Kamu Denetçiliği Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları 2023

Kamu Denetçi̇li̇ği̇ Kurumu personel alımı yapacak! 4 Sözleşmeli Personel ve 4/B Alımları yapılacak. Son başvuru tarihi: 08.07.2022
Kamu Denetçiliği Kurumu Personel Alımı ve İş İlanları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumundan (Ombudsmanlık):
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Kamu Denetçiliği Kurumu Anayasamızın 74 üncü maddesinde yer alan Anayasal bir kurumdur. 6328 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince “Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla… ” görevlendirilmiştir.

Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

“İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu; idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası hükmü doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle, merkezi Ankara’da olan Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki nitelikler ve genel şartlar aranır. 

NİTELİK
KODU
UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM KPSS PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
T 01 Teknisyen (Bilgisayar) 1 Erkek/Kadın Ortaöğretim (Mesleki Teknik Öğrenim) KPSS P94 – Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgi İşlem alanlarının birinden mezun olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-P94) en az 70 puan almış olmak.
DP 01 Destek Personeli
(Şoför)
3 Erkek Ortaöğretim (Lise
ve Dengi)
KPSS P94 – Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak,
– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS- P94) en az 50 puan almış olmak,
– Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre en az yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
– Şoför olarak en az bir yıl fiilen çalışmış olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
– SRC 2 belgesine sahip olmak,
– Psikoteknik belgesine sahip olmak.

A) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
f) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak,
h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

B) BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular 20 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00’da başlayacak ve 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 18:00’da sona erecektir. İlgililerin başvuruları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden alınacak olup, posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınacak SGK uzun vade hizmet dökümü, SRC 2 belgesini ve Psikoteknik değerlendirme belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İTİRAZ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru süresinin bitiminden itibaren 2 (iki) ay içerisinde Kurumumuz resmi internet sayfasında (www.ombudsman.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca adaylar sonuçlara ilişkin bilgilere “Kariyer Kapısı” platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Asıl aday sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen niteliklere ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Kamu Denetçiliği Kurumu İnsan Kaynakları Birimine yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. E-mail veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar Kurumumuz internet sitesinde ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı aracılığı ile ilan edilecektir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

Kurumumuz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Kamu Denetçiliği Kurumu İnsan Kaynakları Birimi
Telefon: 0 (312) 465 22 00
Adres: Kavaklıdere Mah. Zeytindalı Cad. No: 4 Çankaya/ANKARA
Detaylar için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*