Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Pamukkale Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Pamukkale Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alacak

Pamukkale Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ders verecek) alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
 2.  ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, Yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

Başvurular; ilanda belirtilen başvuru adreslerine ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, istenen belgelerde eksiklik, olması durumunda başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler)
 2.  ALES Belgesi
 3.  Özgeçmiş
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi * (lisans, tezli yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesi)
 6. Lisans Transkripti
 7. Askerlik Belgesi *
 8. İlanda bildirilen bilimsel çalışmaları kapsayan dosya

Detaylı bilgi için tıklayın.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Pamukkale Üniversitesi birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylardan İstenen Belgeler

 • Profesör kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu* ekinde; Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterilir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim- öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları” içeren salt okunur 6 (altı) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
 • Doçent kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu* ekinde; Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, Doçentlik belgesi onaylı sureti, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Başvuru Formu* ekinde;
  Akademik Değerlendirme Belgesi**, Askerlik Belgesi (Kurum Dışı başvurular için), özgeçmiş, diploma onaylı suretleri, bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları” içeren salt okunur 4 (dört) adet CD/DVD/USB ile ilgili birimlere İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Pamukkale Üniversitesinden Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Pamukkale  Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar

 1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 3. 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 6.  2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 7.  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Çevrimiçi Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

 1.  Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır.
 2. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
 3. Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 • Başvurular Üniversitemizin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacaktır. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.

Başvuru Tarihi

Başvuru Başlangıç : 14.09.2021 (Mesai Başlangıcı)
Başvuru Bitiş : 28.09.2021 (Mesai Bitimi)

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

 • 2020 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlan edilen kadronun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
 • Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.
 • Başvuru yapılırken tereddütte düşülmesi halinde mesai saatleri içinde Personel Daire Başkanlığına ait (0258) 296 22 59 / 1818 / 2249 numaradan bilgi alınabilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Pamukkale Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Pamukkale  Üniversitesi  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi  Müdürlüğünde/Üniversite  Hastanelerinde  çalıştırılmak  üzere  657  sayılı  Devlet Memurları  Kanununun  4/D  maddesi,  4857  sayılı  İş  Kanunu,  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Genel Şartlar

 1. Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
 2.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4),(5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 3.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 4. Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
 5.  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
 7. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 8.  Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 9. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
 11.  Adayların belirtilen meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
 12.  Başvuru  talep  şartlarını  taşımadığı  sonradan  anlaşılan  başvurular  işe  alım  sürecinin  her  aşamasında  reddedilebileceği  gibi  başvuru  esnasında şartları taşıyıp, sonradan talep şartlarından birinin herhangi bir şekilde yitirilmesinde iş akdi haklı nedenle fesih edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 13.  İlan edilen kadroya başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır. Deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 14. Başvuruda bulunmak için ilan tarihinden itibaren en az bir ay öncesi olmak şartıyla Denizli İlinde ikamet ediyor olmak. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
 15.  Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 16. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, görevinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevine son verilir.
 17. Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

Kura İşlemleri

 1. Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.
 2. Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  gönderilen  ve  talep  şartlarına  uyan  başvuru  sahiplerinin  tamamının  yer  aldığı  listeler  esas  alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 3. Kura çekimi İşlemi noter huzurunda 28/09/2021 tarihinde saat 10:00 da Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 4. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi (http://www.pau.edu.tr/) adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.
 5. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri (http://www.pau.edu.tr/personel) internet adresinde duyurulacaktır.
 6. Kura sonucu belirlenen adaylar, Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
 7. *Sözlü sınav yeri, tarihi ve işe alım süreci ile ilgili duyurular Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslim İşlemleri

 1.  Sözlü sınav sonucu asıl olarak belirlenen adaylardan istenen belgeler, başvuru zamanı ve diğer bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı vb. tebligat yapılmayacaktır.
 2. Göreve  başlamaya  hak  kazanan  adaylar  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığınca  istenilen  belgeleri  daha  sonra  ilan  edilecek  tarihe  kadar şahsen teslim edeceklerdir.
 3. Şartları  taşımadığı  anlaşılan  adaylar  ile  eksik  belge  veren  veya  verilen  süre  içerisinde  belgeleri  teslim  etmeyen  adayların  yerine,  yedek  aday listesinden aday çağrılacaktır.

Sözlü Sınav İşlemleri

 1.  Kura  sonucu  belirlenen  adaylar  için  yapılacak  olan  sözlü  sınav,  adayların  başvurdukları  hizmet  alanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  becerilerden, yürütmekte yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adaylar Pamukkale Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.pau.edu.tr/personel) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 3. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ve deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 İtiraz İşlemleri

 1. Adaylar atama sürecinde yapılabilecek her türlü işleme karşı süresi içinde itiraz hakkına sahiptir.
 2. Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde, adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.
 3. Yapılan  itirazlar  7  gün  (mesai  bitimine  kadar)  içerisinde  Üniversitemizce  değerlendirilecek  olup,  itiraza  ilişkin  kararlar  Üniversitemizin  web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.
 4. Üniversitemiz tarafından itiraza ilişkin kararlar kesin olup, adayların bu işleme karşı hukuki yollara müracaat etme hakkı saklıdır.

Tebligat İşlemleri

 1. İş bu ilanda belirtilen tüm bildirim ve duyurular Üniversitemizin web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden yapılacak olup, adayların duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacak olup, bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 2. Posta yoluyla tebligat yapılmamasından doğacak ihtilaflar adayın sorumluluğunda olup, Üniversitemiz sorumlu değildir.

Gerçeğe Aykırı Beyan

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  ayrıca  iş  sözleşmesi  devam  ettiği  esnada  başvuru  ile  ilgili  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin, atamaları  yapılmayacak,  atamaları  yapılmış  dahi  olsa  iş  sözleşmesi  haklı  nedenle  tazminatsız  olarak  fesih  edilecektir.  Bu  kişiler  hakkında  Türk  Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Pamukkale Üniversitesi İç Denetçi Personel Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 1 (bir) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi” kadromuza 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca açıktan (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. maddesi kapsamında) veya naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 2. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen ve ilan tarihi itibarıyla geçerlilik süresi devam eden “Kamu İç Denetçi Sertifikasına” (Atanacağı ilk
  idarede geçerlidir ibaresi bulunan sertifikalar kabul edilmeyecektir) sahip olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 • Başvurular Pamukkale Üniversitesi www.pau.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.
 • Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle geç yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan başvuru takip numarası ile başvuru
  süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir.
 • Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları
  geçersiz sayılacaktır.

Çevrimiçi Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

 1. Özgeçmiş
 2. Kamu İç Denetçi Sertifikası
 3. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK’ya sertifika başvurusunda kullanılan)
 4. Lisans diploması (İDKK’ya sertifika başvurusunda kullanılan) veya geçici mezuniyet belgesi, (Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacaktır. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır. Buna rağmen başvuru süresi içerisinde işlemlerin yetişmemesi halinde aday diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E-Devlet çıktısını kendisi sisteme yükleyebilecektir)
 5. HİTAP Hizmet Belgesi (e-Devletten ya da çalıştığı Kurumdan alınacaktır)
 6. Vesikalık Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir),

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*