Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personel Alımı ve İş İlanları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 Sözleşmeli Personel Alacak

Meteoroloji  Genel  Müdürlüğü  merkez  ve  taşra  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendine  göre  ÖSYM  Başkanlığı  tarafından  Kamu  Personeli Seçme  Sınavı  (KPSS)  (B)  grubu  puan  sıralaması  esas  alınmak  suretiyle  doğrudan  yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Bilgilendirmeler

Lisans  düzeylerinde  tercih  yapılabilecek  sözleşmeli  personel  pozisyonlarının  bulunduğu KPSS-2021/8   Tercih   Kılavuzu,   ÖSYM’nin   internet   sitesinde   27.10.2021   tarihi   itibariyle yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına  (2020-KPSS  Lisans)  girmiş  olan  adayların  sınav  sonuçları  kullanılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin  internet  sitesi  üzerinden  T.C.  Kimlik  Numarası  ve  şifresini  girerek  yapabilecektir.

İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım  2021 tarihinde saat 23.59’da  sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre  sözleşmeli  personel  statüsünde  çalışmakta  iken;  hizmet  sözleşmeleri  sona  erenler  veya  bu kılavuzdaki  sözleşmeli  pozisyonlara  yerleştirilmek  üzere  tercih  yapanlar  hakkında  657  sayılı Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesinde  (*)  ve  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin    feshedilmesi    veya    sözleşme    dönemi    içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam  edilemezler.”

(**)  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  1  inci maddesinin  3  ve  4  üncü  fıkralarında  yer  alan  hükümler:  “…Sözleşmeli  personelin,  hizmet sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi  nedeniyle  kurumlarınca  sözleşmesinin  feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir  yıl  geçmedikçe  kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini;

 • Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 • Öğrenim  durumu  itibariyle  ihraz  edilen  ve  ekli  4  sayılı  cetvelde  yer  alan  unvanlara ilişkin   pozisyonlara   ek   4   üncü   madde   çerçevesinde   atanmak   suretiyle   unvan   değişikliği yapanlardan,
 • Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz  boş  pozisyon  bulunmaması  veya  en  az  bir  yıllık  fiili  çalışma  şartını  karşılayamaması nedenlerinden  herhangi  birine  bağlı  olarak,  Ek  3  üncü  maddenin  (b)  veya  (c)  bendi  hükmü kendilerine  uygulanamayanlardan,  tek taraflı  feshedenler,  bir  yıllık  süre  şartına tabi  tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

Detaylı bilgi için tıklayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Mühendis pozisyonunda 2020 KPSS (B) grubu P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 3 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Şartlar

 1. İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 2. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
 3.  Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4.  Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından atanması için istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

Adaylarda Aranacak Özel Şartlar

 1.  Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
 2. Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 4. 2020 Yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
 5. Adayların 3 birim tercih etme hakkı bulunmaktadır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular dijital ortamda 13/08/2021- 22/08/2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular 22/08/2021 tarihinde 23:59:59’da sona erecektir.

Yerleştirme İşlemleri

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2020 yılı KPSSP3, puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

1 Comment

 1. lise mezunuyum 2014 kpss den 71 aldım b sınıfı araçlarda deneyimliyim nasıl başvurabilirim

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*