Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları 2021

meteoroloji-isleri-genel_mudurlugu-logo

8 Mart 2014 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 28935

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Mevzuatta belirtilen hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: 3254 sayılı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda gösterilen merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler, döner sermaye işletmesi ile taşra teşkilatı bölge müdürlüklerini,

ç) Genel Müdürlük: Meteoroloji Genel Müdürlüğünü,

d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan görev gruplarını,

e) Kadro unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve meteoroloji müdürü görevlerine, görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

h) Tahmin hizmeti: Genel Müdürlük analiz ve tahminler şube müdürlüğü, bölgesel tahmin merkezi ile meteoroloji meydan müdürlüklerinde yapılan hizmeti,

ı) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklara yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında atama yapılacak görev grupları aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, meteoroloji müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Uzman.

c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

d) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Rasat kontrol memuru, ambar memuru, mutemet, memur, haberleşme memuru, daktilograf, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför ve koruma ve güvenlik görevlisi.

e) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı ve hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar; Avukat, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, diyetisyen, mütercim, kütüphaneci, kameraman, prodüktör, ses kayıtçısı, spiker, grafiker, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, hemşire, laborant, sağlık teknisyeni ve sağlık memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte, döner sermaye işletme müdür yardımcısı, uzman, şef, avukat, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Meydan Meteoroloji Müdürlüklerinin, meteoroloji müdürü kadrosuna atanacaklar için; tahmin hizmetlerinde çalışmış olmak,

b) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

c) Uzman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

ç) Ayniyat saymanı ve Şef kadrolarına atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda veya rasatçı, istidlalci, haberleşme teknisyeni kadrolarında iki yıl çalışmış olmak,

2) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da sistem çözümleme ve/veya bilgi işlem programlama sertifikasına sahip olmak,

2) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

f) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

g) Ambar memuru, mutemet, memur, haberleşme memuru ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

2) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın diploma ile ihraz edilen unvanlara atanabilirler.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

b) Mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, diyetisyen, kütüphaneci, kameraman, prodüktör, ses kayıtçısı, spiker ve grafiker kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğretim kurumlarının yabancı dil bölümünden lisans diploması almış olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim görerek Tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,

e) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi, teknik lise, endüstri meslek lisesi veya diğer liselerin endüstri meslek lisesi programı uygulayan bölümlerinden mezun olmak,

f) Hemşire, laborant, sağlık teknisyeni ve sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) Belirtilen unvanları, en az ortaöğretim düzeyinde öğrenim mezunu olmak suretiyle ihraz etmiş olmak,

g) İstidlalci, rasatçı ve haberleşme teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim düzeyinde meteoroloji alanında eğitim veren okullardan mezun olmak veya en az ortaöğretim düzeyinde mesleki teknik eğitim mezunu olup, meteoroloji alanında kurs görmüş olmak,

gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar ile başvuru usul ve esasları yazılı sınavlardan en az otuz gün önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük resmi internet sitesinde duyurulur. İlan edilen kadrolara aday memur statüsünde bulunanlar başvuru yapamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Yapılan başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek, yazılı sınava girmeye hak kazananlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı ile Unvan Değişikliği

Sınavına İlişkin Esaslar

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2)Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği Genel Müdürlükçe belirlenir ve duyuruda belirtilir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıklarda esas alınarak, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı sebebiyle ataması yapılamayacak personelden asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Genel Müdür tarafından belirlenecek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin sınava, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

Unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(6) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve açıklanması

MADDE 16 – (1) Sonuç tutanağına başarılı olanların notları yazılır. Tutanak, sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır. Bu tutanakta, değerlendirme sonuçları, en yüksek puandan başlayarak ayrıca gösterilir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarının Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına dilekçeyle itiraz edebilirler.

(2) İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Yazılı sınavda kopya çekenler, verenler, teşebbüs edenler ve sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(3) Sınav salonuna, sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca topluca saklanır.

Atama

MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesindeki başarı puanlarına göre atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Puanların eşit olması halinde; şube müdürü ve meteoroloji müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana, üst öğrenim notu yüksek olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana, üst öğrenim notu yüksek olana öncelik verilir.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralaması ve tercihler dikkate alınarak atama yapılabilir.

(4) Sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atama

MADDE 22 – (1) Özelleştirme uygulamaları kapsamında Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubu içinde kalmak üzere, sınav yapılmaksızın aynı ve alt düzey görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Naklen atama

MADDE 24 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelikteki unvan değişikliğine tabi aynı unvana ve görevde yükselmeye tabi aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt gruptaki unvanlara veya daha alt görevlere naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın Genel Müdürlükte olmaması halinde, öğrenim durumu, ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*