İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı 2022

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde çalışmak isteyen adaylara müjde. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Personel Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 2 Sözleşmeli Personel Alıyor

Enstitümüzün aşağıda belirtilen kadrolarına 657 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2 (c) kapsamında sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar

Adayların;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,
 • 2020-KPSS, KPSS P3 puanına sahip olmaları,
 • Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olması,
 • Görevini yerine getirmede engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması,
 • Yabancı Dil Sınavından (YDS) (D) seviyesinde veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviye muadili puan almış olmaları zorunlu olup yabancı dil puanların geçerlik süresi sonuç açıklama tarihinden itibaren beş yıldır.

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir.)
 • Özgeçmiş,
 • 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Başvuruya eklenmesi halinde ibraz edilecek sertifikaların/belgelerin aslı veya onaylı sureti,
 • Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 • Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 2/c uyarınca KPSS 2020 sınavı KPSS P3 puan türü dikkate alınarak her pozisyon için başvuru şartlarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk 10 kişi;
PROGRAMCI pozisyonu için:
*Ağ yönetimi ve bilgi güvenliği,
*Güvenlik duvarları (firewall) ve saldırı tespit/engelleme sistemleri,
*Ağ trafiği ve logları analiz edebilme,
*Kurumsal log yönetimi yazılımları,
*Sızma Testi (pentest), zafiyet tarama sistemleri,
*Windows Server ve CentOS Linux işletim sistemleri kurulumu, yönetimi, güvenliği, problem çözümü, yama ve güncellemelerin yüklenmesi,
*Güvenli yazılım geliştirme,
*Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri,
*Dokümantasyon
konularında;
SİSTEM PROGRAMCISI pozisyonu için:
*Yazılım geliştirme,
*Çok katmanlı mimari,
*Object-oriented programming kavramlarına ve mantığına hakimiyet,
*NET Framework 4 ve üstü, C#.NET, IIS 8.0, ASP.NET MVC ve ASP.NET Core teknolojileri, Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery),
*Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri,
*XML Web servisleri, SOAP, REST, WCF,
*LINQ ve Entity Framework,
*Transact-SQL,
*MS SQL Server veri tabanı sistemleri ,
*.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme,
*Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında sözlü sınava tabi tutulacaktır.
-İlan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
-Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Araştırma Görevlisi (50/D) ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi – Öğretim Görevlisi Genel ve Özel Şartlar

 • Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.
 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, giriş sınavının yapılacağı 2021 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (02/01/1986 tarihi ve sonrasında doğanlar) olması gerekir.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 • Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • 06.02.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süreleri yeniden başlayan öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları
  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 27/08/2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı uyarınca)
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 • Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara
  uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin
  olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.
 • Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri de kabul edilir. e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylardan bu belgelerin aslını ibraz etmeleri istenecektir.
 • Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar tek ilana başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları
  yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. İlanımıza http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı
  tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

MUAFİYET: Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış
veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Dilekçe ve Fotoğraflı Başvuru Formu (https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/) adresinde yer alan araştırma görevlisi/öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)
 2. Özgeçmiş,
 3. ALES Belgesi (Sonuç açıklama tarihi itibari ile 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)
 4. Yabancı Dil Belgesi
 5. Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)
 6. Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı Resmi Transkript (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)
 7. Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi.
 8. Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için Öğrenci Belgesi (2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalı ve öğrenim gördüğü Anabilim Dalı adı kesinlikle
 9. Araştırma Görevlisi kadrosu başvuruları için kayıtlı olunan lisansüstü programa ait onaylı transkript (Transkript, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı içerisinde alınmış olmalıdır. Birinci yarıyıl dâhil eğitime devam edilen tüm programlar için mutlaka istenmektedir. İçinde bulunulan yarıyılın transkriptte görünmemesi durumunda programa ilk kayıtlandığı yarıyıl dikkate alınarak kaçıncı yarıyıl öğrencisi olduğuna dair bir belgenin öğrenim görülen yerden istenerek tarafımıza ibrazı gerekmektedir. (Devam ettikleri programa kayıtlandıkları tarihten itibaren azami öğrenim süresini dolduran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.))
 10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 11. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.
 12. Varsa bilimsel çalışma ve yayınları
 13. Öğretim görevlisi kadroları için ilan özel şartında belirtilen belgeler.
 14. Öğretim görevlisi kadroları için çalışma belgesi (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)

Detaylı bilgi için tıklayın.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alıyor

Aşağıda   anabilim   dalı/bölüm   itibariyle   unvan   ve   şartları    belirtilen,   Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu’nun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenen Belgeler

 • Profesör kadroları daimi statüde olup, belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri  içeren  6  (altı)  nüsha  CD/flash  bellek  ekleyerek  (Profesör  adaylarının  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)
 • Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek
 • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  4  (dört)  nüsha  CD/flash  bellek  ekleyerek  Rektörlük  Personel Dairesi    Başkanlığına    (Gülbahçe    Köyü    Kampüs    alanı    Urla-İZMİR)    müracaat    etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayın.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*