Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Mardin Artuklu Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Mardin Artuklu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alıyor

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 • Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)
 • Özgeçmiş
 • ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı)
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
 • Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı)
 • Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı )
 • Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • Askerlik Durum Belgesi (Güncel e-Devletten alınmış karekodlu)
 • 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
 •  İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-Devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-Devlet
 • İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı ve tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurumlarından veya e-Devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)
 • İlan özel şartına bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

  AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

Mardin Artuklu Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler

 • Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.
 • Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar daimî statüde görev yapacaklardır.
 • Doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli suretini, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir (ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında CD/DVD/USB eklenecektir). Kamu hizmetinde bulunanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

 • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarının 3. maddesinin d fıkrası uyarınca Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
 • Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemesi gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*