Kastamonu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları 2024

Kastamonu Üniversitesi’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. Kastamonu Üniversitesi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Kastamonu Üniversitesi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Kastamonu Üniversitesi Personel Alımı ve İş İlanları

Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı Alıyor

Kastamonu Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Kanun’un ve 2547 sayılı Kanun’un, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

 1. Profesör ve Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
 2. Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
 3. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 4. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak ve sınavın yapıldığın yılın ocak ayının 1. (birinci) günü otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak şartı aranır.
 5. Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.
 6. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
  a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
  c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
  e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evraklar

Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıdakileri eksiksiz şekilde teslim edecektir.

 1. Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgilerini (yazışma adresi, telefon numarası ile e-posta adresi) içeren müracaat dilekçesi(2)
 2. Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)
 3. 2 adet fotoğraf
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (e-Devletten alınan kare kodlu evrak kabul edilir.)
 6. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kayıt Evrakı (e-Devletten alınan kare kodlu evrak kabul edilir.)
 7. Açıktan veya yeniden atanacaklar için Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar)
 8. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Evrakı veya Sanatta Yeterlik Evrakı, Doçentlik Evrakı (Onaylı suretleri veya e-Devletten alınan kare kodlu evrak kabul edilir.)
 9. Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu(1)
 10. Bilimsel çalışma dosyası ve taşınabilir bellek/CD’ler (teslim edilecek dosya ve Taşınabilir (Flash) Bellek/CD adedi: Profesör kadrosu için 1 adet dosya ve 6 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 1 adet dosya ve 4 adet Taşınabilir (Flash) Bellek/CD.)
 11.  Hizmet dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir. (eDevletten alınan kare kodlu “HİTAP Hizmet Dökümü” evrakı kabul edilir.)
  Taşınabilir (Flash) Bellek/CD İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Belgesi ile belgede belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık evrakı veya sanatta yeterlik evrakı, doçentlik evrakı) olması gerekmektedir.

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

 1. Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim Müracaat Formu(3))
 2. Özgeçmiş
 3. Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya onaylı sureti)
 4. Lisans Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
 5. Tecrübe Evrakı (İlanda tecrübe şartı olan kadrolar için çalışılan meslek kodlarını gösterir sigortalı hizmet döküm evrakı, çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı tecrübe evrakı veya kamu personeli için tasdik edilmiş hizmet dökümü)
 6. Sertifika (İlanda sertifika şartı olan kadrolar için)
 7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartlara sahip adaylar aşağıda belirtilen evrakı eksiksiz şekilde teslim edecektir.

 1. Müracaat edilen unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Müracaat Formu(3)
 2. Özgeçmiş
 3. Lisans ve Lisansüstü Diploma/Geçici Mezuniyet Evrakı ve Transkripti (Aslı veya onaylı sureti)
 4. Lisans Transkripti (Aslı/onaylı sureti )
 5. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Aslı/onaylı sureti )
 6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: e-Devlet üzerinden alınan barkotlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar

 1. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör kadrosuna müracaat eden adaylar daimi süreli çalıştırılacaktır.
 2. Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (D) kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik evrak ile yapılan müracaatlar ile internet üzerinden yapılacak müracaatlar işleme alınmayacaktır.
 3. Aslı/onaylı sureti veya e-Devletten alınan kare kodlu sureti talep edilen evrakın bütününün veya herhangi birisinin aslı/onaylı sureti veya eDevletten alınan karekodu olmayan bir evrak olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu Lisansüstü eğitim belgelerinde lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekir.
 6. Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
 7. Açıktan veya yeniden atanacaklar için arşiv araştırması yaptırılacaktır.

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
  (1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.
  (2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Üyesi İle İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.
  (3) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Elemanı İle İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*