Kilis 7 Aralık Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Ki̇li̇s 7 Aralik Üni̇versi̇tesi̇ personel alımı yapacak! 16 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 01.07.2022
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI (2022/01)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4  üncü  maddesinin  (B) fıkrasına göre istihdam edilmek  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak üzere;  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 (on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU UNVANI MEZUNİYET ADET KPSS PUAN TÜRÜ AÇIKLAMALAR
B01 Büro Personeli Ön lisans 1 KPSS P93 1- Yükseköğretim Kurumlarının; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
2- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 60
(altmış) puan almış olmak.
T01 Teknisyen (Makine/Klima) Ortaöğretim 1 KPSS P94 1- Erkek olmak.
2- Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının “Soğutma Sistemleri veya İklimlendirme Sistemleri” dallarının birinden mezun olmak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan
almış olmak.
T02 Teknisyen (Sucu) Ortaöğretim 1 KPSS P94 1- Erkek olmak.
2- Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının “Yapı Tesisat Sistemleri” dalından mezun olmak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan
almış olmak.
D01 Destek Personeli (Temizlik) Ortaöğretim 9 KPSS P94 1- Erkek olmak.
2- Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan
almış olmak.
D02 Destek Personeli (Şoför) Ön lisans 1 KPSS P93 1- Erkek olmak.
2- Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
3- Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
4- Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
5- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan
almış olmak.
KG01 Koruma ve Güvenlik Personeli Ön lisans 3 KPSS P93 1- Erkek olmak.
2- Ön lisans mezunu olmak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 4- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan
almış olmak.
5- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
6- 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
7- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik
kartına sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6-  657  sayılı  Kanun’un  53  üncü  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7-  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince,  sözleşmeli  olarak istihdam   edilenler,    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10-  Ön  lisans  mezunları  için  2020  KPSS  (B)  grubu  (P93)  puanı,  ortaöğretim  (lise  ve dengi)  mezunları  için  ise  2020  KPSS  (B)  grubu  (P94)  puanı  esas  alınacaktır.  Büro  personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış) ve üzeri, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek personeli  kadrolarına  başvuran  adayların  ise  en  az  50  (elli)  ve  üzeri  puana  sahip  olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER VE YERİ:
Başvuru Tarihleri:
1- İlanın Resmi  Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
(Başlama: 17/06/2022-Bitiş: 01/07/2022 tarihi mesai bitimi)
2- Adaylar başvurularını, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/personel) yer alan  başvuru  formunu  tam  ve  eksiksiz  doldurarak  istenilen  belgelerle  birlikte  Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.
3-  Faks  veya  internet  kanalıyla  yapılan  müracaatlar  kabul  edilmeyecektir.  Posta  ile yapılacak   başvuruların   son   başvuru   tarihine   kadar   başvuru   yapılacak   birime   ulaşması gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1-  Başvuru  formu  (  Üniversitemiz  web  sayfasından  (https://www.kilis.edu.tr/personel)
temin edilecek ve fotoğraflı olacaktır).
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak
kare kodlu belge.
4- Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi.
5- Fotoğraf (1 adet).
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için).
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
8- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.
* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslının ibraz edilmesi zorunludur.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS  puan  sıralaması  sonrasında  asıl  ve  yedek  adayların  (kadro  sayısının  2  (iki)  katı kadar  yedek  aday  belirlenecektir)  isimleri,  başvuru  bitim  tarihinden  sonraki  5  (beş)  iş  günü içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları  taşımadığı  veya  eksik  belge  ile  başvurduğu  tespit  edilenlerin  yerine  yedek  adaylardan puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh edilir.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU YERİ/ ADRESİ VE İLETİŞİM:
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat
Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS
Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1070-1072-1074
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*