Eskişehir Adliyesi Personel Alımı 2024

Eskişehir Adliyesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Eskişehir Adliyesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Eskişehir Adliyesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Eskişehir Adliyesi Personel Alımı

2022 Tercüman Bilirkişi Listesi Başvuru Duyurusu

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, 2022 yılına ait Eskişehir Merkez ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde tercümanlık yapacaklarla ilgili liste oluşturulacaktır.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinin hangi dillerde tercüman ihtiyacı olduğu, listeye kabul şartları, başvuru usulü, başvuru dilekçesine eklenecek belgeler ve diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Listeye kabul şartları

Listeye kayıt olabilmek için tercümanın;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,
 •  En az ilkokul mezunu olması,
 • Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
 •  Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 • Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir meslekî faaliyeti icra etmesi,
 • Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, gerekir.

Başvuru Usulü

Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenler 01/10/2021 tarihinden 31/10/2021 tarihine kadar Komisyona veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurur. Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden ilgili Komisyona gönderilir.
Belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tasdik edilen örnekleri ayrıca ilgili komisyona ulaştırılır. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler

 • T.C. kimlik numarası beyanı,
 • Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 • Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 •  İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.
  Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez, (başvuru dilekçesi, adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve fotoğraf ile başvurulacak)

Başvuruların değerlendirilmesi

 1.  Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle Komisyonca kaydedilir,
 2. Başvurular, komisyon tarafından 30/11/2021 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur,
 3. Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

Yemin ve etik ilkeler

 1. Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlerin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 64/5 Maddesi gereğince yemin etmek üzere 17/12/2021 Cuma günü saat 09.30’da Adliye binası konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. Tercümanlar görevlerini yaparken aşağıdaki etik ilkelere uygun davranmak zorundadırlar.
  a) Bağımsızlık.
  b) Tarafsızlık.
  c) Dürüst davranma ve doğruyu söyleme.
  ç) Görevini bizzat yerine getirme.
  d) Sır saklama.
  e) Temel yargılama ilkelerine uygun davranma.

Listelerin İlanı

 1. Yemin eden tercümanlardan oluşan listenin bir örneği. 31 Aralık 2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağılımlı olarak gönderilir. Liste, adliye divanhanesine asılarak ayrıca ilân edilir.
 2.  Komisyonlarca hazırlanarak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gönderilen listeler birleştirilerek Yargı Mevzuatı Bülteni ve elektronik ortamda yayımlanır.

Tercümanlık yapılması talep edilen diller :

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Rusça, Farsça, Flemenkçe, İspanyolca, Bulgarca, Kürtçe, Afgan Dili vs. Sağır ve dilsizler için işaret dilinde tercüman
Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*