Millî Savunma Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Millî Savunma Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Millî Savunma Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Millî Savunma Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Millî Savunma Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere aşağıda belirtilen kadrolarda 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı  Tedbirler  Alınması  ve  Millî  Savunma  Üniversitesi  Kurulması  ile  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

 • Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
 • MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
 • Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
 • Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna  başvuran  ve  doktorasını  tamamlamış  olan  adaylar  için  bu  şart  aranmaz.  Jüri  değerlendirmesinde;  adayın  son  beş  yıla  ait  sınav  belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),
 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olmak,
 • Yabancı  ülkelerden  alınan  lisans  ve  yüksek  lisans  diplomaları  için  YÖK  tarafından,  doktora  diplomaları  için  Üniversitelerarası  Kurul  (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
 • Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
 • Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak,
 • Doçent unvanına sahip adaylar sadece doçent ve profesör kadrolarına başvuru yapabilecektir.
 • MSÜ  Öğretim  Üyelerinin Seçimi,  Atanması ve  Görevde  Yükseltilmesi  Yönergesinde  her  bir  kadro  için ilgili  bilim  dallarında  belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

Adaylardın Hazırlaması Gereken Başvuru Dosyası Kapsamı

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN;

 •  Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 • Özgeçmiş (YÖKSİS’ten fotoğraflı alınacak veya MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 • Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
 • Yabancı  Dil  Belgesi  (YÖK  tarafından  düzenlenen  merkezi yabancı  dil  sınavından  veya  YÖK  tarafından eşdeğerliği  kabul  edilmiş uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır),
 • Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
 • İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),
 • Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
 • Üç adet ıslak imzalı “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu” (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 • Bilimsel  yayınların  listesi  ve  suretleri  (Adayların  yayınlarını  Akademik  Değerlendirme  Çizelgesine  göre  sıralayarak  basılı  suretlerin  sağ  üst köşesine değerlendirme çizelgesindeki madde/fıkra/bent numaralarını yazması gerekmektedir),
 • Başvuru genel değerlendirme çizelgesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 • MSÜ   Öğretim   Üyelerinin   Seçimi,   Atanması   ve   Görevde   Yükseltilmesi   Yönergesindeki   esaslar   temel   alınarak   hazırlanan   “Akademik Değerlendirme Çizelgesi”,
 • DOI numarası alınmamış ancak ilgili makam tarafından yayımına karar verilen bilimsel çalışmalar için “Yayımlanması Kabul Edildi” yazısı,
 • Profesör ve doçent kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için doçentlik belgesi (noter onaylı),
 • Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar

Öğretim Üyesi kadrolarına başvurularda başvuru dosyasının 1 adedi fiziki dosya ve 6 adet CD/DVD’ye veya 6 adet USB belleğe yüklenmiş pdf formatında dijital dosya olarak hazırlanacaktır. Fiziki dosyanın hazırlanmasında kullanılacak klasör mavi sert kapaklı, sırtlığında başvuran adayın unvanı, adı soyadı ve başvurduğu kadro belirtilecektir. Klasör içeriği bölümlendirilmiş olacaktır. Dosya kapsamında yer verilen d, e, f, g, ğ fıkralarındaki belgeler dijital dosyalara konulmayacak sadece fiziksel dosyada yer alacaktır.

ÖĞRETİM  GÖREVLİSİ  VE  ARAŞTIRMA  GÖREVLİSİ  KADROLARINA  BAŞVURACAK  ADAYLARIN;

 •  Adayın başvuru dilekçesi (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 • Özgeçmiş (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır),
 • Lisans/lisansüstü öğrenim diploma suretleri (noter onaylı suret ya da e-Devlet sistemi üzerinden yükseköğretim mezuniyet belgesi geçerlidir),
 • Yabancı  Dil Belgesi  (YÖK  tarafından  düzenlenen  merkezi yabancı  dil  sınavından  veya  YÖK  tarafından eşdeğerliği  kabul  edilmiş  uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. (Beden Eğitimi ve Spor Grup Başkanlığı kadrosuna yapılacak başvurularda dil şartı aranmaz),
 • ALES belgesi,
 •  Adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-Devlet sisteminden “Nüfus Aile” alınacaktır),
 • İki adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır), ğ. Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi,
 • Üç adet ıslak imzalı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (MSÜ internet sayfasındaki örneğe göre hazırlanacaktır), ı.  Bilimsel yayınların listesi ve suretleri,
 • Başvuru dosyasında yer alan bilimsel yayınların dijital kopyalarının bulunduğu yoğun disk,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınacaktır),
 • Kadro için aranan hizmet belgesi, sertifika vb. dokümanlar

Detaylı bilgi için tıklayın.

Millî Savunma Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Duyurusu

Millî Savunma Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (İstanbul) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Genel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin A fıkrasının 7’nci bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,
 • Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak,
 • Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama, organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve sunum becerilerine sahip olmak.

Özel Şartlar

B.1.AĞ GÜVENLİĞİ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Gereken:

Yeni Nesil Güvenlik Duvarları üzerinde kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözme üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

Tercihen:

(a)Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat, vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b)Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
(c)CCNA sertifikasına sahip olmak,
(ç)Yerel ve geniş alan ağları (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz ağlar (IEE 802.1x), Sanal Özel Ağ (VPN) ile Ethernet anahtarlama, yönlendirme güvenliği konularında kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlerini gerçekleştirmiş olmak,
(d)Port Güvenliği, NAC, E-mail Ağ Geçidi, IPS ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(e)Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(f)Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

B.2.SON KULLANICI GÜVENLİK SİSTEMLERİ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Gereken:

Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri (anti-virüs, aygıt yönetimi vb.) üzerinde kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözme üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

Tercihen:

(a)Veri Kaybı Önleme Sistemi yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b)Virüs, Malware, Trojan, Spyware, Adware ve worm gibi zararlılar hakkında ileri düzey bilgi sahibi olmak,
(c)Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(ç)Siber olaylara müdahale konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(d)İşletim sistemleri ve yazılım güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
(e)Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(f)Log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
(g)Tersine mühendislik konusunda bilgi sahibi olmak,
(ğ)Zafiyet tarama ve zararlı kod analizi bilgi sahibi olmak.

B.3.AĞ UZMANI (Tam Zamanlı, 2 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Gereken:

Yerel ve geniş alan ağları, kablosuz ağlar (IEEE 802.1x), Ethernet anahtarlama, yönlendirme ile ağ izleme araçları ve ağ erişim kontrol sistemlerinin kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

Tercihen:

(a)Erişim kontrol listeleri, sanal yerel alan ağı konularında ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b)Ağ yönetim yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve aktif ağ ortamında etkin kullanımı konusunda teknik bilgi ve deneyim sahibi olmak,
(c)“CCNA (Cisco Certified Network Associate) Routing and Switching” eğitimini tamamladığını belgelemek (Tercihen geçerli sertifika sahibi olmak),
(ç)CCNP eğitimini tamamladığını belgelemek,
(d)Ağ mimarileri tasarımı, planlanması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
(e)Fiziksel ve mantıksal ağ mimarisinin dokümantasyonu ve ağ ihtiyaçlarının belirlenmesi konularında tecrübe sahibi olmak,
(f)RADIUS ve TACACS kurulum ve yapılandırma tecrübesine sahip olmak.

B.4.VERİ MERKEZİ ALTYAPI YÖNETİM UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar

Gereken:

Beyaz alanda Veri Merkezi İzleme Sistemlerinin (DCIM) yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

Tercihen:

(a)Veri Merkezinin enerji, iklimlendirme ve ortam izleme sistemleri işletme, bakım, sorun çözme ve izleme konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(b)Veri Merkezi görüntü kayıt, geçiş kontrol, yangın söndürme, soğuk hava koridoru işletme, bakım, sorun çözme ve izleme konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(c)VMware veya Hyper-V sunucu sanallaştırma konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak, (ç) Veri Merkezi Ağ Anahtarlama konularında bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

B.5.SUNUCU SİSTEMLERİ UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Gereken:

Sunucu sanallaştırma ve fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleri alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

Tercihen:

(a)VMware veya Hyper-V sunucu sanallaştırma konularında tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(b)Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012, 2012R2, 2016, 2019) ve bu işletim sistemlerinin aktif dizin (LDAP), WSUS, DNS, DHCP, IIS, KMS, CA, NFS, CIFS ve iSCSI servislerinin kurulum yapılandırma, bakım, izleme, yönetim, başarım arttırma ve sorun çözümleri üzerine tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(c)Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
(ç)Powershell Scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
(d)MCSA (Microsoft Certified System Associate) sertifikasına sahip olmak,
(e)Veri depolama sistemleri, replikasyon, yedekleme (back-up) ve snapshot alma konularına hâkim olmak,
(f)Group Policy oluşturma ve yönetme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(g)Windows batch scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.6.İŞ GELİŞTİRME ANALİSTİ VE TEST UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Gereken:

(a)Bilişim sektöründe minimum 3 (üç) yıl iş analizi ve proje yönetimi konularında tecrübesi olmak,
(b)Örün (web) arayüz ekran tasarımı (mock-up) ve yazılım test süreçleri konusunda en az 3 (Üç) yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
(c)Yazılım geliştirme projelerine ait analize uygun olarak süreç analizi, test senaryolarının hazırlanması, dokümante edilmesi ve test planlarının yapılması konusunda en az 3 (Üç) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,
(ç)TFS, SVN, GIT vb. araçlarla test senaryoları hazırlanması ve senaryoların işletilmesi; test otomasyon araçları (Selenium IDE/Web driver, Apache JMeter, SOAP UI, vb.) ile test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme, koordine etme konularında deneyimli olmak ve bunu belgelemek,
(d)Agile veya Scrum yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
(e)Hazırlanan test senaryolarına göre testlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
(f)Süreç ve sistem analizi metodolojilerine hakim (uml diyagramları, sistem mimarisi oluşturulması, analiz/tasarım dokümantasyon) olmak,
(g)WEB tabanlı yazılımlar için Birim Testi, Entegrasyon Testi, Sistem Testi, Kalifikasyon Testi, Regresyon Testi, Performans Testi, Kullanıcı Kabul Test süreçlerinde ve bu testler için olan yazılım test araçlarını kullanmış olmak.

Tercihen:

(a)İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(b)Örün (web) ve mobil uygulama teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
(c)NET, web servisleri (Restful, SOAP), JSON, JPA, JMS, XML, PostGreSQL konusunda bilgi sahibi olmak,
(ç)Proje takibi ve planlama yazılımları (Jira,Trello, vb.) ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,
(d)Tercihen Certified Business Analysis Professional (CBAP) eğitim ve sertifikasını almış olmak,
(e)Proje ile ilgili her türlü statü, risk ve değişiklikleri takip ederek ilgili raporlama ve bilgilendirmeleri gerçekleştirecek nitelikte olmak,
(f)Tercihen ISTQB veya CSTE ‘Yazılım Test Uzmanı’ sertifikalarından birine sahip olmak,
(g)Web yazılım projelerinin test süreçlerinde Test Mühendisliği pozisyonunda çalışmış olmak,
(ğ)Hataların çözümü ve kapanışında ilgili ekiplere destek verme konusunda deneyim sahibi olmak.

B.7.NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (FULLSTACK) (Tam Zamanlı, 2 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Gereken:

(a)Net Core platformunda uygulama geliştirme tecrübesi bulunmak ve bunu belgeleyebilmek,
(b)C#, ASP.NET, MVC ve Web API konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak,
(c)Bootstrap, CSS3, JQuery, HTML5, Razor, Ajax, JSON, XML teknolojilerine hakim olmak,
(ç)Javascript / Typescript dillerine, frontend mimarilerine hakim olmak,
(d)Container tabanlı mikroservis mimarileri konusunda deneyim sahibi olmak,
(e)Angular, React, Vue veya Node gibi teknolojilerde deneyim sahibi olmak,
(f)Elastic Stack, Redis ve Docker hakkında deneyim sahibi olmak,
(g)Postgre SQL veri tabanı etkin bir şekilde kullanabilmek,
(ğ) SVN/Git vb. VCS araçları ile çalışmış olmak,
(h)Net Web Services, SOAP, REST, WCF, Entity Framework (veya farklı ORM konusunda tecrübeli), LINQ konularında deneyimli olmak,
(ı)İlişkisel veri tabanları üzerinde en az 3 yıl tecrübeli olmak,
(i)Nesne Yönelimli Programlama (OOP) konusuna ve çok katmanlı mimarilere hakim olmak,
(j)Proje mimarisi, süreç modellemesi, tasarım kalıpları (Design Patterns) konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

(a)Oracle, MS SQL, T-SQL ve PL/SQL veri tabanları etkin bir şekilde kullanabilmek,
(b)İlişkisel olmayan veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmak,
(c)Sürüm yönetimi ve CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

B.8.VERİ TABANI UZMANI (Tam Zamanlı, 1 Kişi, Aylık Brüt Sözleşme Ücretinin 2 Katına Kadar)

Gereken:

(a)Veri Tabanı analiz, tasarım, konfigürasyon, optimizasyon, normalizasyon raporlama, yedekleme, yedekten veri dönme, cluster vb. mimarilerine hakim, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
(b)SQL, Store-Procedure ve Function, T-SQL veya PL/SQL bilgilerine sahip olmak,
(c)Veri tabanı performans ve SQL iyileştirme bilgisine sahip olmak.

Tercihen:

(a)Microsoft sunucu işletim sistemlerinde en az 2 (iki) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,
(b)PostGreSQL Server Yönetimi veya Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP) konusunda en az bir sertifikaya sahip olmak,
(c)Microsoft sunucu işletim sistemleri üzerinde PostGreSQL veya Oracle Server Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(ç)Oracle veya PostGreSQL veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
(d)Veri tabanı versiyon/patch geçişleri ve performans analizi konusunda yüksek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
(e)Hibernate ve ORM/persistance konusunda bilgili olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

 • Adaylar başvurularını 20 Eylül – 11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapacaktır.
 • Adaylar başvuru için istenen belgeleri 11 Ekim 2021 tarihine kadar Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine elden/posta yoluyla ulaştıracaklardır.
  Belirtilen tarihler arasında istenilen evrakları göndermeyen/eksik gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (11 Ekim 2021 tarihinde postaya verilen evraklar hariç.)
 • Posta yolu ile gönderilen evrakların tarafımıza ulaşması sırasında oluşabilecek zarar, kayıp ve gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
 • Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru için İstenen Belgeler

 1. Fotoğraflı Başvuru formu ve 3 fotoğraf,
 2. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanabilecektir),
 3. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 4. KPSS-P3 puanını gösteren KPSS sonuç belgesi (KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
 5. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösteren sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
 6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
 7. Son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi,
 8. Detaylı Özgeçmiş,
 9. GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelenmelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
  İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),
 10. SGK Hizmet Dökümü,
 11. GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
 12. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
 13. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, adaylar tarafından bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2 (iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır. İmzalı olarak teslim edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

 • Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılarak aday listesi oluşturulacaktır.
 • Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde Personel Temin Daire Başkanlığınca bilahare ilan edilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 • Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

Sınav Şekli ve Konuları

 • Sınav sözlü mülakat olarak yapılacaktır.
 • Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 • Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.
 • Adaya; özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme etme ve ifade etmeye, genel yetenek ve genel kültürüne, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğuna, liyakati ve temsil kabiliyetine yönelik sorular sorulacaktır.
 • Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenebilecektir.
 • Sonuçların açıklanmasında ve sözlü sınav tarihinde Millî Savunma Bakanlığı değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresini takip etmeleri gerekmektedir.

Sınav Yeri, Tarihi ve Değerlendirilmesi

 • Sözlü sınav yeri ve tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
 • Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
  (b.1)Bilişim ve bilgi güvenliği konuları ile bilgi, deneyim ve tecrübeye ilişkin bilgi düzeyi (50 puan)
  (b.2)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
  (b.3)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
  (b.4)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
  (b.5)Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan)
  (b.6)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
 • Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 • Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

Sonuçların İlanı ve İşe Başlama

 • Bilişim personeli olarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısı 10 (on)’dur.
 • Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.
 • Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne (İstanbul) müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan bu süre içerisinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 • Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
 • Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde Başkanlığa elden iletilmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yeniden ilân edilecektir.
Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*