireceklerin Belirlenmesi, Sınav Giriş Belgesi ve İlanı

 1. Sınava  katılma  şartlarını  taşıyan  adaylar  arasından  KPSS  puanlarına  göre  yapılacak sıralama  sonrasında  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlanmak  üzere  atama  yapılacak.  Boş  kadro sayısının  20(yirmi)   katı  aday  (toplamda  60  kişi)  yazılı  sınava  çağrılacaktır.  Yazılı  sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 2.    Yazılı   sınava   girmeye   hak   kazanan   adayların   listesi   17   Ocak   2022   tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden ilan edilecektir.
 3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara, yazılı sınav giriş belgeleri; 20-21 Ocak 2022  tarihleri  arasında  aday  başvuru  formunda  belirtikleri  e-posta  adreslerine  gönderilecektir. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Ayrıca T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

 1.  Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye ve Muhasebe grupları için 25’er soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.
 2.  Sınav Yeri ve Zamanı: Yazılı sınav, 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi Etfal Hastanesi Sokak No: 12 / 34360 Şişli / İstanbul adresinde bulunan “İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Mesleki  ve  Teknik  Anadolu  Lisesi”nde 06  Şubat  2022 Pazar günü  saat  10.00’da başlayacaktır. Adayların saat 09.30’da belirtilen sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir.
 3.  Yazılı Sınav Konuları;
 4.  HUKUK;  Anayasa  Hukuku  (Genel  Esaslar),  İdare  Hukuku  (Genel  Esaslar)   Ceza Hukuku  (Genel  Esaslar  ve  Memur  Suçları),  Medeni  Hukuk  (Genel  Esaslar  ve  ayni  haklar), Borçlar  Hukuku  (Genel  Esaslar),  Ticaret  Hukuku  (Genel  Esaslar),  Ceza  Muhakemesi  Hukuku (Genel Esaslar), Mahalli İdareler Mevzuatı (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar), 2464 sayılı Belediye Gelirleri  Kanunu,  5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanunu,  5018  sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve Kontrol  Kanunu  ile  bağlı  mevzuat,  İhale  Mevzuatı  (Genel  Esaslar),  İmar  Mevzuatı  (Genel Esaslar),  İş  Hukuku  (5510  sayılı  Sosyal  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanunu  ve  Bağlı  Mevzuat), Avrupa   Birliği   Müktesebatı   (Konu   olarak   AB’nin   kuruluşu,   yapısı,   organları   ve   Yerel Yönetimlerle ilgili  temel  bilgiler),  1086  sayılı  Hukuk Muhakemeleri  Kanunu, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.)
 5. EKONOMİ; İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.), Ekonomi Politikaları, Para Teorisi   ve  Politikası,   Güncel  Ekonomik  Sorunlar,   Uluslararası   Ekonomi,   İşletme,   İktisadi, Türkiye Ekonomisi.
 6. MALİYE; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Kamu Gelirleri ve Türk Vergi Sistemi Genel Esasları, Kamu Giderleri ve Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları,
 7.  MUHASEBE; Genel Muhasebe, Bilanço ve Mali Tablolar Analizi,
 8.  Personel  alım  işleminin  diğer   aşamaları   yapılacak  sınava  ve  sonuçlarına  bağlı olduğundan  sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilmeyecektir.  Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınavın Değerlendirme – Sonuçlara İtiraz

 1. Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli olacaktır.     Yazılı     sınavda     başarılı     olamayan     adaylar     sözlü     sınava     katılmaya     hak kazanamayacaklardır.  Giriş sınavında tam not yazılı  sınav gruplarından ayrı  ayrı,  sözlü  sınavda tek  olmak  üzere  100’dür.  Yazılı  sınavda  başarılı  sayılmak  için  yazılı  sınav  gruplarından  alınan puanlardan her birinin 50’den ve genel ortalamasının da 70’ten az olmaması gerekir.
 2. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe grupları için soru değeri 4’er puan olmak üzere toplam 100(yüz) soru sorulacaktır.
 3. Yazılı sınavda toplam 100 soru sorulacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır. Yazılı sınav tek oturumda yapılacaktır.
 4. Yazılı  sınava  ilişkin  soru  ve cevap  anahtarı  18  Şubat  2022  tarihinde  kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü Sınavın Yapılışı Şekli ve Konuları

 1. Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca sınav sonucu, sınavı kazanan ve sözlü sınava davet edilecek adayların adreslerine ve kayıtlı e-posta adreslerine yazılı olarak bildirilir.
 2.   Sözlü  sınava,  yazılı  sınavdan  en  yüksek  notu  alan  adaydan  başlamak  üzere  ilana çıkılan  boş  kadronun  en  fazla  beş  (5)  katına  kadar  15(on  beş)  aday  davet  edilecektir.  Davet edilecek en  son  sıradaki  adayla  aynı  puandaki  adaylar  da sözlü  sınava davet  edilecektir.  Yazılı sınavından  en  az  70  ve  üzeri  puan  almış  olmak  sözlü  sınava  çağrılmayan  diğer  adaylar  için kazanılmış hak sayılmaz. Sözlü sınava katılacak adaylar 18 Şubat 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır.
 3. Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınava ilişkin yer ve tarih bilgileri kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden duyurulacaktır.
 4.  Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.
 5.  Sözlü  sınavda,  adayların;  genel  olarak  alan  bilgi  düzeyi  ile  zekâ,  intikal  hızı,  ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.
 6.  Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100 tam    puan    üzerinden    verdikleri    puanların    aritmetik   ortalamasının    70’ten    az    olmaması gerekmektedir.
 7.   Personel  alım  işleminin  diğer   aşamaları   yapılacak  sınava  ve  sonuçlarına  bağlı olduğundan  sözlü  sınava  katılmamaya  yönelik  olarak  hiçbir  mazeret  kabul  edilemeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınavın Değerlendirme – Sonuçlara İtiraz

 1. Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav   puanının   aritmetik   ortalaması   alınarak   hesaplanır.   Adayların   başarı   dereceleri   tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı sınav  puanlarının  eşit  olması  halinde,  KPSS  puanı  yüksek  olan  aday;  KPSS  puanlarının  eşit olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
 2.  Giriş   sınavını   kazanan   asıl   ve   asıl   aday   sayısı   kadar   yedek   adayların   listesi kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinden 07 Mart 2022 tarihinde ilan edilecek ve giriş sınavında başarılı olan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır.
 3.   Sınav  sonuçlarına  kurumumuzun  www.sisli.bel.tr  adresinde  ilanından  ve  adayın adresine  tebliğ  tarihinden  itibaren  7(yedi)  iş  günü  içeresinde  yazılı  olarak  Darülaceze  Caddesi, No:8  Şişli/İSTANBUL  adresinde  bulunan  merkez  binası  olan  Şişli  Belediye  Başkanlığı  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (5. Kat) itiraz edebilir.
 4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 5.  Sınav  Kurulu  yazılı  ve  sözlü  sınav  sonunda  başarı  puanlarını  düşük  bulduğu  veya yeterli bulmadığı takdirde sınav sonuç duyurusunda ilan edilenleri alıp almama hakkına sahiptir.
 6.  Giriş  sınavından  70  ve  üzeri  puan  almış  olmak  atama  yapılacak  kadro  sayısının dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.

Atama

 1.  Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenecek belgeler 15 Mart 2022 tarihinde kurumumuzun www.sisli.bel.tr adresinde yayımlanacaktır.
 2.   Giriş  sınavını  kazanan  aday  ilan  tarihinden  itibaren  15(onbeş)  gün  içerisinde  atama için  gerekli  olan  belgeler  ile  birlikte  Şişli  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder. Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.
 3.  Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 65 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

f. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS İngilizce veya Arapça sınavından en az (C) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. Yabancı Dil Sınavı şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi,
 10. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 17 Ağustos – 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

 1. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 2. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.sisli.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 3. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ”Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 5. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 6. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Şişli Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 26 Ekim 2020 günü saat 09.00′ da başlamak üzere Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası 5 kat Brifing Salonunda yapılacaktır. Sözlü ile uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün sınava devam edilecektir.

Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır.

Sınav Konuları:

1. Sözlü Sınav:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.

2. Uygulamalı Sınav:

Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
 2. Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 3. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
 4. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 5. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*